Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Сборник Miscellany of mixed content Сборник

Russia, St. Petersburg, Academy Library 13.6.13

Contents

 1. Поучение, неидентифицирано Sermon, unidentified Поучение, неатрибутированное [1r-5r] (6)…бо нїщому. каково добро сътвориши хса въсходїть. тако и аще ѿвръжеши его. хса ѿвръглъ еси ꙗко сам реклъ ес. съ нїми же ѡ҃цу слава дръжава чсь коупно съ с҃тымъ д҃хѡм, н҃нѣ и прїсно и въ вѣкы вѣкѡмъ аминъ.
 2. Евангелие Никодимово. Разказ как Марта осъди Пилат The Gospel of Nicodemus. Story about how Martha accused Pilate Евангелие от Никодима. Повесть о том, как Марфа осудила Пилата [4r-7v] (10)Слово како осѫди марѳа пилата. прѣдъ царем кесаремъ. По възнесени, г҃а и б҃а и с҃пса нашег Іѵса хса. въставши Мрїа иде въ Римъ. къ ц҃рю августу кесару. и прїпаде съ плачемъ и рче. тебѣ единого с҃на б҃жїа. ему же слава въ вѣкы амїнъ.
 3. Поучение за бъбривите Sermon against loquacious persons Поучение против болтунов [7v] (1)Ѡ ѫзичнимь мнѡгг҃лан'нымъ. Ѡ ѫзиче сѫпостате правдѣ моеи. ѡ ѫзиче дроуже сатанинь сѫвѣтниче дїаволовъ.
 4. Поучение за разделянето на душата от тялото Sermon on the separation of the soul from the body Слово на разлучение души от дела [7v-9r] (1)Повѣсть ѡ разлѫченїе д҃ши. Егда д҃ша ѿ тѣла разлѫчает сѧ и поемлет ѧ аг҃глы.
 5. Поучение за богатите и бедните, които са починали Sermon about rich and poor deceased people Поучение о смерти богатого и бедного [9r-23v] (1)Иже въ с҃тых ѡ҃ца нашего Іѡанна Златооустаго архіеп҃кпа Костантинѣ град. слов ѡ оусопших. богатіихь и ніщиихъ. Принеси днес паче пръвыих д҃не тъщнѣише слов.
 6. Поучение как да бъдат учени духовните чада Sermon about how to teach spiritual children Поучение како образовывать духовных чад [23v-26r] (1)Зде проркы Езекіа. оучит д҃хвныѧ ѡ҃цѧ како учити чѧда глава .л҃в. Вънегда г҃лѫ безаконику, съмртиѫ оумрѣши страшнѫѭ.
 7. Поучение как да се слави светата Троица Sermon about how to glorify the Holy Trinity Поучение како славити Пресвятую Троицу [26r-27v] (1)Иже въ с҃тых ѡ҃ца нашег Аѳанасіа архыепіскпа Алеѯандріискаго ѡ православнои вѣрѣ како славит сѧ с҃таа троица, прѣписано из латинскаго блъгарскы. Иже аще хощет с҃псень быти. прѣжде въсѣх длъженъ ес съблюсти православнѫ вѣрѫ.
 8. Откровение на Богородица за седемте гряха Revelation of the Theotokos about the seven deadly sins Откровение Богородицы о семи грехах [28r-30r] (7)Чѧтеніе ѡ поученыи ѡ .з҃.мых грѣсѣх с҃тыѫ б҃цѫ и ѡ покааніе д҃шам ѡ҃че блсви. Сърѣши свои ѡброус и колежи на пѫти своему в҃лдце г҃лѧщи пом҃лоуи мѧ г҃и.
 9. Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов Series of stories about the Holy Tree, attributed to Gregory the Theologian Цикл повестей о Крестном древе, приписываемых Григорию Богослову [30r-35v] (10)Слов с҃тго Грігоріа б҃гослова ѡ крстѣ чѧстнѣм и за два разбоиніка ѡ҃че блсви. Адам бѣше въ Едемѣ прѣд дверми раискыми, егда же приближи сѧ емоу смртъ, възболꙗ велико.
  1. Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за второто дърво Series of stories about the Holy Tree. Story about the second tree Цикл повестей о Крестном древе. Повесть о втором древе (10)Оуказ ѡ дроугѡмъ дрѣвѣ чьстнѣм, на нем же распѧт сѧ разбоинык праведны. ѿ тогожде дрѣва възѧт аг҃гль гснь въ раи, и въложи его въ землѧ рекомѫѧ Мадиам.
