Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of German

Bg: Германов сборник; Ru: Сборник Германа

LocationRomania, Bucharest, The Synodal Library. Shelfmark: MS 1
Date1358-1359
MaterialParchment
Extent296 ff. 205 x 160 mm (folia)
FoliationModern
CollationOriginally the MS was most probably composed of 40 quires of 8 folia.
ConditionThe first two quires are missing; there are missing folia after ff. 78, 101, 206v; f. 250 is missing, and f. 296 is partially preserved. Ff. 55v, 95v, 193v are blabk. F. 276r has 2 lines only, and f. 282 has 6 lines only
Layout1 column, 18 23 written lines
Binding No data
Contents
(1r-1v) Протоевангелие на Яков
…енъ быс. нѫ въ час лобзанꙇа идошѧ. и не срѣте их блгсвение захарꙇино.
(2r-3v) Слово за Рождество Богородично
Иѡана архиепспа златоꙋстаго. слово похвал'но. на рождъство ст҃ѫѫ бц҃ѫ .в.Свѣтлыи д҃нь днес҃ и чюденъ ꙗвꙇ сѧ прѣдъ ѡчесы нашими.
(3v-15r) Слово за обретение на Кръста
Мцса тогожде . дꙗ҃ . д҃нь. ѡбрѣтенꙗе чьснаго крста. и животворѧщаго. егоже ѡбрѣе елена .г.Въ лѣто .з҃ е. цртсвуѫща костан'тинавелꙗкаго ц҃рѣ студенаго мцса. събра сѧ множъство странъ чѧди ратны.
(15r-27r) Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо на архангел Михаил в Хоня
Мцса сектѧбрѣ .҃. д҃нь. чюдо бывшее в хонѣх, арх҃ггла михаила.ѡ ар'хипарамонари. блгслви ѡче .д҃.Начѧло. цѣлбамъ и даромъ. и блгтдемъ, данныимъ ѿ б҃а. благодѣти ради и дръзновенꙗа архистратигова.
(27r-30r) Чудо на св. Текла
Мцс҃а сектѧбрѣ въ .к҃д. с҃тыѫ ѳеклы. чюд бывшее въмир'ннѣѡнѣ. блгс҃лви ѡ҃че. е҃.Въшед'ши еи въ горѫ. и ѡбрѣтши пещерѫ живѣше въ неи лѣта многа. жены же етеры добра рода.
(30r-41r) Слово похвално за св. Йоан Богослов от Йоан Екзарх
Мцс҃а сектѧбрѣ въ .к҃ѕ . похвала. ст҃го апс҃ла и евлиг҃ста ꙗѡана б҃гословца. сътворено, иѡаномъ, еѯар'хомъ блъгаръскымъ, блгс҃лви ѡче. Пакы намъ прииде великыи единыи б҃гословецъ иѡанъ. пакы б҃гъ слово б҃ъ повѣда ѫи миръ вес҃ на нб҃са.
(41r-48v) Мъчение на апостол Тома
Мцс҃а ѡктѧбрѣ .ѕ҃. д҃нь мч҃ние ст҃го апс҃ла ѳомы.блгс҃ви ѡче.Жена, миздеа црѣ. слышав'ши ѡ блж҃нѣмъ ѳомѣ апс҃лѣ. таи своего мѫжа призва апс҃ла.
(48v-55r) Житие на св. Петка Епиватска
Мцс҃а ѡктѧбрѣ д҃ꙗ. д҃нь. житие и чюдеса. с҃тыѫ прѣподбныѫ, параскеви. блглсви ѡч҃.Иже по добродѣтѣли пожившимъ житие и сказание. всѣ.мъ ꙋбо на бо'лшее слышание.
(56r-64r) Житие на св. Димитър Солунски
Мцс҃а ѡктѧбрѣ.к҃ѕ. д҃нь.Маѯимиꙗнъ. ер'кꙋлии. примѫчь гоѳы. и савроматы. римлѣнемъ, пришедъ въ солꙋнъскыи градъ.
(64r-65v) Житие на св. Козма и Дамян
Мцс҃а ноѫбрѣ въ .а҃. днь. жꙗтие и хождение. с҃тою безмез'днꙗкꙋ. козмы, и дамиана. блгсловꙗ ѡч.Цртсвуѫщу г҃у нашемꙋ ꙗсс хсу. всѣка льс разори сѧ. и демонъскаа слꙋ жба упразнꙗ сѧ.
