Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Самоковски сборник Samokov Miscellany Самоковский сборник

Bulgaria, Sofia, National Library 333

Contents

 1. Страсти Христови Christ’s passion Страсти Христовы [1-106r] (1)Страсти гсдни. Во с҃тый ї велики пѧтокъ страдание.: или сказание ѡ волнемъ страданї і ѡ таине вечери гсда б҃га и спаса нашего Іис҃а Хрста како волеѡ нашегѡ ради со҃сніѧ страстъ восприѧлъ. Н҃нѣ всѣхъ проркъ прорчествіѧ збисѧ Мі же верніи хрстіане слишавше ѡ страданіи і роспѧтіи і погребені і воскрсніи Гсдни оусердно Гсда Б҃га прославимъ иже толікое члвеколюбіе спсение прчстою своею плотію толіка страсти претерпе заплеваніе і поруганіе і за ланіту удареніе і конечней ко крсту прррігвожденіе ѡцта и жечи напооеніее іскупый насъ своею кровйи ѿ насіліиѧ діаволѧ и ізбави насъ ѿ вѣчнаꙗ мукій
  1. Страсти Христови. За възкресението на Лазар The Passion. About the the Resurrection of Lazarus Страсти Христовы. О воскресении Лазаря (1)Ѡ воскрсеніи друга хрстова лазара і ѡ поставленіи ѣѡ архиереѡмъ в кітеискомъ монастирѣ бістъ некто вітанхі именемъ лазаръ его же любѧше Іис҃с тѧжкимъ и лютимъ недугомъ фкое,жимъ бистъ.
  2. Страсти Христови. За входа Господен в Йерусалим The Passion. About the Triumphal entry into Jerusalem Страсти Христовы. О входе Господнем в Иерусалим (1)Ѡ шествіи Гсда нашего Іис҃а Хрста со апостоли во с҃ти грдъ Іерусалимъ і во стую созданную цр҃ковъ юже ц҃ръ Соломонъ созда с҃таѩ с҃тихъ і о `згнаніхы всехъ воторгующ інъ жідовъ из цр҃кві іѡпроверженні пенѧзе ихъ Егда убо Гсдъ нашъ Іу҃съ Хрстосъ ізволи сотворіти предивное вхожденіе во с҃ти грдъ Іерусалимъ тогда бседе на жреба і ѡсли с҃на ꙗремнича і поіде со аппстли своими на волную страстъ во Іерслимъ
  3. Страсти Христови. За съвета на архиереите The Passion. About the prelates’ council Страсти Христовы. О собрании архиереев (1)Ѡ совѣтъ архіереовъ жидовскихъ ѡ Гсдѣ нашемъ Іи҃се Хрстѣ В среди же пред пасхою беззаконіи жідове совѣтъ на Іиса мѣжду сѣбѧ сотворіша сіце гл҃юще аще Іу҃са с҃на Маріина не убіемъ погибнетъ нашъ законъ і место сіе с҃тое рсзорітъ рсзорітсѧ
  4. Страсти Христови. За изпращането на Юда Искариотски в Йерусалим The Passion. About Judas Iscariot’s dispatch to Jerusalem Страсти Христовы. О провождении Иуды Искариота (1)Беззаконіи же Іюда Искариоцкіи тогда посилаемъ біваетъ во іерусалимъ длѧ сѣдиѡі купли ношаше же собою ковчежецъ вмещаеми метецъ
  5. Страсти Христови. За поклонението на Юда Искариотски пред Христос The Passion. About Judas Iscariot’s adoration of Christ Страсти Христовы. О поклонении Иуды Христу (1)Когда же Іуда безакакѡни пріиде во Іерслима ѡ пришествіи безаконаго Іюди Иерслима паки ва Віѳанію и ѡ поклоненіи егѡ Хрсту Егда же Іуда безаконии со іудеу совѣтъ сотворі въ стрѣду ѡ Хрсте таможе ѡбнощев а кодъ нихъ и на утрени въ четвертокъ воставъ ранѡ поіде изъ Изъ Іерсалима ка Ві`танію ка млстивому избавителю нашему Іис҃у Хрсту