  2. Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за третото дърво Series of stories about the Holy Tree. Story about the third tree Цикл повестей о Крестном древе. Повесть о третьем древе (10)Оуказ ѡ третіем дрѣвѣ на нем' же распѧт сѧ разбоиник невѣрнии. Егда бѣше врѣмѧ потопа, тогда изнесе вода потопнаа ѿ дрѣва того животворѧщаго.
  3. Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ как се събраха трите дървета Series of stories about the Holy Tree. Story about how three trees gathered together Цикл повестей о Крестном древе. Повесть как собрались три дерева вместе (10)ОУказ какѡ събравшим сѧ чѧснѡм дрѣвѡм въ Іерслмъ, разумѣи добрѣ. Въсѣ три дрѣва ѿ единого дрѣва сѫт и г҃лоу г҃ню раздѣли архг҃глъ. то дрѣво на три чѧсти. сѧчна же бѣхѫ ꙗко едино, понеж бо ѿ единого бѣхѫ.
 10. Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за Адамовата глава Series of stories about the Holy Tree. Story about Adam’s head Цикл повестей о Крестном древе. О голове Адама [35v-35r] (9)Глава же Адамова въ корені дрѣва лежааше на краи Ерслма и не вѣдѣаше хикто то ес глава Адамова. и сътворишѫ могилѫ великѫ над главоѫ тѡг рад нарече сѧ лиѳострать. и тоу быс съборище въсемоу Їерслму.
 11. Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за двамата разбойници Series of stories about the Holy Tree. Story about the two robbers Цикл повестей о Крестном древе. Повесть о двух разбойниках [35r-37v] (12)Слово ѡ два разбойника како зачѧшѧ сѧ и како распѧшѧ с на прѣч҃стѣм дрѣвѣ. ѡбѣ стран г҃ана б҃а нашего І҃ѵ х҃а. бл҃гослови ѡ҃че. Егда быс рожѫство г҃а нашего Ісоу х҃а егда изби Ирѡд младѧнцѧ ищѫ и г҃а. и испаде а Адам же сѧ крсты кръвиѫ г҃а нашего И҃сы хса. ему же слава въ вѣкы аминь.
 12. Въпросите на св. Йоан Богослов към Авраам Questions of St. John the Theologian to Abraham Вопросы св. Иоанна Богослова Аврааму [37v-41r] (9)Чѧтенїе ѡ вторѣмъ прїшествї г҃а нашего І҃у х҃а. ѡч. Възыде гсь на горѫ елеѡньскѫѧ. съ оученїкы своими. и рче имъ. се азь ѿхождѫ ѿ вас на н҃бо.
 13. Тълкувание на Евангелието от Матей Commentary on the Gospel according to Matthew Толкование на Евангелие от Мафея [41r-47r] (2)Тлъкованіе еѵглію ѿ Маѳеа. Пришед І҃с въ Зеведѡвь град съ м҃тріѫ и оученикы своими.
 14. Тълкувание за православната вяра от дванадесетте апостоли Interpretation of the Orthodox faith by the twelve apostles Толкование о вере проваславной от двенадцати апостолов [47v-50r] (1)Зде сълг ѡ православнои вѣрѣ хрстіанскои еж изрекошѧ в҃і. прорци въ ветсѣм законѣ по рѣчи. и в҃і. апсль врьховни въ новѣм законѣ егда съниде х҃с с҃ты на них въ пѧтидесѧтницѧ по ѡбѣтованію нѡчю въ ерслмѣ. Идеже и съборное посланіе разчинишѧ и написаше нам въ оувѣрение х сва бжства.
 15. Поучение срещу крадците и сребролюбците Sermon against thieves and avaricious people Поучение против воровства и сребролюбия [50r-54r] (1)Слов с҃тго Іѡанна Златоус҃таго ѡ татех и ѡ сребролюбцех и ѡ памѧть злобницѣх. Татіе оуслышите что ѡ вас гсь съ прорку Захаріи глагла.
 16. Въпроси и отговори на Атанасий Александрийски, извлечение Erotapokriseis by Athanasios of Alexandria, excerpt Вопросы и ответы Афанасия Александрийского, фрагмент [54r-56v] (3)Б҃лженаго Аѳанасіа архіепіскопа Алезѯаньдръскаго. Въпросъ. мноѕѣмъ праведникѡм въ ветсѣм законѣ.
