Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Tulcha Miscellany

Bg: Тулчански сборник; Ru: Тулчанский сборник

LocationRomania, Bucharest, Academy Library. Shelfmark: Ms. Slav. 649
Date16th c.
MaterialPaper of good quality
Extent247 ff. 190 x 145 mm (folia)
WatermarkHand with star opposite middle finger Briquet 1907: 325, 326 (1514-1515)
Balance in circle with star similar to Briquet 1907: 2586 (1505)
Cross similar to Briquet 1907: 5755 (1516)
FoliationOld, in the upper right-hand corner
CollationNo data.
ConditionThe MS is convolute by two parts: I - f.3r-f.36r (f.3r-f30v+f.31-36v); II - f.37r-f.246v (f.37-f.47-f.2-f.48-f.246). Without incipit; the first folio is f.3; the correctly place of f.2 is between f.47 and f.48.; without end.
Layout1 column, 24 written lines
Binding Wooden panel covered with ornamented leather
Contents
(37r-41r) Поучение за преходността на човешкия живот от Василий Велики
Слово стаго҃ и великаго Василїа архїепскпа҃ Кесарїискаго града. ѡ подвижнѣмь члчь҃стѣмь житїи.пв. Житие члчко хоудо и маловрѣменновидѣвы бо сна҃.видѣ ѡца҃ . тому слава и чъсть. ннѣ҃ и прсно. и вь вѣкьи вѣком. аминь.
(41r) Поучение за кръстените и некръстените младенци
Подобает же вѣдти҃ ѡ младенцех просвѣщеныих и непросвѣщеныих.Вѣти же и се длъжно. ꙗко крщ҃ении младенци пещи сиц! насладѧт сѧ ..и помлуи҃ нас҃. ꙗко един бесъмрътен.
(41v-46v) Сказание от книгите (извадка от Патерика)
Сказание ѡт҃ книгьѠбходѧщем же нам скиты и прѣбиванїа ѿчъскаа. мнѣ Софронию. съ братом моим Іѡаном философом. приидохом и къ аввѣ Павлу.и блсвивше сѧ ѡт҃ старца. изьшедше идохомь. въ своаси.
(46v-47v + 2r) Слово за Успение Богородично
Слово ѡ въздвижени прѣст҃ѫѫ бцѫ҃Повѣдааше сїѧ кто глѧ. ꙗко евреень нѣкыи приключи сѧ съ итальми нѣкыимиꙗко истинна и велика есть вѣра православыихь христиань.
(2r-2v) Въпроси и отговори на Атанасий Александрийски, извлечение
Аѳанасиево ѿ въпросъ.Вѣрныхь дѣти. оумѫдрение родителем умираѫть..и си бѫдѫт ѕѣло успѣх приѫли. ѕѣло мѫдрѣише бывшее
(3r-3v) Въпроси и отговори. Разумник-Указ
…..своего и блви҃ их. и начѧшѧ ѡт҃ очию единь дроугомоу плѡдити сѧ. и ѡт҃ тех изыдѡша е҃ ѧзыкь правовѣрыхь.да оумнѡжит сѧ сѣмѧ наше. ꙗко да побѣдѧть сѣмѧ авраамле. нѫ невъз'мѡжно бѫдет емоу навѣки амин.
(3v-18v) Прение на Панагиот Философ с Азимит
Съпрѣнїе Панагиѡта философа съ ві҃ гардинари егда прїидошѫ ѡт҃ папы римскаго и прѣшѫ сѧ въ Константинѣ града. ѡ православнои вѣрѣ христїанскои. и ѡ вѣрѣ фрѫжскои. егда побѣди Панагиѿ вѣрѫ фрѫжскѫѧ. въ Цри҃градѣ.Егда прїиде Іѡань ѡт҃ папы съ ві҃ гардинари сирѣч апатыи рѫгаахѫ им. гоу҃ же моемоу слава в вкы҃ амин.
(18v-19v) Разказ за пророк Самуил
Слово Данїила прорѡка. ѡ Навъходонѡсѡрѣ цри҃. како видѣ сънь.Навъходонѡсороу црю҃ црствоуѫщоу въ Вавилѡнѣ. видѣ сънь. и заби како видѣ. и събышѫ рѣчи Даниила прр҃ка.
(19v-23v) Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов
Слово Григориа Богослова. ѡ кръстѣ чстном'. га҃ нашего Іѵ҃ Ха҃. и ѡ разбоиничъскыхь. кръстѡхь. како зачѫхѫ сѧ.Адамь бѣше въ Едемѣ прѣд дверми
(24r-24v) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за Адамовата глава
Слово ѡ главѣ адамовѣ.
