Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Апокрифен сборник Miscellany of mixed content Апокрифический сборник

Austria, Vienna, University Library I 26054

Contents

 1. Правила от Номоканона Rules from the Nomocanon Правила из Номоканона [1r-7v] (1)…намъ г..ъ и видетъ его да биютъ его .м҃. то агу. аще свещенникъ или дїакъ ꙗстъ мръцину аще кто поидетъ на рать или на прѣлюбодеꙗние или на блуд и аще таковаго убиют и умрет никто же да не ѡпоет его ни каковие памети да не творуть ему.
 2. Тълкувание на светата литургия Commentary on the Holy Liturgy Истолкование святой литургии [7v-13r] (4)Оуказь ѡ светие ии бжствнѥ литоургие како подобаеть стѡꙗти и послушати съ страхомъ Егда прїде Ефремъ ис пустинни кь великому Василию въ Кападокию ставшете ѡба рекоше другъ къ другъ егда исходитъ попъ изъ ц҃р҃кве тогда агглъ г҃нь ѡтоваритъ пакы грѣхх ему и црквъ затвараетъ. б҃гу же нашему слав въ вѣкы аминь.
 3. Физиолог Physiologos Физиолог [13r-28r; 13r-14r; 14r-15r; 15v-16r; 16v-17r; 17r-18r; 18r-18v; 18v-19v; 19v-20v; 20v; 21r; 21v; 22r-23r; 23r-23v; 23v-24r; 24r-24v; 24v-25r; 25r-25v; 25v; 26v-27r] (13)
  1. Физиолог. За лъва Physiologos. About the lion Физиолог. О льве [13r-14r] (13)Лъвъ ѥт ц҃ръ въсемъ звѣремъ иматъ бо г҃ дѣла вѣлика ѡ с҃бѣ.
  2. Физиолог. За слона Physiologos. About the elephant Физиолог. О слоне [14r-15r] (13)Слонь ѥт вѣлеи ѕвѣръ избира въсе гори траву ради. и много притчю ѡ себѣ иматъ.
  3. Физиолог. За зубъра Physiologos. About the aurochs Физиолог. О зубре [15v-16r] (13)Зебръ ѥт въ пустинах и не пиетъ воду разве единущъ въ мтцъ.
  4. Физиолог. За еднорога Physiologos. About the unicorn Физиолог. О единороге [16v-17r] (13)Единорѡгъ ѕвѣръ ѥт великъ ѕѣлѡ иматъ носъ костенъ и пр҃ходитъ прѣзъ уста его.
  5. Физиолог. За морското конче Physiologos. About the sea horse Физиолог. О морском конке [17r-18r] (13)Енъдрѡпъ ѥт въ мори воевода рибам ѥт бо йꙗко и коъ ходитъ по дну иматъ конъску гриву.
  6. Физиолог. За орела Physiologos. About the eagle Физиолог. Об орле [18r-18v] (13)Ѡралъ ѥт въсемъ лѣтещимъ вѣщемъ ц҃ръ живуетъ тъи единъ безъ бечали на свтете.
  7. Физиолог. За лешояда Physiologos. About the vulture Физиолог. О стервятнике [18v-19v] (13)Словѡ за соупа и за випа Ѥстъ соупъ и други випъ и ѡба единъ уставъ имаютъ. егда раждаетъ птица ꙗицѣ не можетъ породити дондеже поидѣтъ въ Иѡвову пропастъ и донесетъ каменъ
  8. Физиолог. За щрауса Physiologos. About the ostrich Физиолог. О страусе [19v-20v] (13)Словѡ за щръкокамилѣ Сщръкокамилъ ѥт велїа птица агда раждаетъ ꙗицѣ въ воду его сноситъ и и седитъ въ водѣ очима гледат ꙗица своꙗ.