  6. Страсти Христови. За молбата на Христос пред Богородица за пасхална вечеря във Витания The Passion. About Christ’s asking Theotokos to have the Paschal meal at Bethany Страсти Христовы. О прощении Христа перед Богородицей чтобы сотворить пасхальную вечерю в Вифании (1)Ѡ оумоленіи Гсда нашего Іи҃са Хрста ѿ пречистиѧ Бдци неишелъ во Иерслимъ но аще хощетъ сотворіти пасху ꙗсти да би творилъ вѡ Виѳаніи Гсджа наша пречстаѧ Бдца ва таи часъ ѿведе с҃на своегѡ Іи҃са Хрста въ таинѡ мѣсто никімъ же вивимо и паде предъ н2мъ на землю и начатъ егѡ молиты да не ходитъ во Иерслимъ
  7. Страсти Христови. За отиването на Христос и апостолите във Витания The Passion. About Christ’s and the Apostles’ going to Bethany Страсти Христовы. О хождении Христа и его апостолов в Вифанию (1)ѿ ѡшествіи Гсда нашего Іи҃са Хрста во стыи граде Ерслимъ со апсли ѿ виѳаніе Гсдъ же нашъ Іи҃съ Хрстосъ скоро поиде во Іерслимъ со апс.р своими иже бо настоѧщиі тъи денъ четвѣртокъ предъ пасхою
  8. Страсти Христови. За тайната вечеря The Passion. About the Last Supper Страсти Христовы. О Таиней вечере (1)Ѡ таініѧ вечери Гсдъ же нашъ Іи҃съ Хрстосъ пріиде въ домъ Іакова зевѣдѣева на предгрсдіе близ потока
  9. Страсти Христови. За предателството на Юда Искариотски The Passion. About Judas Iscariot’s betrayal Страсти Христовы. О предательстве Иуды Искариота (1)Беззконі же Іуда когда побеже скоро къ жидомъ 0хт таініа вейчери и предаде Хрста за .л҃. сребрѣникъ Беззаконо же іыда тогда побеже къ жидомъ скоро елико можаше и поведа имъ ѡ таинеи вѣчери всѧ по рѣду бивше е ѡ немъ
  10. Страсти Христови. За залавянето на Христос The Passion. About the Taking of Christ Страсти Христовы. О взятии Христа (1)Когда вземъ Іуда воине и поиде на Іи҃са ꙗти егѡ Въземъ Іуда ѿ архіереѡвъ и книжніковъ воине со многимъ ѡружиемъ и дрѣколми и сѡ свѣщами поиде нс Іса ꙗти егѡ идущімъ же имъ путемъ
  11. Страсти Христови. За целувката на Юда Искариотски The Passion. About the kiss of Judas Iscariot Страсти Христовы. О поцелуе Иуды Искариота (1)Ѡ целованіемъ Іуда Іиса Хрста и предаетъ на смертъ егѡ Ѡб лобзаніѧ исполнена беззаконіѧ и ходатаѧ родству ѡгненому и геенніи кромѣшно и видите ли Іудина лажливагоцѣлованіѧ какѡ цѣлованіемъ сѡздателѧ своегѡ педаетъ на смертъ
  12. Страсти Христови. За съда над Христос у Каяфа The Passion. About the trial at Caiaphas’s palace Страсти Христовы. О суде над Христом у Каиафы (1)На утріе же въ пѧтокъ Каіафе архіереа поведоша `*у҃са и возложиша на неги вѣликіѧ железа На утріе же въ пѧтокъ повѣдоша гсда нашего Іи҃са Хрста въ дворъ каиафе архіереа и возложіша на него велїкікаѧ железа на шію с҃тую егѡ и руце ему свѧзавше задъ и прівѣдоше егѡ въ дворъ
  13. Страсти Христови. За предаването на Христос на Пилат Понтийски The Passion. About Christ’s being extradited to Pontius Pilate Страсти Христовы. О послании Христа к Пилату Понтийскому (1)послаша архіереі и книжници ка Пилату понтискому хсда нашего Іи҃са Хрста поемше воині Потомъ же архіереі и книжници жідовскіѧ свѧзавше гсда нашего Іи҃са Хрста и послаша его къ Пилату Понтискому да би имъ предалъ на смертъ крстную поемше воини Іу҃са и приведше къ двору Пилатову
