Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Chronicle of Constantine Manasses

Bg: Хроника на Константин Манасий; Ru: Хроника Константина Манасия

LocationGreece, Mount Athos, Hilandar Monastery Library. Shelfmark: 434
Date1550 inscription of the scribe; date by f.1 - "Lehto 1510"
MaterialPaper of very good quality, thick and glittering, with wide versors.
Extent157 ff. 300 x 210 mm (folia)
Watermark??? Богдановић 1978: ??? (1580), ??? (1581), ??? (1585)
FoliationOld, by quires, and new, by folia.
Collation 20 quires .
ConditionFair.
Layout1 column, 19 20 written lines
Binding New, cartboard, restaurated in the end of the 19th and the beginning of the 20th c.
Contents
(1r-10v) Тълкувания за светата Троица и за вярата, извадки
Зачѧло съ богмъ҃ книзѣ сеи въ нѥиже о светѣи҃ троици и ѡ вѣрѣ и о прочїихъ мнѡгых'.Прѣжде въсѣхъ и съ въсѣми и ради въсѣхъ подбаетъ҃Светого҃ ѿца҃ нашего Кѷрила архїепскпа҃ Алеѯандръскаго. въпроси и ѿвѣти о стѣ҃и троици.Изложенїе въ кратцѣ о правовѣрнѣи вѣрѣ. Іѡана Фїлософа къ нѣкоемоу просившоу оу него.Ѡ ѥже колико дѣлъ сътвори бъ҃ въ шестих' дьнехъ.Стго҃ оца҃ нашего Епифанїа о томъжде.Севирїана еписккопа҃ Гавалу. сказанїе ѿ пръвааго слова шестодньника.
(10r-20v) Откровение на Псевдо-Методий Патарски
Стого҃ ѿца нашег Меѳодїꙗ епскпа҃ Патарскаг слово ѡ црстви ѥзыкь послѣднїх' врѣмень и извѣстно сказанїе ѿ прьваго члка҃. до скончанїа вѣкь.Егда изыдоста из раꙗ Адамь и Ева
(21r-37v) Житие на св. Андрей Юродиви, извлечение
Избранїе мало ѿ житїа стго҃ ѿца нашег Андрѣа Юродиваго Ха҃ ради. имѣюще въпросы стго҃ Епифанїа съ ѿвѣтми стого҃ Андрѣа. пользао сиц! ѕѣло. Добро оубо и достохвално ѥстътькмо сам' позна сѣ стомоу҃ Епїфанїю. бывшомоу послѣди патрїарху въ Кѡньстан'тинѣ градѣ.
(38r-131v) Хроника на Константин Манасий
Прѣмоудраго Манасїи и лѣтописца събрание лѣтно ѿ създанїа миру начинающеѥ и текуще до самого црства҃ кѵр' Никифора Ботаниѡта.Дша҃ оубѡ тинолюбиваа имѣнїѡмь...непрѣходна бѡ рече гадиръскаа прѣхожденїа.
(157v) Колофон
Сїа книга рѣкома Цароставник' монастїра Хиландара храм' ваход' престие҃ Бце҃ ва ста҃ сттихъ под'писа грешни Рахфаїлъ їермонах' лето =а҃ф҃н҃(і550)
(157v) Колофон
Си Цароставникъ Филендара манастира писа Сава Пећанинъ Данила ћакона братъ=
Inscriptions (157v) Писа Петър ѿцу Павле Даница Мїрко поменъ к҃ литургии; ѕри о бое грцкьихь цьрѣхь вакратцѣ ва Црс҃во Ѳедоѕїе Малого
Bibliography
Богдановић, ДимитријеКаталог ћирилских рукописа манастира Хиландара.Београд 1978
Богдановић 1978: 166
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 95-97
;
Богдановић, ДимитријеКаталог ћирилских рукописа манастира Хиландара.Београд 1978
??? 1580 ??? 1581 ??? 1585
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 95-97
History Date: 1550 inscription of the scribe; date by f.1 - "Lehto 1510" . Place: Hilandar monastery.

Repertorium identifier: RC-NG434HIL; Author: Nina Gagova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: chronicle; chronicle of Constantine Manasses