(67r-73v) Слово похвално за архангелите Михаил и Гавриил
Мцс҃а ноѫбрѣ въ .и҃. слово похвал҃но. архг҃глꙋ михаилу. и гаврилꙋ. блгс҃лови ѡче .а҃ꙗ.Наста празднолюб'ци. прѣсвѣтлое тръжъство бесплътны хъ силъ. прѣспѣваѫ всѣкого ꙋма, и всѣкого разума. прѣсвѣтлами зарѣми всего мира ѡсвѣщаѫ.
(73v-76r) Слово похвално за св. Йоан Златоуст
Мцс҃а ноѫбрѣ въ .г҃ꙗ. д҃нь. слово похвално. на памѧ, иѡана златоꙋстаго. блгс҃лви ѡ҃че. в҃ꙗ.Въистинѫ братие, блгдть б҃гови ѡ несказан'нѣѧмъ его дарѣ. егоже сѣтаа въс'трѫби.
(73v-76r) Мъчение на апостол Филип
Мцс҃а ноѫбрѣ въ .д҃ꙗ. д҃нь. мѫченꙗе ст҃го аплса филипа. блглс҃вꙗ ѡч҃. г҃ꙗ.Быс҃ аплс҃омъ ꙋчѧщемъ. вънити въ домъ стахѣ б҃гатааго. и тъ сътвори имъ ꙋчрѣжденꙗе велико.
(82v-91r) Слово за Въведение Богородично от Герман Константинополски
Мцс҃а ноѫбрѣ въ .к҃а. сл҃во. ѡ с҃тѣи гжди б҃ци. егда вънесена быс въ цр҃ковь. блгс҃лви ѡче. д҃ꙗ.Се пакы дрꙋгое тръжъство. и свѣтло празденъство мт҃ре гнс҃ѧ. се прѣдъхожденꙗе непорочныѫ невѣсты.
(91r-96r) Житие на св. Варвара
Мцс҃а дек҃брѣ .д҃. д҃нь. мнч҃ꙗе стыѫ мчс҃нцѫ вар'вары. блглвс҃и ѡ҃че. е҃ꙗ.Прꙗ максимианѣ ц҃ри. влцдѣ сѫщи марки.ꙗну. бѣ диоскоръ б҃гатъ ѕѣло. на въстокъ сл҃нца живѫ.
(96r-102v) Деяния на св. Николай Мирликийски
Мцс҃а декѣ брѣ .ѕ҃. д҃нь. дѣанꙗе ст҃го николы. архиеппс҃а. лики мꙗръс҃и. блгс҃лви ѡ҃че. ѕ҃ꙗБыы въ врымена костадина велыкааго црыѣ. мѧтежъ въ фругꙗи ѿ даифаль.
(102v-109r) Слово за зачатието на св. Анна
Мцс҃а дебк҃рѣ .ѳ҃. д҃нь. сл҃ово на зачѧт҃ ст҃ѣи аннѣ. егда зачѧт҃ ст҃ѫѧ бц҃ѫ. блгс҃лви ѡ҃че. з҃ꙗ.Егда приближи сѧ врѣмѧ, пр҃рчьскхы проповѣдании. скончѣти сѧ хотѧ ѡ таинѣ утаенѣи ѿ вѣка образми проꙗвлѣемѣ.
(109r-115v) Слово за Рождество Христово от Йоан Златоуст
Мцс҃а дек҃ брѣ въ .к҃е. иѡана златоꙋстаго. слово на рождъство хс҃во.блгс҃лви ѡ҃че. и҃ꙗЧто се знамение прѣрѣканꙗ увиждѫ. и таины странны. и дивнѫѧ зарѧ. пастырие оглашаѫтъ ми уши. не пꙋстъ сопѫще гс҃ла.
(115v-123v) Слово похвално за св. първомъченик Стефан
Мцс҃а дек҃брѣ въ .к҃з. д҃нь. иѡана архиепс҃па костандина града златоꙋстаго. сл҃во на похвалѫ. ст҃аго стефана. пръвомч҃ника. ѳ҃ꙗ.Чювестъвну ꙋбо слн҃цꙋ въснавшꙋ на землѧ. ар'ктора и ѡриѡна ꙗ власе желищѫ. и деницѫ имат҃ съвъснаѫщѫѫ.