  14. Страсти Христови. За съда над Христос у Пилат Понтийски The Passion. About the trial of Christ at Pontius Pilate’s court Страсти Христовы. О суде над Христом у Пилата Понтийского (1)предаде Іи҃са на поруганіе беззаконѫмъ Пилатъ Воини же жідовскіи поѧша гсда нашегѡ Іи҃са Хрста. И снѣмше с нѣгѡ одѣѧніе и ѡдѣѧша егѡ въ ріс червѣную и сплетше вѣнецъ треновъ вѣлми тѣсенъ едва возложиша на с҃ту егѡ главу
  15. Страсти Христови. За разкаянието на Юда Искариотски The Passion. About the remorse of Judas Iscariot Страсти Христовы. О раскаянии Иуды Искариота (1)Ѡ раскаѧн іѧ Іюдиви і ѿіде на страну і удави сѧ Сіѧ же видевъ беззаконіи Іуда какѡ биша Іи҃са и толикиѧ тѧшкіѧ и неизречениѧ страсти возложиша на негѡ и нѣвозможе жівъ бити
  16. Страсти Христови. За произхода на Кръстното дърво The Passion. About the origins of the Holy Tree Страсти Христовы. О происхождении Крестного дерева (1)ѿ куду чтсное древо поізиде. Ѡ поведенніи гсда нашего Іи҃са Хрста воіні Голготе на распѧтіе Повѣстъ ѡ дрѣве крстнѣмъ оуслишите Ісиѧ б҃жіѧ смотрѣніѧ братіемоѧ возлюбленнаѧ ѿ куду и какѡ чесное дрѣво крста гсднѧ произиде
  17. Страсти Христови. За присъдата на Пилат Понтийски The Passion. About the sentence of Pontius Pilate Страсти Христовы. О приговоре Пилата Понтийского (1)Ѡ прівезѧніи гсда нашего Іи҃са Хрста ка стопу і ѡ біеніи егѡ жідовскімі воініи і ѡ посаждені в темніцех Тогда Пилатъ Понискіи повшлѣ гсда нашегѡ Іи҃са Хрста прівѧзати ко столпу посрѣде двора своего и битии немилостиво жиліемъ суховатимъ
  18. Страсти Христови. За идването на Богородица и мироносиците в Йерусалим The Passion. About the coming of Theotokos and the myrrh-bearers to Jerusalem Страсти Христовы. О прихождении Богородицы и мироносниц в Иерусалиме (1)Ѡ прішеств`и престаѧ б҃ци і зен міроносіцъ ізъ Віѳаніи во Іерслимъ ко двору пілатову і возведен гсда Егда прѣс҃таѧ бдца съ женами міроносицами во іерслимъ къ двору пилатову и не ѡбрѣтоша тамо Іи҃са понеже бо бѧху ѡ вѣли егѡ беззаконіи и жіди ко горѣ Голготѣ да тамѡ распнутъ егѡ
  19. Страсти Христови. За плача на Богородица The Passion. About the lament of the Theotokos Страсти Христовы. О плаче Богородицы (1)Ѡ іоударені в ребро гсда нашго Іи҃са Хрста копіем і ѡ прібіеніи двум разбоіком колени і о плчи преста Егда же воини жідовски и вси началніци ихъ ѿидоша въ сонмище свое идеже на Іи҃са совѣтъ лукави сотвориша а тамо оукст и стражіе поставиша стрещи тело Іи҃сово и разбоинче
  20. Страсти Христови. За изпросването на тялото на Христос от Йосиф The Passion. About obtaining the body of Christ by Joseph of Arimathea Страсти Христовы. О испрошении тела Христа Иосифом (1)Ѡ сопрошенні Іѡсіфъ у Пілата тѣла Хрстова і ѡ крста сніти и да погребутъ егѡ По захожденіе сл҃нца пріиде ѿ рімаѳеа во с҃ти градъ Іерслімъ мужъ славѣн ъ и богатъ велми имѣнемъ Іѡсифъ
  21. Страсти Христови. За снемането на Христос от Кръста The Passion. About the descent from the Cross Страсти Христовы. О снятии Христа с Креста (1)Ѡ снѧти Хрста со крста с҃ті Іосіфом і Нікодім Іѡаном і ѡ плач ихъ і прстои бдци со женами Егда же пріиде бл҃го ѡбразніи Іѡсіфъ ко крсту Хрстову
