Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Богослужебен сборник Liturgical miscellany Богослужебный сборник

Bulgaria, Rila Monastery, Rila Monastery Library 4/29

Contents

 1. Предисловие към читателите Preface to the reader Предисловие к читателям [2r-3r] (1)Предисловїе къ любезнымъ читателемъ Свѣтло и чувственное солнце, и свѣтлостїю превосходитъ всꙗку ину свѣтлость въ мїрѣ. престаю же азъ бесѣдовати: а начните вы, но не мене порицати: но глаголати "тую оубѡ с҃тую райскую вѣтвъ"
 2. Житие на св. Иван Рилски от Христаки Павлович Vita of St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Житие св. Иоанна Рыльского Христаки Павловича [4r-12v] (1)Житїе и жизнь иже во с҃тыхъ о҃ца нашего Іѡанна пустиножителꙗ Рылскагѡ. Тую оубѡ с҃тую райскую вѣтвь, преподобнаго о҃ца Іѡанна, прорасти землꙗ Болгарскаꙗ.
 3. Повест за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски Story about the translation of the relics of St. John of Rila Повесть о перенесении мощей св. Иоанна Рыльского [13r-15r] (2)Повѣсть ѡ пренесенїи честныхъ мощей Преподобнагѡ о҃ца нашего Іѡанна Рылскагѡ. По преставленїи оубѡ великагѡ чудотворца рылскагѡ, блаженнагѡ Іѡанна, мощите му честныꙗ, цѣлебныꙗ и с҃тыꙗ
 4. Повест за връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рила Story about returning the relics of St. John of Rila from Tǎrnovo to Rila Повесть о возвращении мощей св. Иоанна Рыльского от Тырново в Рылу [15r-18v] (3)Повѣсть ѡ обновленїи с҃тыꙗ обители Рылскїꙗ Преподобнагѡ о҃ца нашегѡ Іѡанна рылскагѡ и ѡ возвращенїи в' ню честныхь егѡ мощей ѿ Тернова. По блаженнѣй кончинѣ, и ѿ землꙗ на н҃бо прешествїи блженнагѡ Іѡанна, чудотворца Рылскагѡ, с҃таꙗ его обитель Рылскаꙗ оу велика тишина и мирь быде до четыри стотинъ годинъ
 5. Служба за св. Иван Рилски от Христаки Павлович Office of St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Служба св. Иоанну Рыльскому Христаки Павловича [20r-29r] (1)М҃сца октѡмврїꙗ въ ѳ҃і. день. Преподобнагѡ и б҃гоноснагѡ Іѡанна, пустиножителꙗ Рылскагѡ. На малѣй вечерни стїхиры. Гласъ, д҃. Подобенъ: ꙗкѡ доблѧ. Просїꙗвшꙗго въ постницѣхъ, Іѡанна всемудраго, вси похвалимъ пѣснми днесь сошедше сꙗ: ибо мїрскагѡ пристрастїꙗ ѿ дѣтска ѿторже сꙗ
 6. Служба за св. Иван Рилски от Христаки Павлович Office of St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Служба св. Иоанну Рыльскому Христаки Павловича [30r-37r] (1)Мсца їулїа в а҃. денъ. возвращенїе чстныхъ мощей Преподобнахгѡ и б҃гоноснагѡ о҃ца нашего Іѡанна Рылскагѡ. Гласъ а҃. Н҃бсныхъ чиновъ. Ꙗкѡ ѕвѣзда из пустыни изшедъ пресвѣтлаꙗ, чудесъ сїꙗими грады просвѣщалъ еси мнѡги, страсти исцѣлꙗꙗ
 7. Молебен канон за св. Иван Рилски от Христаки Павлович Kanon of intercession for St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Канон молебны св. Иоанну Рыльскому Христаки Павловича [39r-43r] (1)Сапси ѿ бѣдъ рабы твоꙗ, Преподобне о҃че Іѡанне, ꙗкѡ вси по бозѣ к' тебѣ прибѣгаемъ.
 8. Молитва към св. Иван Рилски от Христаки Павлович Prayer to St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Молитва св. Иоанна Рыльского Христаки Павловича [44r-45v] (1)Молитва к Преподобному о҃цу Іѡанну Рылскому К' тебѣ, ѡ всес҃тый о҃че Іѡанне, благодати тезоимените, к' тебѣ преславному и приснославному, ꙗкѡ ко источнику,
 9. Последование молебно за болен Supplicatory kanon for the sick Моление для тяжелобольных [46r-65v] (1)Послѣдованїе м҃лбна за болѣщагѡ
 10. Последование молебно за изгонване на магия и уроки от човек Supplicatory kanon for expelling spells and the evil eye from a person Моление для изгнание из человека магии и сглаза [65v-74v] (1)Вослѣдованїе молебное къ ѡгнанїю чародѣѧнїй и волшебныхъ ѡбаванїй ѿ ч҃лвка.
 11. Последование молитвено над дом или място за изгонване на магия и зли уроки Supplicatory kanon for expelling from a house or other place spells and the evil eye Моление для изгнание магии и сглаза из дома или места [74v - 85v] (1)Вослѣдованїе молитвенное над домомъ или мѣстомъ ѡ чародѣѧннымъ, и ѡплазнѧемымъ ѿ ѕлыхъ мечтовъ.