(25r-25v) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за двамата разбойници
Слово ѡ два разбоиникахъ.а иже ѡт҃ шоуѫ тъи испаде.
(25v-26r) Разказ за Псалтира как беше в морето
Оуказь ѱалтирю како бысть въ мори.Давыд црь҃ прро҃кь гднь. написа ѱалтирьи спсенїе хрстїаномь. и просвѣщенїе мироу.
(26r-26v) Разказ как се написа Евангелието
Слѡво како исписа сѧ прстое иеѵглїе.Егда распѧшѧ га҃ нашего Іѵ҃ Ха҃. тогда поѫть Іѡань стѫѫ҃ бцѫ҃ въ домь свои..Лоука бо нареч сѧ пръвы зоуграв.
(26v-28r) Разказ за Успение на Богородица
Слово апсла Ѳомѫ. како въздвиже панагїѫ.Егда быс оуспенїе стыѫ҃ бцѫ҃Петръ къ Ѳомѣ реч. блсвень еси в вкы҃. амиь.
(28r-28v) Правила за живота през 12-те месеца
ѿ прѣмѫдрости Соломонѧ, оуказь. како ꙗсти бъ всѧ мсцѧ.Въкоушаи млѣко на гладнѫ ꙗтробѫто въсѧ съблюд члче҃ не бои сѧ никое ѧзык сиц!
(28v) Правила за да бъде човек здрав
ѿ другое прѣмѫддрости сиц! Соломонѣ. аще хощеши члче҃ здравь бити.Мсца҃ генарѣ. аі҃ днь҃ вино безводно испи на на чтте срдце.бѣла зелїа не ꙗждь.
(28v-30v) Гръмник
Аще ли възгръмит. въ іислоѡвиее сиц! ѿ въстѡка тлѣнїе кажет аще ли трѫс съмѫщенїе бѫдет.
(31r-36v) Въпроси и отговори. Тълкувание за Новия завет
Въпрос' ѿ еѵгл҃їахъ.Члкь҃ нѣкто съхождааше ѿ Иерслма вь Ерихонь. и въ разбоиники въпаде....блженїи млстивїи ꙗко ти помиловани бѫдѫть.
(48r-63v) Тълкувания за светата Троица и за вярата, извадки
Зачѧло съ бгмъ҃ книзѣ сеи въ неи же о свтѣи҃ троици и о вѣрѣ и прочиихъ многых'.Прѣжде въсѣх' и съ въсѣми и ради въсѣх' подбаеть҃ истинномоу христианиноу вѣдѣти что ес Бъ҃.Стго҃ ѡца҃ нашег Кирїла архїпскпа Алеѯандръска. въпроси и ѿвѣты ѡ стѣ҃ троци.Изложенїе въ кратцѣ о правовѣрнѣи вѣрѣ. Іѡана Фїлософа къ нѣкоемоу просившоу оу него.Ѡ еже колико дѣль сътвори бъ҃ въ шестих днех Стго ѡца нашего Епифанїа ѡ томжде.Севирїана епскпа Гавалу. сказанїе ѿ пръвааго слова Шестоднь҃ника.бу҃ же благодѣть съдѣавшомоу въсѣ и дѣѫщомоу въ наше спсе҃нїе въ вѣкы амїнь.
(64r-79v) Откровение на Псевдо-Методий Патарски
Стго҃ ѡца҃ нашего Меѳодїа епскпа Патар'скаго слово ѡ црстви ѧзык послѣднїих врѣмень. извѣстно сказанїе ѿ пръваго члка҃. до скончанїа вѣка.Егда изыдоста из раꙗ Адам и Евваизгнани бывше блгдтиѫ и члко҃бїимь ншег Іѵ҃. Ха҃. съ ним же оцу҃ вѣком. амїнь.
(80r-102v) Житие на св. Андрей Юродиви, извлечение
Избранїе мало ѿ житїа стго҃ ѡца҃ нашего Андреа ѧродиваго Хса ради. имѣѫщее въпроси Епифанїа съ ѿвѣтми стго҃ Андреа. полезно ѕѣло.Добро оубѡ и досхвално ес неприкосновень славы бжства его съзръцати ннѣ и въ бесконечныѧ вѣкы вѣкомь.тъкмо сам' позна сѧ стмоу҃ Епифанїю. бывшоуму послѣди патрїархоу въ Константинѣ градѣ.
