Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Народен календар Popular calendar Народный календарь

Bulgaria, Sofia, National Library 1348

Contents

 1. Гадание за времето по месеци и по години Prognostic book about the weather by months and years Гадание о погоде по месяцам и годам [1r-68v] (1)Въ ц҃риградь велый гдс҃ръ на листь: ке҃
 2. Гадание за съдбата на човека според Зодиака Prognostic book about the fate of a person by means of the Zodiac Гадание о судьбе человека по Зодиаку [69a-115v] (1)Мс҃ць марть: нарицаемый овенъ: Което са дѣте поди
 3. Сведения за злите дни Information about harmful days Сведениея о злых днях [116r-117r] (3)Сказанїе заради; вї҃тѧхъ мс҃ць како да са чувашь ѿ ѕлы дни що има през годината аѵгустъ: д҃:ѕ: иї҃
 4. Имената на ангелите The sacred names of the Angels Имена ангелов [117r-119v] (2)А сїй имена суть стымь агг҃ломь Первый арцагг҃ль Полутосъ и на ц҃рь Костантина
 5. Рецепти за пчелите и пчелните кошери Prescriptions for bees and beehives Руководство по пчеловодству [119v-123v] (1)Аще ли пчели несогласны и не държат сѧ вкупѣ а ты земи да ѿдѧла ѿ кошеришрата захрани кошарете съ неѧ.
 6. Лунник по 30-те дни на луната Lunary for the thirty days of the month Лунник на 30 дней лунных фаз [124r-136v] (1)Сказанїе ради двою надесѧти мс҃ць. кои каковь естъ Мс҃ць мартъ въ а҃ день. Въ тои же денъ въ ѕ҃час дне созданъ бысть адамъ по тьрїи дни и...ѣлсе
 7. Стихири за Богородица Stichera to the Theotokos Страсти Богородицы [137r-137v] (1)Стъхиры стые бцы. гласъ:ѕ Совѣть предвѣчный съ тобою истинна
 8. Сказание на пророк Исая Narration of the Prophet Isaiah Сказание пророка Исаи [137v-142r] (2)Во едно времѣне изидутъ нѣкои насилницы занесуть тѣло его на н҃бса. тому слава аминь
 9. Разказ за пустинника и смъртта на човека, от Патерика Story about a hermit and the death of man, from the Paterikon Повесть о пустыннике и смерти человеческой, от Патерика [142v-144a] (1)Сказанїе ѡ нѣкоем постиницѣ и ѡ смерти ч҃лкомъ. Искусны паче всѣхъ вь і ҃денъ умретъ.
 10. Съновник, 1 Dream book, 1 Сонник, 1 [144r-172r] (1)Толкованїе сновъ ѿ древныхъ и новыъ острологовь а҃ адекїи сїречь голѧмь огнь и богата жена
 11. Съновник, 2 Dream book, 2 Сонник, 2 [172v-173r] (1)Послѣдованїе ѡ избитїа сновь видѣниихъ да вида дѣто жала да ще ти каже
 12. Таблица показваща сбъдването на съня Table, showing the fulfillment of dreams Таблица истолкований снов [173r-176r] (1)Таблица ѡказуванїи събытїе сновъ ѿ новаго мс҃ца дней а҃ сновъ правѣднейшый да ти са исполны желанїето
 13. Сведения за щастливите и нещастните дни през различни месеци Information about beneficial and harmful days for different months Сведениея о счастливых и несчастливых днях в разных месяцах [173r-176a] (2)Зри сїе ѡ мс҃цахъ который денъ съчастливь и несъчастливъ Ханноарїа сїромах и недолговѣчень
 14. Гадания под формата на въпроси и отговори Prognostic book consisting of questions and answers Гадание по схеме: вопрос-ответ [177v-275v] (1)Ѡстрологовъ ѿ древныхъ предсказанное будущее имена проныцательних хо парагмонъ на помощь додѣ
 15. Коледник Kalendologion Калядник [276r-276v] (8)Указъ ради ржсвтата х҃рвыхъ. Аще случитсѧ р҃жство хс҃во въ нл҃а҃ю ще да е и болѣсти много
 16. Гръмник Зодиак Brontologion (thunder book) by the Zodiac Громник (?) по Зодиаку [277r-295v] (4)Сказанїе ради дванадесѧтьтѧхь мс҃ць ка. риба французи, да са въцари да влада там
 17. Лунник по месеци Lunary according to the months Лунник по месяцам [296r-311v] (1)Инное предсказанїе ради дванадесѧтыхъ мс҃цахъ коѧ мѣсѧчина коква е Мс҃ць марта. Ако е права мс҃цать б҃гъ да ни зачува
 18. Гадание за съдбата на болния Prediction about the fate of an ill person Гадание о больном [312r-315r] (3)Инное произвѣстїе заради избавленїе болѧщых в а҃ днь кога са ч҃лкъ разболи то ще да е живо много
 19. Лекарственик Medical prescriptions Лечебник [315v-337v] (1)епиросовъ мехлеме да направишь зарана а҃ та земише ѿ овенъ лой така да чины