  9. Физиолог. За елена Physiologos. About the stag Физиолог. Об олене [20v] (13)Словѡ за елена Еленъ иматъ погледъ дивы състараетте за л҃ лѣт егда усетитъ старостъ ищетъ по горах и ѡмерит су змїну дупку.
  10. Физиолог. За вълка Physiologos. About the wolf Физиолог. О волке [21r] (13)Слово за влъка Влъкъ ѥт похватъливъ ѕверъ въсе ѿ жива скота му е хранитсе.егда не ѡбрѣтает себѣ храноу исходитъ на пространо место и бьзове кь б҃у
  11. Физиолог. За лисицата Physiologos. About the fox Физиолог. О лисе [21v] (13)Лисица ѥт похитра вѣщь паче въсѣх вещеи. егда не ѡбрѣта себѣ храну излази на присѡно место и потаитъ д҃шу въ себѣ
  12. Физиолог. За аспидата Physiologos. About the asp Физиолог. Об аспиде [22r-23r] (13)Слово ѡ аспидѣ Аспида ѥт люта вѣщь на свете. ꙗко нищо тако. лѣжитъ мужько на въстоцѣ а женнско на западь. егда хощеть раститите и приходить насрѣд земли
  13. Физиолог. За жерава Physiologos. About the crane Физиолог. О журавле [23r-23v] (13)Словѡ за жерава Жеравь ѥт много гласна птица. събираютсе кь вечеру и поставлают стражу себѣ. стражникь възмет камикь вь ногу свою
  14. Физиолог. За кълвача Physiologos. About the woodpecker Физиолог. О дятеле [23v-24r] (13)Дѣтель ѥт пьстра птица летит ѿ древо до древо съ клюномь кьветъ и ухом слишить
  15. Физиолог. За папуняка Physiologos. About the hoopoe Физиолог. О удоде [24r-24v] (13)Попунцъ ѥт пъстра птица изводитъ птенце свое хранитъ их. егда излетъ вълазетъ паки родителїе въ гнездо
  16. Физиолог. За пауна Physiologos. About the peacock Физиолог. О павлине [24v-25r] (13)Словѡ за пауна Паунъ ѥт елпа птица. паче въсех вѣщих заврътъ се и гледает. пррие и крила своꙗ. имнитъ му се ꙗко аг҃глъ ѥт
  17. Физиолог. За жабата Physiologos. About the frog Физиолог. О жабе [25r-25v] (13)Словѡ о жабе Жаба сушевна лежитъ на едно месте. тръпитъ въсе зло мразъ и ледъ въсе тръпитъ. того ради тлъста и дѣбела. тако ѥт добръ калугеръ
  18. Физиолог. За лястовицата Physiologos. About the swallow Физиолог. О ласточке [25v] (13)Слово за ластовицѣ ластовица ѥт мека птица. прѣходитъ въ !хер҃лмъ храна ради. пакы приходитъ. егда градитъ гнездо надъ ч҃лка или над водою
  19. Физиолог. За змията Physiologos. About the snake Физиолог. О змее [26v-27r] (13)змиꙗ ѥт люта вѣщъ. ѿ въсехъ вѣщи . молитъ б҃а да видтъ члвка у ѡбразъ. а ѡна молитъ б҃а да ю чл҃къ не видтъ.
  20. Физиолог. За пчелата Physiologos. About the bee Физиолог. О пчеле (13)Слово ѡ пчелѣ Р҃че бо пр҃окъ Езекиа пчела помала ѿ въсехъ вѣщи лѣтещих ѿ въсех блага ѥт плод еи не разуметъ нихто.
 4. Разказ за Мелентий пустинника, от Патерика Story about Melentij who lived in the desert, from the Paterikon Повесть о Мелентии пустыннике, от Патерика [28r-31v] (5)Словѡ с҃таго Мелентиꙗ пустиножитела Азъ Мелентїе изидохъ въ пустину служити б҃у въ пещерѣ и прѣд пещерѡмъ беше периволъ кранъ ѕелѡ. а азъ ѿ млади д҃и ученикы безъ мито научаю и что работамъ половину нищимъ ѥт и нихто мене не узнаетъ.