(103r-235v) Хроника на Константин Манасий
рѣмѫдраго Манасїа и лѣтописца събранїе лѣтно ѿ създанїа мироу начинаѫщее и текѫщи до самого црства кѵрь Никифѡра Вѡтаниѡта. Дша҃ оубѡ тинолюбиваанепрѣходнаго рече гадирьска сиц! прѣхожденїа. конец лѣтописца Манасїа прѣмѫдраго.
(236r-237r) Хронограф, извлечение. За ерусалимските царе
Ерслмстїи҃ црїе҃ иже црствовашѧ въ Ісли҃.Въ пръвыи Саул црствова .м҃. лѣт и ѧзами ѡбложивъ Вавилон ѿпусти.
(237v-246v) Летопис. От кога започна Молдавската земя
Сїи лѣтописець ѿоли начсѧ произволенїемь бжїем.Молдавскаа землѣ.В лтѡ҃ =ѕ ѡ҃ѯ҃з҃ прїиде Драгоше воевода ѿ Угрѡ҃скои земли ѿ Марамурышаи гпднь Богдан воевода видит толикѡ оумоленїе. и клѧненїе. и сътво..…
Inscriptions
  • (inside front cover) № 86. Отъ книгитѣ на Манчо Н. Джуджовъ, кой тоя остава привременно въ Тулчанското българско читалище. Тулчинско читалище. Съгласїе.
  • (30v) Аз їереи Геѡрги ѿ Бѫичѣни прекумь м дат ачастъ карте преутанса ръпосатулун преѡтулуи Урсулей кареле ау фост потропоп ѿ Ашь, думнезеу съль поменіаскъ бг пъръцїѧ св҃ицї сале депре унъ ку преѡтїаса ши ку тоци кукоиин ши ку руденїи а҃ думи лѡр сале, мїау дато ка съ ле фїе поманъ вечи амин. Скрисам кънд а҃у винї їѡан Некулаи воевод шау втрат в҃ ѧщ в сред мсць ген ке дн҃и ф ѕиѡа луи ст Глигори бг҃слов вл ҂зсиі. (1710)
  • (36r–36v) Азъ Манчо Н. Джуджовъ роденъ сѧмъ около 1832-1835 годинѧ добре не сѧ знае защото баща ми не записалъ, а венчях ся съ супругата си Анна 1856 годинѧ 14-й октомврїи. Въ 1857 година 6-и августа роди ни сѧ момиче крьстихме го Дона. Въ 1858 г. септемвпрїи 22 роди сѧ второто ни отроче крьстихме го септ. 28-и. Името му Нено. Въ 1863 г. 10-й февруарїй роди ни сѧ трето момче, а февруар 16-й въ сѧбота крьстихме го Стефанъ.
  • (36v) Тодоръ роденъ въ Каталон 7 априлъ 1864. Петръ роденъ въ потуръ 14-й февруар 1866.
  • (36v) Тая книга на Манчо Неновъ Джуджовъ купиу иу за е҃ рублев въ лѣто господне 1861 (аѿѯа) месеца августа 4-й денъ. Положихъ сичкія си трутъ по делу ископахъ отъ единъ липовникъ! Боже!!! Старобулгарска рукописна летописъ и други разни. М. Н. Д. Манчо Н. Джуджовъ. Испиръ войводовъ унуку роденъ въ 1835 ту годину. Блъгаринъ Панагюрецъ
biblbib:Дуйчев1988Дуйчев и др. 1988: 91
Bibliography
Яцимирский, Александр ИвановичСлавянские и русские рукописи румынских библиотекСанкт-Петербург: Императорская Академия наук1905
Яцимирский 1905: 839-842
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 72-77
;
Bogdan, IoanCronice inedite atingatoare de istoria romanilorBucuresti1895
Bogdan 1895
;
Briquet, Charles-MoiseLes filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusq'en 1600Paris: A. Picard & fils, A. Jullien1907
325, 326 1514-1515
;
Briquet, Charles-MoiseLes filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusq'en 1600Paris: A. Picard & fils, A. Jullien1907
2586 1505
;
Briquet, Charles-MoiseLes filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusq'en 1600Paris: A. Picard & fils, A. Jullien1907
5755 1516
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 91
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 91
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 91
;
Милтенова, АнисаваТекстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева)Старобългарска литература198211 35–55
Милтенова 1982
History Date: 16th c. Place: Moldavia.

Repertorium identifier: RC-NG649BAB; Author: Nina Gagova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; chronicle; chronicle of Constantine Manasses; miscellany of mixed content