  22. Страсти Христови. За полагането на Христос в гроба The Passion. About the funeral of Christ Страсти Христовы. О положении Христа в гроб (1)Ѡ положеніи во гробъ гсда б҃га и спаса нашегѡ Егда же принесоша пречстое тѣло гсда нашего Іиса Хрста Іѡсифъ и Никодимъ ко гробу тогда положиша егѡ во новѣ гробѣ
  23. Страсти Христови. За поставянето на стража пред гроба на Христос The Passion. About guarding the Tomb of Christ Страсти Христовы. О поставлении стражи перед гробом Христа (1)Ѡ собрані архіереом и кніжніком жидъ ка Пілату і поставлені стражіе у гроба гсдѧ На оытріе же въ суботѡу собраша сѧ архиереи и фарсеіи и вси жідови к Пилату и глголаша ему ѡ Пилате Понътыскіи помѧухомъ мы ꙗкѡ ѡ ни лестецъ жівъ сіи понеже бо глагола по трехъ оубо днехъ востану
  24. Страсти Христови. За слизането на Христос в ада The Passion. About the descent of Christ into Hell Страсти Христовы. О сошествии Христа в ад (1)Ѡ шестві гсда нашего Іи҃са в о адъ і о ізвѣденіи із ада всѣхъ праведнімъ Гдсдъ же нашъ Іи҃съ Хрстосъ сниде во адъ и диавола гонѧ и сили егѡ агг҃ли пречаху пред гсдемъ и се врата адова затворена бѧху
  25. Страсти Христови. За свидетелството на стражите The Passion. About the evidence of the tomb guards Страсти Христовы. О свидетельстве страж (1)Ѡ прішествіи стражіи ко архиереомъ и книжникомъ повѣдаша всѧ бившаѫ Нѣци же ѿ стражіе пріидоша ко старе хишинамъ жідовскімъ и возвестиша всѧ бившаѫ гл҃голюще ꙗкѡ намъ стрегущимъ гробъ іис҃овъ.
  26. Страсти Христови. За епистолията до Йосиф Ариматейски The Passion. About the epistle to Joseph of Arimathea Страсти Христовы. О послании к Иосифу Аримафейскому (1)Ѡ взісканні Іѡсифа Арімоѳеіскагѡ і ѡ посланні к немъ епистоліи і ѡ пріведенні егѡ паки в с҃ти градъ Іерусалімъ Егда же архіереіи избраша седмъ мужіе избранныи и послаша ихъ с пистолію ко Іѡсіфу рекуще идите вы ко іѡсіфу ідадіте с пистолію в руце ему і аще пріиметъ ю
  27. Страсти Христови. За пристигането на Марта и Мария в Рим The Passion. About Martha’s and Maria’s arrival in Rome Страсти Христовы. О приезде Марфы и Марии в Рим (1)Ѡ прішестви ізъ Ерусалімаа в Рим к Тіверію кесарію Марѳи і Маріи сѣстръ Лазоревихъ По вознесеніи убо гсда нашегѡ Іи҃са Хрста Тивѣрію кесару едину началъствующу на земліи і ѡбладающу восточними і западними странами
  28. Страсти Христови. За посланието на Пилат Понтийски до Тиверий The Passion. About the epistle to Tiberius by Pontius Pilate Страсти Христовы. О послании Пилата Понтийского к Тиверию (1)Посланіе Понтіскаго Пілата к Тіверію кесарю із Ерусаліма в Рим 0х распѧти гсднии Державному и страшному Тывѣрии вѣликому кѣсарю понътискии Пилатъ рабъ твои иже ѿ восточнихъ странъ
  29. Страсти Христови. За посланието на Тиверий до Пилат Понтийски The Passion. About the epistle to Pontius Pilate by Tiberius Страсти Христовы. О послании Тиверия к Пилату Понтийскому (1)Посланіѧ ѿ Тивѣріѧ і кесарѧ із Ріма ко Іерусалімъ к Понтискому Пілату ѿ державнагѡ и грознагѡ Тиверхріѧ кесарѧ к понтискомъ Пилату ведомо ти буди понеже ти нѣправедно и не повинную смертъ навѣлъ еси на Іса назарꙗнина
