Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Богослужебен сборник Liturgical miscellany Богослужебный сборник

Bulgaria, Sofia, National Library 987

Contents

  1. Служба за св. Иван Рилски за 19 октомври Office of St. John of Rila for October 19 Служба св. Иоанну Рыльскому на 19-ый октября [1r19 - 22v20] (7)… щенїе прїемь нбснаго црствїа наслѣдиемь что воздамъ гдсви ѡ всѣхъ апслъ къ галатомъ.+
  2. Житие на св. Иван Рилски Vita of St. John of Rila Житие св. Ивана Рыльского [23r19 - 52r] (3)Житїе и жизнъ и подвизи прпдбнаго и бг҃оноснаго оц҃а нашего іѡанна пустиножителѧ рылскаго. собрано ѿ различных списателеи паче же ѿ еѵѳимиа патрїарха терновскагѡ въ кратцѣ списаное. Сеи прпдбныи и богоноснии оц҃ъ нашъ іѡаннъ рылски и поклоненїе со оц҃емъ и единороднимъ его сн҃ом҃ …
  3. Житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски Vita of St. John of Rila by Euthymios of Tǎrnovo Житие Иоанна Рыльского Ефтимия Тырновского [53 r-56v] (4)… иже повеле чцтнїѧ его мощи положити въ цр҃кви во градѣ острогонѣ. иже съ верою къ нымъ притецаше: и убо ѡ сихъ тако.
  4. Повест за връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рила Story about returning the relics of St. John of Rila from Tǎrnovo to Rila Повесть о возвращении мощей св. Иоанна Рыльского от Тырново в Рылу [56r-60v] (3)Повестъ о возвращенїе мощеи ст҃аго прпдбнаго оц҃а нашего іѡанна в' рылскую пустыню како возвращенїе быстъ и когда. По положени ст҃хъ мощеи прпдбнаго оц҃а нашего іѡанна прїидоша в монастїръ сказана и братїѧ …
  5. Колофон Colophon Запис [142r] (52)