(123v-128r) Слово за младенците, избити от цар Ирод
Мцс҃а дек҃брѣ въ .к҃ѳ иѡана арр'хиепкс҃па златоустаго. слово ѡ иродѣ. и ѡ младенцех. избиеныих. блгс҃лви ѡ҃че .к҃.Хотѣлъ бимъ присно д҃ховнаа словеса повѣдати. послушаи павла гл҃ѧща.
(128r-131r) Чудеса на св. Василий Велики. За Анастасий Презвитер
Мцс҃а генарѣ въ .а҃. дн҃ь. ѿ чюдесъ ст҃го василиа. ѡ анастасѣ презвꙗтерѣ. блглс҃ви ѡ҃че .к҃.Повѣда ми и се прѣждереч҃ныи. присномнимы мѫжъ еладии. ꙗко въ единъ ѿ дн҃ии.
(131r-135v) Слово за Богоявление
Мцс҃а генарѣ въ .ѕ҃. д҃нь. иѡана архиѥпкс҃па костандина града златоꙋстаго, слово на б҃гоꙗвление. благослови ѡче .к҃а.Хс҃ъ миру ꙗви сѧ, и весь миръ ꙋкрасивъ и просвѣти. и мира въсего грѣхы въсприѫтъ. и врага въсего мира низложи.
(135v -143v) Слово за Сретение Господне
Мцс҃а феврарѣ .в҃. дн҃ь. сл҃во на срѣтение гс҃не. глгсви ѡче .к҃в.Гдъ б҃ъ ꙗсс҃ъ хс҃ъ. всѣко промышлѣѫ и съматрѣѫ , спнс҃ие члв҃ѣчѣ рода.
(143v-154r) Житие на св. 40 мъченици от Севастия
Мцс҃а мартавъ .ѳ҃. дн҃ь. мч҃енꙗе ст҃ыхъ .м҃. мч҃нкъ. блглс҃ви ѡ҃че .к҃г.Въ дн҃и ликиниа цр҃ѣ, бѣ гоненꙗе велие на хрс҃тианы. и в'си живѫщꙗи бл҃говѣрно ѡ хс҃ѣ, нѫдими бываахѫ пожрѣти.
(154r-160v) Слово за Благовещение от Йоан Златоуст
Мцс҃а марта въ .к҃е. дн҃ь. иѡн҃а златоꙋстаго. слово на благовѣщенꙗе бц҃и. блглс҃ви ѡ҃че. к҃д.Пакы радос҃ ное бл҃говѣщение. пакы възвание. пакы възвращение. пакы бл҃гомѫдръствие. пакы работы избавление.
(160v-166v) Слово за Възкресение Лазарово
Амфилохеа епкспа иконꙗискаго. слово ѡ четврѣд҃невнѣмъ лазарѣ. блглс҃ви ѡ҃че .к҃е. Се пакы на срѣдѫ ѥуг҃листа иѡана изнесѣмъ. добро бо и начѧтка въскс҃рнию съмотрити.
(166v -173r) Слово за Цветница
Слово на цвѣтоноснѫѧ нелд҃ѧ блгс҃лви ѡ҃че .к҃е.Днес҃ съзываетъ ны братие. свѣтлозарны апс҃лъ павелъ, на радос҃ дх҃овнѫѧ.
(173v -198v) Слово за погребение Христово
Иже въ с҃тых ѡца нашего епифана архиепкс҃па купръскаго. слово ѡ бг҃отелѣснѣмъ погребенꙗ. г҃а б҃а и сп҃са нашего ꙗсс҃ хас҃ и ѡ иѡсифѣ аримаѳеистѣм. и ѥже въ адѣ съшествие по спнс҃ѣм прѣданꙗи, прѣславно бывшим'. блгс҃лви ѡ҃че .к҃ѕ.Что се днс҃е безмльвне много на земи. что се безмлъвие проче и млъчѣние много.
(198v-201r) Слово за Възкресение Христово
Иже въ ст҃ых ѡца нашего григориа бг҃ословца. архиепкс҃па костандина града. слово на въск҃рсен ꙗе г҃а нашего ꙗсс҃ хтс҃а. блгс҃лвꙗ.Въскрсенꙗꙗ д҃нь. и начѧло десное. и просвѣтим' сѧ тръжъствомъ, и другъ друга ѡбъимѣм' сѧ.