  30. Страсти Христови. Заключително поучение The Passion. The final lesson Страсти Христовы. Заключительное поучение (1)Ѡ поученіи ко подобает со страхом чтеты Мі же верніи хрстіане слішавше ѡ страданіи і роспѧтіи і погребені і воскрсніи гсдни
 2. Житие на св. Агата Vita of St. Agatha Житие св. Агафии [106v] (1)Въ д҃ни нечестиваго ц҃рѧ декеѧ иже оуби ц҃рѧ Філипа ..И рекоша вѣлики Бгъ есть хрстіански и идеху мнози и крщаваху се вь име о҃ца и сна и ст҃агѡ д҃ха ва единѡ бжство. Тому подобаетъ слава частъ и поклоненіе са безначалнимъ о҃цемъ и престимъ и блгимъ и животворѧщимъ дхомъ и ннѣ и пріснѡ и во веки веков аминъ
 3. Разказ за първите монаси, от Патерика Story about the first monks, from the Paterikon Повесть о первых монахах, от Патерика [109r] (1)Слово ѿ патерика ѡ первихъ монасехы и ѡ последни и ѡ нинешнихъ Ст҃іи оц҃и скитски пррчесттвуюшхе ѡ последем' роде гл҃аху что сотворіхомъ пред Бг҃омъ и доблесттвеннѡ претерпевши страсти ꙗко златѡ искушенѡ болше насъ и о҃цъ нашихъ ѡбрѧщутсѧ перед Б҃гомъ ему же слава и н҃нне и во веки вековь
 4. Поучение за покаянието на св. Йоан Златоуст Sermon on penance by St.John Chrysostom Слово о покаянии св. Иоанна Златоуста [112] (4)Слово .а.҃ ради покаѧние …димо оу ц҃рковь тамо можемо да найдемо покаѧие егда еси грешенъ тамо тамо можеши да найдеши лекъ и да се смириме аще хощеме да ни ѡпрости гдь согрешение ꙗкоже сотвори митар и ѿ смиреномудрие похваленъ бистъ митаръ и смиреніе ѡправда мітар и пред Б҃га. Б҃гу нашему слава ви веки веков аминь.
 5. Слово похвално за св. Георги Enkomion on St. George Слово похвальное св. Георгию [118v] (1)Мсца априлиѧ .кг.҃ деь ст҃агѡ великѡмч҃ніка Георгиѧ негова мучениѧ и чудеса: хощу сказати днесъ вакратце на простѡм ꙗзикомъ тл'кувано ѿ Дамаскина їока Празници і торжества цр҃ковнї ради что ги поставиха с҃ты ѡц҃ы ѿ глубини сердца своего ваздихаше и нареждаше дека си.…
 6. Житие на св. Харалампий Vita of St. Charalampos Житие св. Харлампия [148r] (2)Страданиꙗ ст҃агѡ свешхенномученика Харалампиꙗ епскопа града і иже са ним пострадавших Црствующу Гсду нашему Іи҃су Хрсту скончвашесѧ творимаѧ бѣсомъ служба и разорѧше се идолопоклоненіе Пострада мсца февруаріа в десеѧтіи день всѧческіи же предстоитъ ѡ десную прстола Бж҃иѧ молѧ ѡ насъ гсда нашего Іис а Хрста ему же слава и црствѡ н҃нѣ и присно и во вѣки вѣковъ аминь
 7. Поучение за страха от Бога Sermon about the fear of God Слово о страхе Божьем [164r] (3)Слово ради ст҃ага Гѣнадіа патріхара Ц҃ра града какѡ да имеемъ страхъ бж҃ыи Многу чл҃вѣци иматъ та говоратъ да могу да найда искусна оучитела да ме научитъ беху кротки и незлобливи и терпеливи и щедри ...го ради нб҃си Б҃у ... слава во вѣки вѣковъ аминъ