 17. Тълкувание на стиха "Исусе Христе Боже наш, помилуй нас" Commentary on the verse “Jesus Christ, our Lord, have mercy on us” Истолкование стиха «Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» [56v-61v] (1)Зде тлъкованіе стиха г҃лемаго г҃и І҃ѵ хсе б҃е нашь помилуи нась аминь. Коеждо створенааго стиха.
 18. Поучение за християнската вяра според казаното от 318 църковни отци в Никея Interpretation of the Orthodox faith according to the rulings of the 318 Nicene fathers Слово о христианской вере по постановлениям 318 отцов Никейских (по постановлениям Никейского собора ?) [61v-78v] (1)Сълг ѡ вѣрѣ хрстіанскои еже ес вѣруѫ въ единог б҃а. съложена с҃тыми ѡ҃ци. т҃и҃і. иже въ Никеи, на пръвѡм съборѣ сице ес въсѣкому хрстіанину наоучив вѣровати въ б҃а ѡ҃ца и с҃на и с҃тго д҃ха. зде же тлъкованое Грігорием Нискымъ. Знаменіе вѣруѫщому се с҃тго изѡбраженіе.
 19. Поучение против езическите и юдейските обичаи Sermon against pagan and Jewish customs Поучение против иудейских и языческих обычаев [78v-81r] (1)Ѡ назирани іоудеискых и еллинскых. о истицани. о присънени. о кръвотечени. о приближени смѣшеніа законаго и рождства. и извръженіа порока тѣлеснаг. и погрѣбанїа мртваго или костени гроба. или различных брашень. Аще же нѣціи назираѫще и хранѧт іоудеускыѫ обычаѧ.
 20. Поучение за Второ пришествие, неидентифицирано Sermon on the Second Coming, unidentified Слово о втором пришествии, неидентифицированно [81r-109v] (1)…г҃и. когда тѧ видѣхѡм алчна. или нага. или болна. или въ темници. и не послужихѡм тебѣ. г҃и не вѣси ли нас. ты нас създаль еси.
 21. Апокалипсис на Йоан Богослов Apocalypse of John the Theologian Апокалипсис Иоанна Богослова [110r-115v] (12)…веднии Іѡане и възрѣх и видѣхь книгы лежѫщѫ многы. их же оумъ ч҃лчь не может' разоумѣти. ни извѣдти. имѧщѫѧ .з҃. печат. и рчеть кто разгнет книгы сїѫ. и рекѫт ми въсѣхь множьства. аг҃гль моих. да видѧт книгѫ ѫ. аг'ньцоу семоу да разгѫнет ѧ. егда разгъне .а҃. печат
 22. Откровение Варухово Revelation of Baruch Откровение Варухово [116r-116v] (10)…Михаил ѿ црства б҃жїа. и оузриши славоу б҃жїѫ даѫщи нам и быс глас съ н҃бси вышнѣго. и рѣх къ аг҃глоу что быс глас съ н҃бсеи и рче ми се съходит Михаил. и чѧда имъ измрѣте, зане убоашѫ с б҃а. нѫ събираѫт сѧ въ ц҃ркви на мл҃твѫ. да не творѧт м҃лтвѫ б҃оу. нѫ клѧтвы дѣѫтъ…
 23. Житие на св. Петка Римска Vita of St. Paraskeve of Rome Житие св. Параскевы Римской [117r-124v] (11)…не прѣдам на мѫкѫ за х҃а. и д҃ша моа црствует съ ним въ в҃кы. и въшедши въ градъ единъ где ц҃ртвоваше ц҃рь един именем Антонисъ. а тѣло еѧ чл҃къ нѣкыи именем Атимъ, и б҃гочьстивъ, възем мирѡ многцѣн'ныим помазавъ. и плащаницеѫ чстоѫ обвивъ. и положи ѧ въ гробѣ…
 24. Поучение, неидентифицирано Sermon, unidentified Поучение, неатрибутированное [125r] (6)
 25. Разказ (неидентифициран) от Патерика Unidentified story from the Paterikon Повесть от патерика , неатрибутированная [125v-126v] (2)Повѣсть ѿ старческаго. Брат въпроси о҃ца Пимина г҃лѧ сътворих грѣх великь.
 26. Поучение за имащите власт Sermon for those in power Поучение для власть имущих [126v] (1)О избрани властеи.