Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Мариинско евангелие Codex Marianus Мариинское евангелие

Multiple respositories

Contents

  1. Евангелие от Матей The Gospel according to Matthew Евангелие от Матфея [1r1 - 43r18] (9)…то на тѧ . 24 остави тоу даръ твои прѣдъ олътаремъ и се азъ съ вами есмъ вьсѧ дьни до съконьчаниѣ вѣка аминь. кц.
  2. Съдържание на Евангелието от Марко Contents of the Gospel according to Mark Содержание Евангелия от Марка [43r15-44r6] (7)Отъ МАРЪКА. ГЛАв евъгхълиѣ отъ маръка а҃. О бѣсъноуѭштиимъ к҃ꙁ О въпрошении тѣлесе гн҃ѣ
  3. Евангелие от Марко The Gospel according to Mark Евангелие от Марка [44v7-76r4] (8) ЕВАНЬГЕЛИЕ ОТЪ МАРЪКА Зачѧло еваньгелиѣ ис҃хва сн҃а бж҃иѣ
  4. Съдържание на Евангелието от Лука Contents of the Gospel according to Luke Содержание Евангелия от Луки [76r5-77r31] (6)ОТЪ ЛОУКЪИ. ГЛАВЪИ ЕЖЕ ОТЪ ЛОУКЪИ а҃· О написании. ов҃. О клеопѣ
  5. Евангелие от Лука The Gospel according to Luke Евангелие от Луки [78r1-132v21] (7)ЕВАНЬГЕЛИЕ ОТЪ ЛОУКЪ· Понеже оубо мъноꙁи начѧшѧ чинити повѣсть о ізвѣстованъіхъ въ насъ вештехъ.
  6. Съдържание на Евангелието от Йоан Contents of the Gospel according to John Содержание Евангелия от Иоанна [133v22-133r19] (7)ОТЪ ИОАНА. ГЛАВЪИ ЕВАНГЛИѢ ОТЪ ІОАНА. ГЛАВЪІ ЕВАНГЛИѢ ЕЖЕ ОТЪ ОТЪ ІОАНА а҃. О брацѣ бъівъшиимъ въ кана галилѣи. ꙁі. О испрошении тѣлесе гн҃ѣ.
  7. Евангелие от Йоан The Gospel according to John Евангелие от Иоанна [135r-172v30] (8)гласъ въпиѭштааго въ поустъіни. ісправите поѧ гн҃ь гл҃а емоу третиици…