Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of Priest Filip

Bg: Попфилипов сборник; Ru: Сборник попа Филиппа

LocationRussia, Moscow, State Historical Museum. Shelfmark: Sinod. 38
Date1345
MaterialPaper of very good quality, thick and glittering, with wide versors.
ExtentII+140+II ff. 288 x 198 mm (folia)
WatermarkHead of capricorn Mošin 1957: 15815 (1337)
Pot with one handle Mošin 1957: 6851 (1340)
Two circles with cross Mošin 1957: 2025 (1336)
FoliationOld, by folia, Arabical numerals in the middle of bottom margine.
CollationNo data.
ConditionFair
Layout1 column, 19 20 written lines, 288 198
Binding Cartboard covered with leather, restaurated in the end of the 19th and the beginning of the 20th c.
Contents
(1r-9v) Тълкувания за светата Троица и за вярата, извадки
Зачѧло съ бгмъ҃ книзѣ сеи въ неи же о свтѣи҃ троици и о вѣрѣ и прочиихъ многых'.Прѣжде въсѣхъ и съ въсѣми и ради въсѣхъ подбаетъ҃Стго҃ оца҃ нашего Кирила архпскпа҃ Алеѯандръскаго. въпроси и ѿвѣти о стѣ҃и троици.Изложенїе въ кратцѣ о правовѣрнѣи вѣрѣ. Іѡана Фїлософа къ нѣкоемоу просившоу оу него.Ѡ еже колико дѣлъ сътвори бъ҃ въ шестих' днехъ.Стго҃ оца҃ нашего Епифанїа о томъжде.Севирїана епскпа҃ Гавалу. сказане ѿ пръвааго слова шестодньника.
(10r-20v) Откровение на Псевдо-Методий Патарски
Свѧтаго отьца нашего Меѳодїа, епископа Патарскаго слово о царстви ѧзыкъ послѣднїх' врѣменъ и извѣстно сказанїе ѿ пръваго чловѣка до скончанїа вѣка. Егда изыдоста из раꙗ Адамъ и Ева
(21r-37v) Житие на св. Андрей Юродиви, извлечение
Избранїе мало ѿ житїа стго҃ ѡца҃ нашег Андреа ѧродиваго Ха҃ ради. имѣющее въпросы стго҃ Епїфанїа съ ѿвѣтми стго҃ Андреа. полезно ѕѣло. Добро оубѡ и достохвално естътъкмо самъ позна сѧ стму҃ Епифанию. бывшомоу послѣди патрїарху въ Кѡстантинѣ градѣ.
(38r, in the margin) Колофон
Сия книга изложена быт из грчьскаго ѧзык Алек..цр҃
(38r-131v) Хроника на Константин Манасий
Прѣмѫдрагѡ Манасїа и лѣтописца събранїе лѣтно ѿ създанїа миру начинаѫщее и текѫще до самого царства кир Никифѡра Вотаниѡта. Дша҃ оубѡ тинолюбиваанепрѣходна бѡ рече. гадиръскаа прѣхожденїа.
(132r-134v) Поучение за преходността на човешкия живот от Василий Велики
Слово стаго҃ и великааго Василиа архїепспа҃ Кесарииска град. ѡ подвїжнѣмъ члвчь҃стѣмъ житии. Житие члвчьско хоудо и маловрѣмен''но
(134v-135r) Поучение за кръстените и некръстените младенци
Подобает же вѣдти҃ ѡ младенцех' просвѣщеныихъ и непросвѣщеныхъ. Вѣдѣти же и се дльжно. ꙗко кръщении младенци пїщи насладѧт сѧ
(135r-138r) Сказание от книгите (извадка от Патерика)
Сказание ѡт҃ книгъ. Объходѧщем же намъ скиты и прѣбываниа ѿчьскаа
(138v-139v) Слово за Успение Богородично
Слово ѡ възьдвижени прѣст҃ѫѧ бцѫ҃. Повѣдааше нѣкто глѧ҃. ꙗко евреинъ нѣкыи приключи сѧ съ италми нѣкыими
(139v-140r) Въпроси и отговори на Атанасий Александрийски, извлечение
Аѳанасиево ѿ въпросъ.Вѣрныихъ дѣтии. умѫдрение родителемъ
(140r) Поучение от Максим Изповедник, извлечение
Максимово иже ѡт҃ главизнъ.Їже сиц въ жити семъ на блгочстие
(140r) Колофон
Слава иже въ Троици славимомоу бгоу҃. испльнѣѫщомоу въ малѣ великаа. иже и приписашѫ сѧ сиа словеса мала и многополезньнаа повелѣнїемъ гсна҃ моего блгроднаго҃ и хрс҃толюбиваагѡ и прѣвысѡкааго и дръжавнагѡ црѣ҃ прѣкраснаго Иѡана Александрав лѣто течениа =ѕ҃ѡ҃н҃г҃ ендик Note: 1345 Приписа Филипъ поп' по повелѣ
(38r) Колофон
Сия книга изложена быс из грчьскаго ѧзыка Алеѯандра цр҃
Inscriptions
  • (in the border with the title of the Chronicle of Constantine Manasses:) Сиꙗ книга изложена бы из грчьскаго ѧзык Алек цр҃
  • later inscriptions, 16th-17th-c. skoropis, biblbib:Дуйчев1988Дуйчев и др. 1988: 73
Bibliography
Протасьева, Т.Н.Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описании А. В. Горского и К. И. Невоструева)Москва: Государственный исторический музей19732
Протасьева 1973: 124
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 72-77
;
Mošin, Vladimir A; Traljić, Seid MustafaFiligranes des XIIIe et XIVe sièclesVodeni znakovi XIII. i XIV. vijekaZagreb: Académie yougoslave des sciences et des beaux-arts, Institut d'histoire1957 13th century 14th century1–2
15815 1337
;
Mošin, Vladimir A; Traljić, Seid MustafaFiligranes des XIIIe et XIVe sièclesVodeni znakovi XIII. i XIV. vijekaZagreb: Académie yougoslave des sciences et des beaux-arts, Institut d'histoire1957 13th century 14th century1–2
6851 1340
;
Mošin, Vladimir A; Traljić, Seid MustafaFiligranes des XIIIe et XIVe sièclesVodeni znakovi XIII. i XIV. vijekaZagreb: Académie yougoslave des sciences et des beaux-arts, Institut d'histoire1957 13th century 14th century1–2
2025 1336
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 73
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 72-77
;
Дуйчев, Иван; Салмина, Марина А.; Творогов, Олег В.Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манасии в славянских литературах.София: БАН1988
Дуйчев и др. 1988: 72-77
History Date: 1345.

Repertorium identifier: RC-NG38GMM; Author: Nina Gagova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: chronicle; chronicle of Constantine Manasses