 5. Поучение за женската любов от Йоан Златоуст Sermon on women’s love by John Chrysostom Слово о женской любви Иоанна Златоуста [31v-34r] (1)Словѡ с҃таго Иѡванна Златоустаго ѡ любви женъскые Въсакъ любитъ жену и гледают велико поручаю вамъ братїе жеска плътъ за ч҃лвка створеа за работу мужу. жена въ любви драга ѥт а въ дѣлѣх горка велика ѥт.
 6. Разказ как се появиха павликяните Story about the origin of the Paulicians Повесть о появлении павликиан [31v-36r] (3)Словѡ како зачеху се павличани Сътвори се. дїавлъ ꙗко единъ. грраматкъ мудръ и кроткъ тихо приидѣ къ с҃тому Васїлїю г҃юще. с҃ти їѡанъ рче проклетъ да ѥт. зла ученика ученникъ. б҃гу же нашему слав въ вѣкы аминь.
 7. Цикъл разкази за кръстното дърво от презвитер Йеремия. Разказ как Господ сътвори братство с Пров Series of stories about the Holy Tree by the priest Jeremiah. Story about Prov’s brotherhood with Jesus Christ Цикл повестей о Крестном древе пресвитера Иеремии. О том, как Господь побратался с Провом [36r-39r] (3)Беше рц҃ръ Селевкые. въса земла дръжеше и желаше да видтъ Хта да не съгрѣшитъ б҃гу въ едиъ д҃ннъ. Провъ плачеше и глаше. славатебѣ Хте б҃е нашъ. како ходи с мене Прова. раба твоего за ѕ҃ мтцъ. б҃у же нашему слав въ вѣкы аминъ
 8. Разказ за Евстратий, от Патерика Story about Eustratios, from the Paterikon Повесть о Евстратии, из Патерика [39r-41v] (6)Беше мужъ въ кесарискые странѣ именемъ Е҃нданїе. имаше единного с҃на именемъ Естратїа примемъ сего ч҃лвка и благвитм се ѿ него. ѡти велико чюд видѣхъ ѿ него. и каза ему въсу истину. и падоше и поклонише се му. и прѣдастъ д҃хъ свои б҃у. б҃гу же нашему слав въ бѣкы.
 9. Поучение за монашеския живот Sermon on the monastic life Поучение о монашеской жизни [41v-42r] (1)Калугеръ събират злато и срѣбро. или ино что . видите ли братїе. б҃ь ли не можетъ хранити и кѵхти морскѵхе и рибы въте и птицѣ н҃бсые ни ѡътъ ни копаютъ. р҃че богослов мниху ѥт гора рѡдъ каменїе чеда и страх б҃жи мантїаму ѥт. въсе б҃гатъство чему намъ раси красни въ мирѣ смрад ради сѣддимъ.
 10. Поучение и предписания към монасите Sermon and precepts for monks Поучение и предписание монахам [42r-43r] (1) ...помыслъ. Рче їѡанъ Богословъ за помислъ ѡ҃цемъ что помислитъ ч҃лвкъ въ срдци своемъ. а не сътворитъ ни възиматъ рукамы ꙗко же видшъ. аще хощеши да си мнихи не даи се на пїтие и на ꙗстие. аще не работаеши а ты ходы съну не даваи се ако много имаши не гиздаите ѡти си д҃шу погубиши.
 11. Разказ как се написа Евангелието Story about how the Gospel was written Повесть о написании Евангелия [43r-44r] (12)Егда распеше г҃а нашего Їсѵх Хта приетъ Иѡанъ с҃тую Б҃цу въ домъ свои. разыдоше се свети апоттли по земли. въ великъі четв҃рткъ Лука исписа д҃ икони гледаше ѡбразъ с҃тую Б҃цу. Лука нарче се пръви зугравъ на земли.