(201r-205v) Поучение за Неделя православна
Пѡꙋченꙗе дш҃еполезнъно на православнѫѧ недлѧ. блглс҃ви ѡ҃че.Подобааше намъ възлюбенаа чѧда, и прѣжде сего православног д҃не, поꙋченꙗе провъзвѣстити.
(205v -213r) Слово за Неделя Томина
Слово ѿ сказанꙗꙗ ѥуг҃лъскаго. въ бѣлѫѧ недлѧ. на ѳомино невѣрие. блгс҃лови ѡ҃че.ѳома же единъ ѿ обою на десѧте, глемыи близнецъ. не бѣше съ нꙗми, егда прииде ꙗсс҃.
(213r-216r) Слово за преполовение на Петдесетница
Иже въ с҃тхы ѡц҃а нашегѡ иѡан'на. архиѥпкпс҃а костан'дина град златоꙋстаго слово. егда възыде ꙗсс въ цр҃квь. въ прѣполовение капл пентикости. блгс҃влви ѡче.Идеже влдка ꙗко источникъ животу, т ѣлесно приидетъ. многыѫ и различныѫ источѣет҃ каплѧ члв҃колюбиꙗ.
(216v-221v) Слово за Възнесение
Ст҃го ѡц҃а нашего иѡана златоꙋстаго. архиепкс҃па костандина града. слово на възнс҃енꙗе г҃а нашего ꙗсс҃ хстс҃а. блглс҃ви ѡ҃че. Бл҃гъ годъ днс҃е въсѣмъ намъ, възъпи прр҃чьское ѡно слово.
(221v-223v) Слово за Петдесетница
Ст҃го ѡ҃ца нашего прокла архиѥпкс҃па ц҃рѣграда. слово на ст҃ѫѧ пен'тикостиѫ. блгс҃лви ѡ҃че .Дьнс҃е братие наиде ст҃го дх҃а бл҃годѣть начинаѫщи ѿ дн҃ешнѣго дне. и величѣема бываетъ.
(223v-228v) Слово за Рождество на Йоан Кръстител
Мцс҃а июнѣ въ .к҃д. слово на рождъство иѡана крс҃тлѣ. блгс҃лвиѡ҃че.Приснотекы источникъ, бжтс҃ва непрѣстан'но и напаѫ прѣсхъшѫѧ невѣръствиемъ сухотѫ д҃шъ наших.
(229r-234v) Слово похвално за апостолите Петър и Павел
Мцс҃а юнѣ въ .к҃ѳ. памѧт҃ и похвала. с҃тою апс҃лꙋ петра и паула. блгс҃ви ѡ҃че.Небу и земи реть виджѫ, за настоѫщии праздникъ. памѧть ст҃ыма апостолома, петру и паулу.
(235r-240r) Слово похвално за пророк Илия
Мцс҃а ꙗюлѣ въ .к. днь пѡхвала прѣдивнаго житиꙗ илиина. блглс҃ви.Нинѣ свѣтозар'ное сл҃нце, нбнс҃ааго крѫга. въшествие ѡгньныихъ конь. свѣтлостиѫ просвѣщает сѧ паче.
(240r-248r) Слово за Преображение
Мцас҃ аугꙋста въ .ѕ҃. д҃нь. сово на прѣѡ браженїе гнс҃е. иѡана презвитера. блгс҃лви ѡ҃че.Бѣ чл҃вка пръваго сътвори. и въ раи въведе. и сѫщу ему въ немъ завѣтъ дс҃а.
(248r-268v) Слово за Успение Богородично
Тогодже мцс҃а въ .е҃ꙗ. д҃нь пѡхвала на прѣставленꙗе ст҃ыѫ б҃цѫ. блгс҃лви ѡ҃че.Длъжныи, въсегда простившаго дльгъ, помнитъ и хвалитъ. вѣстъ бо ктѡ и ес҃ пом҃ловалъ.
(268v-269v) Съдържание на ръкописа
Главы чьтеніамъДлъжныи, въсегда простившаго дльгъ, помнитъ и хвалитъ. вѣстъ бо ктѡ и ес҃ пом҃ловалъ.
