Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Требник Euchologion Требник

Czech Republic, Prague, National Museum IX H 10

Contents

  1. Въпроси и отговори. Кратък катехизис Erotapokriseis. Short cathechism Вопросы и ответы. Краткий катехизис [ір-30в] (1)Касечок написань катихисись, таизи речъ каже на касечкото, поученїе ѡбаждането, дето е долженъ, секи христїѧнинь, да го знае и да го носи Перво питане. за какво са викашъ ты хрстїѧнинъ. ѿвѣтъ. заради то защо асъверувамъ, въ гсда нашего іи҃са хрста и тои хе ти помага еми си туку таи поминешъ живото, а сетне не знамъ каква дарба щемъ да приемнемъ.
  2. Поучение на Исус Христос към Апостолите Sermon of Jesus Christ to his Apostles Поучение Иисуса Христа апостолам [31r-38r] (1)Вишъ и слушаи що дума Хрстосъ на апслите вые без' мене, не можите ни едно добро направи. еми молете са та да ви помогна да сторите това дет ви заповедам и тиѧ заповеди що са прочетаха да ги напиши на оумо си и да ги сторува, ѡ Хрсте Іи҃се гсде нашемъ, емуже слава, во вѣки вѣковь, аминь
  3. Молитва при тръгване на път Prayer before traveling Молитва перед отправлением в путь [38v-39r] (1)Молитва кога ще ннекои да иди на патъ Б҃же б҃же нашъ, истинныи и живыи путъ, путешествовавыи со слугою своимъ Іѡсифомъ
  4. Молитви против оскверняване Prayers against desecration Молитвы против осквернения [41r-46r] (2)Молитви ѿ ѡскверненїѧ. внегда случит са кому искусисти сѧ во снѣ по дѣиству дїаволю, и воставъ ѿ ложа, творитъ стїхъ глаголѧ Молитвами с҃тыхъ ѡ҃цъ ннашихъ сподоблю сѧ чистою совестію ѿверсти сквернаа моѧ и нечистаѧ оуста воспивати всес҃тое имѧ твое, ѡ҃ца, и с҃на, и с҃тагѡ д҃ха, нынѣ.
  5. Молитва към Богородица от Акатиста Prayer to the Theotokos from the Akathist Hymn Молитва Богородице из Акафиста [41r-46r] (1)М҃лтва ко прстѣи Бдцы Ѡ прстаѧ гсдже д҃во влдчце Бдцѣ н҃бсе и земли ц҃рце, вемь, вемь, м҃ти б҃жїѧ, ꙗко еси и ненадеющим сѧ нашѧ надежда ѡ прстаѧ влдчце прчстаѧ д҃во Б҃цѣ, птїими недостоиную молитву мою, и сохрани ма ѿ наглїѧ смерти и даруи ми прежде конца покаѧнїе.Сїѧ молитва прстеи Бдцы, напечатана въ книге, новаго н҃ба, чуда седмаго, ꙗви сѧ прстаѧ Бдца Ѳоме архспископу каннтуарїискому, и научи его сїю похвалу предь ѡбразом еѧ по всѧ дни г҃лати, и рече, иже, аще, кто г҃леть, сїю похвалу. пред ѡбразом моимь по всѧ дни живота своего, во бремѧ смерти его сама предстану ему и ѿ вечнїѧ муки избавлю его
  6. Молитва към архангел Михаил Prayer to the Archangel Michael Молитва архангелу Михаилу [46r-48r] (3)М҃лтва архагг҃лу Михаилу грозному воеводе н҃бныхъ сылъ. Гсди боже великїи ц҃рю безначалнїи. посли гсди архагг҃ла своего Михаила на помощъ рабу своему и ѿ бури наносимїѧ, ѿ лукаваго, избави мѧ великїи Михаиле архагг҃ле гсднь всегда нинѣ и присно и во вѣки, вѣковь, аминь.
  7. Молитва от Йоан Дамаскин Prayer of John of Damascus Молитва Иоанна Дамаскина [48v] (1)М҃лтва с҃таго Іоана Дамаскина Гсди даждь млсть ненавидѧщымь мѧ, и враждующымь ми и покрїи ихь бл҃гдатїю твоею бл҃гїи, ѡзари, и просвети ихь, во вѣки вѣковь, аминь.
  8. Описание на обреди при умиращ Description of rites for dying persons Описание обрядов над умирающим [49r-50r] (1)Кога фани некои си да оумира тогась прилича сичкити тамъ колкуту са хора да си приклонѧть коленити, та да са молѧть сичкити сас голѧма жалба та да земать хабер братїѧта, или мирскити хрстїани ако е на град или на село, какь ѡмира ѡнзи брат та треба сичкити да са молѧть б҃гу за него.
  9. Молитва за всякакъв случай Prayer for every occasion Молитва на разные случаи [50v] (1)М҃лтва на всѧкое дѣло Господи Іи҃се Хрсте с҃не еединороднагѡ безначалнаго твоего ѡ҃ца, рекль еси пречстими твоими оусты помози ми грѣшному, сїе желанное мною начень ѡ тебѣ самомь, и навершити. во имѧ ѡ҃ца, и с҃на, и с҃таго д҃ха, аминь.