 12. Разказ за Успение на Богородица Story about the Dormition of the Theotokos Повесть о Успении Богородицы [44r-45v] (10)Слово апслъ Тома како въздвиже панагиа Егда быт успенїе с҃тїе Б҃ци тогда аг҃гли и апттли въси на ѡблацѣхъ събраху се. извади с҃тую зуницу и подадѣ зуницу и поклонишете и умлъкоше. Петръ Ѳоме р҃че блтвнъ еси въ вѣки аминъ.
 13. Сказание за 12-те сънища на цар Каран Story about the twelve dreams of king Karan Сказание о 12-ти снах Карана [45v-51v] (1)Слово ѡ би҃ сънове Видѣ ц҃ръ Каранъ. въ единоу нощъ.би҃. съновѣ въ граде Ерихонъ. и быстъ печаленъ зѣло. въ тои време будутъ патриꙗрси ꙗко владкы ꙗко протопапи а протпапи ꙗко попове а попове ꙗко прочи ч҃лвци а члвц҃ нивъчто будутъ.
 14. Въпроси и отговори. Разумник Erotapokriseis. Razumnik Вопросы и ответы. Разумник [52r-60r] (19)Слово... Въпротъ. въ недлю сътвори б҃ъ н҃бо и землю д҃нь и нощъ. въ пндекъ сътвори слнце м҃цъ и въса нб҃са. что принесоше Хтоу влъсви злато и ливанъ и змирно. ѕлато ꙗко ц҃рю и ливанъ ꙗко б҃у и змирно ꙗко мрътъвцу.
 15. Въпроси и отговори. Указ за църковните дарове Erotapokriseis. Instructions about church utensils Вопросы и ответы о церковных дарах [60r-63v] (9)Сказание протлъку. Ръци ми что ѥт пискоупъ что ли ѥт попъ что ли ѥт калугерь что ли ѥт дїаконь. и г҃лаше г҃и Хте поступаи по платно идѣше прѣнимъ дондже прѣде кь Пилатоу. того ради носетъ свѣщнникъ прѣд попомъ. боже нашемоу слава вь вѣкы аминь.
 16. Поучение за злите жени от Йоан Златоуст Sermon against evil women, by John Chrysostom Слово о злых женах Иоанна Златоуста [63v] (4)Слво !хѡна Златоустаго како .е҃. жены вьсь свѣт погоубише Адама Евва из раꙗ извед и Далида Самъсонна сльзами из оума извед и погоуби его и Вельзавела Илиꙗ прорка по свѣтоу гонеше. Иродиꙗда іѡанувоу главу ѿсече и Теѡфхана крьчмарица ѳ҃. ц҃рие погоуби ц҃ра Фока и братю его сь двѣма д҃вцама вь едино нощь.
 17. Разказ как жена осъди Ефрем Story of how a woman accused Ephrem Повесть како жена осудила Ефрема [64r-65r] (9)Слово како ѡсуди жена Ефрема Ефремъ бѣше вь поустинї и сь а҃ггли гл҃аше и р҃че ѡ велие чюд како патриꙗрси или ц҃рие сѣдетъ въ мире
 18. Разказ за Езоп Story about Aesop Повесть об Езопе [65r-69v] (5)…надаи помнного любещомоу мене мнѣше се жене его хощетъ дати и Ѡсопь излезе и призва коучку и нахрани ю ꙗстиꙗ того. тако ц҃рь не има що казати тогда вьзе го ц҃рь кь себѣ и сьтвори его г҃а домоу своемоу и учитела.