 8. Поучение за милостинята от Йоан Златоуст Sermon on charity by John Chrysostom Поучение Иоанна Златоуста о милостыне [166r] (2)Слово ст҃агѡ Іѡана Златооустагѡ ради млстина Аще кой даетъ сіромаху мілостиню самому Хрсту в' руце даетъ И да услишимъ блженагѡ гласа пріидите бл҃гословѣни о҃ца моего наследуите оуготовано вамъ црство егоже буди всем намъ получити ѡ Ххрстѣ Іи҃се Гсдемъ нашем ему же подобаетъ всѧкаѧ слава +
 9. Житие на св. Варвара и Юлиания Vita of Sts. Barbara and Juliana Житие св. Варвары и св. Иулиании [169v] (2)Мсца декевріа .д.҃ д҃нъ Ст҃та вѣлико мч҃ніца Варвара Въ црство Маѯіміана на восточною страну беше некои начеликъ въ илиѡ полѣ именемъ Діѡскоръ некои блгочастиви чл҃вѣкъ Алентіа именемъ оузе с҃ты мощи и занесе ги далеко ... некои блгочастиви чл҃вѣкъ Алентіа именемъ оузе с҃ты мощи и занесе ги далеко ѿ еѵхта .ви҃. поприща и постави ги въ едино село именемъ Геластіо тамо поставиги чесно и въ славу Б҃жію тому слава и часть во вѣки вѣковъ аминь ѿ еѵхта .ви҃. поприща и постави ги въ едино село именемъ Геластіо тамо поставиги чесно и въ славу Б҃жію тому слава и часть во вѣки вѣковъ аминь
 10. Слово за Успение Богородично Homily on the Dormition of the Theotokos Слово на успение Богородицы [173v] (8)Мсца августа .еі.҃ дн҃ъ слово на Успение прест҃еы влдцы нашей Богородицы и приснѡдв҃и Маріи Тры нрави иматъ в'саки чл'вѣкъ ꙗкоже пишут' цр҃ковни кніги рече имъ Бдца чеда моѧ оуслышите егда желаете да слишите возрите чеда моѧ тоѧ миръ ꙗкоже трговина…
 11. Поучение, неидентифицирано Sermon, unidentified Поучение, неатрибутированное [216r] (6)силою чстнагѡ и животворѧсттагѡ крста Гсднѧ молитвами пречстиѧ Бдци и с҃тихъ аг҃глъ и с҃тихъ аплъ и стагѡ великагѡ Николаѧ чудотворца и с҃тагѡ прорка Илии и с҃тихъ великомч҃никъ Никиити и Евстатиѧ и прдбнихъ о҃цъ и стиихъ с҃тателеи и мч҃нкъ и мч҃нцъ и всехъ стихъ нб҃нихъ силъ аминъ
 12. Молитва към архангел Михаил Prayer to the Archangel Michael Молитва архангелу Михаилу [216r] (3)Ѡ велики Архаг҃гле Михаиле помози мне грешнному рабу твоему им ркы избавимѧ ѿ труса и потопа ѿ огнѧ и мшча и ѿ напраснѧ смерти и ѿ всѧкагѡ зла и ѿ врагъ льстиваго и ѿ бури наносимиѧ и ѿ лукавагѡ избавимѧ велики Михаиле Архаг҃гле гсднъ всегда н҃не и прсно и во веки вековъ аминъ
 13. Поучение за страшния съд Sermon about the Last Judgement Слово о Страшном Суде [216v] (1)Слово ради вторагѡ пришесывиѧ и ради скончаниѧ вѣка Аще кои се боитъ да е согрешилъ предъ Б҃га всегда ѿ страха землънагѡ ц҃ра изволаеши въсе свое имение да подадеши и многи беди и напасти да претерпиши и да би се избавилъ…
 14. Поучение за смъртта Sermon on death Слово о смерти [232r] (1)Слово .з҃. Іѡана Златоустаго ради смертъ Аще кои се боитъ да е согрешилъ предъ Б҃га всегда того ради показахъ вамъ всаки хрстианінъ да си иматъ грижа за своѧ дша кои какѡ будетъ сеѧти тако хощетъ і жнати .Б҃гу нашему +
 15. Поучение за покаянието Sermon on penance Поучение о покоянии [233v] (8)Слово Грігоріѧ Двоеслова ради покаѧніе Рече Грігоріа Двоесловъ по велико чудо ѿ вси чудеси да учишъ И ѿвещавъ старецъ рече ему а ти странолюбіе ѿгалъ есі ѿ себе и нестъ ти ползи но аще хощете спастисѧ имеите ко всемъ любовъ и мл҃сти прилежите б҃гу нашему +