 19. Поучение върху казаното от пророк Исая от Йоан Златоуст. Разказ за кръвосмешението Sermon on a locus from Isaiah by John Chrysostom. Story about incest Поучение Иоанна Златоуста на пророка Исайю. Рассказ о кровосмешении [69v-74v] (14)Слово іѡан Злато устаго ѡ д҃ше разборех Кто не вїдитъ и не чюдит се ѿ овога свѣта како сьтвори б҃ь за грѣхъ ч҃лскы видете ч҃лвцы прорци и мчци и въси свѣти на ѡвемъ свѣте ѡбрѣтоше сптение м҃ку приеше Хта ради и вънидоше вь црттво н҃бсное. б҃гу же нашему.
 20. Имената на Богородица The sacred names of the Theotokos Имена Богородицы [75r] (1)Мариа. панданаса. влахерна. ѡтиса. каръдиѡтиса. епискупси. каръди. ѡваста. зоси. гора. гтнѣ. свеща неугасимаа. злата кадил'ница. прѣчтта безмужна. прѣвишна Б҃ца. ꙗбълко благоухана. цъветъ неувенаеми. с҃та с҃тихъ. скрижели завета. раи. ливанъ. къринъ. змирна. хуругьвица ц҃рева. прѣстоль херувимъски. трапеза за света. б҃гоприемца. истини чрьтогъ. семъ двора. домъ б҃жи. жрътьвникь. ручка. рогь. вънемъ помазаниа миром. сьтвещени. жьзлъ. багренница црева. тебе ради съ нами б҃ь.
 21. Хроника кратка от Адам до края на света Brief chronicle from Adam to the end of the world Краткая хроника от Адама до конца света [75v-76v] (1)Ськазание ѿ Адама колико ѥт до скончаннїа века Ѿ Адама до потопа Ноева. б҃.с҃.м҃.б҃. лѣта и ѿ потопа до разделение езики .ф҃.к҃.ѳ҃. лѣт и ѿ разделение езикъ до Аврама =а҃с҃о҃ѕ҃ лѣт. а ѡтуде до ѡбретенние чъснаго кртта. г҃.а҃. лѣт и въсѣх лѣт ѿ Адама до пришествиа Хтва лѣто =з҃. тисоущьи.
 22. Кирилски числа и графични указания Cyrillic numbers and graphic instructions for them Кириллические цифры с разъяснениями о написании [76v-77v] (1)
 23. Сведения за броя на месеците, седмиците, дните и часовете в годината Information about the number of months, weeks, days, and hours in a year Сведения о количестве месяцев, недель, дней и часов в году [77v] (1)Зннаи ꙗко въ годище сутъ .б҃и҃. ме҃ци а ннедли .н҃б҃. а д҃ни . т҃ѯ҃.е҃. аще ли ѥт висикто . т҃. ѯ҃.ѕ҃. д҃ны. а чтове въ годину .и҃. тисущъ. и ѱ҃з҃. аще ли ѥт висикто .и҃. тисущь.
 24. Коледник Kalendologion Калядник [77v-78v] (8)Аще въ ннедлю будетъ рож Хтво то сечка мтца зима добра. а пролетїе и жетва суха и скотомъ погибль и вино мало юнимь съмрть. аще въ сꙋботꙋ рожьдство Хтво бꙋдетъ . то сечена нетца зима. люта бꙋдетъ. пролетъ же и жтва ветр'на потомь вѣдрина. плода поскудна. и ѡвцамъ пагуба старемъ съмртъ.
 25. Колофон Colophon Запис [78v] (52) Сиа книга сьписа се ꙋ дни ц҃ра Сюлеименово записа се метца генара .и҃. днъ. а съвръши се метца агꙋста .а҃и҃. д҃нь. и съврьшите въ лѣт з҃о҃д҃. и сиа именем книга съ исправомъ. четете а нее клънете. че не писа рꙋка с҃та или аг҃гль нь рука грѣша. и де бꙋтъ грешил по изводомъ ее грешилъ. че имаше нꙋждꙋ ѿ проклетие агарене. а ви бл҃гослове(те). и б҃ь васъ.