(269v-270v) Колофон
прѣначѧлнѡмꙋ начѧлѹ. и безначѧлномѹ б҃жствꙋ. сирѣч тріс҃тѣи т҃рци слава, ѡ҃цѹ и с҃нѹ и с҃тмѹ д҃хѹ . нінѣ и присно, и въ бесконеч'ныѫ вѣкы аминъ. Хвалѫ тебѣ и славѫ възсилаѫ г҃и ітс хте. тръстыи б҃же нашъ. ꙗко далъ еси мнѣ недотоиномѹ начѧти и кончѣти. сего б҃гомъ събраннаго съборника иже бл҃гтиѫ д҃ха с҃тго. чтти велѧ ... пр҃ркъ и м҃чнікъ. себе красив'ше. въсехва... и твор'ц. и самовид'ци славѹ. ѿригнѫшѧ иже въ немъ неисписанное твое б҃жество. и въплъщеніе, и хожденіе чюдесно, еже съдѣа. и твоих мчнкъ множъстѹ. мчниꙗ еже по тебѣ приѫшѫ. и чюдеса, еже ст҃го твоего д҃ха дарованіемъ въси с҃тии сътворшѫ. и събране аптлъ, и прѣѡбраженіе. и вол'ное распѧтие, и до ада съніте. ивъсръсеніе, и на нб҃са въшествие. Се же въсе не по моемѹ бы изволенію, н съ трѹдомъ б҃гобоꙗзниваго, трис҃тѣи троици слѹжи телѣ. и въ прдпобных прпдобнаго. и въ ѥрархох ѥрарха. въсеѡс҃щеннаго митропо лита германа. Писа же сѧ сии събор'никъ. рѫкоѫ ктолибобы. въ цртво блговѣр'наго и прѣвысокаго. самодръжавнаго. и хттолюбиваго. ц҃рѣ прѣкраснаго иѡана алеѯѧдра. ...ѣго багрород'нѣмъ иѡанна ши...нѣ. при патриарсѣ въсеѡс҃щеннѣмъ ...еѡдоси. б҃гос҃пснаго ц҃риграда трънова. въ лѣто теченіꙗ. ҂ѕ҃ ѡ҃ ѯ҃ з҃. ендикто. в҃і.
(262r-216r) Слово за отсичане главата на св. Йоан Кръстител
Мцс҃а аугуста въ. к҃ѳ. д҃нь. слв҃оо на ꙋсѣк'новенꙗе главы. с҃таго пр҃рка и пртд҃чѧ, иѡан'на крстлѣ блгс҃лви ѡ҃че.ꙗко се мѫжъ етеръ, любѧ пустынѧ. на мѣстѣ етерѣ лѣснѣ.
(270v-276r) Житие на св. Георги
Мс҃ца априлиа .к҃г. д҃нь. паѧмт҃ ст҃аго великомч҃ка. и побѣдоносца геѡргиа. Врагы поражаѫ геѡргие въ бранех. волеѫ ѿ врага посѣцает' сѧ мечемъ. ѿнѧ геѡргию главѫ меч҃. въ .к҃г. Славны и дивны, и великы мчн҃къ геѡргие бѣше въ врѣмена диѡклитиꙗна ц҃рѣ.ѿ страны, кападокиискыѫ.
(276v-280r) Чудеса на св. Георги. Чудо за змея
Мс҃ца априлиа .к҃г. д҃нь ст҃го великѡм҃чнка, и побѣдонос'ца геѡргиа, чюдо еже сътвори г҃ъ при животѣ его. блгс҃лви ѡ҃че.Слышите братиа моꙗ, велико е и прѣславно е чюдо бывшее ѿ ста҃го великомчн҃ка геѡргиа.
(280r-289v) Житие на св. Теодор Стратилат
Въ сѫботѫ .а҃. пос҃ мѫчение ст҃го. ѳеѡдра тирона. блгс҃ви ѡ҃че.ꙗкоже сиꙗетъ слн҃це видѧщимъ. тако и ѡ мч҃нцѣхъ словеса слышѫщиимъ. ꙗкоже н҃бо украшено ес҃ ѕвѣзадми.
(290r-296v) Чудо на св. Теодор Тирон
Мцс҃а июнꙗа .и҃. дн҃ь чюдеса ст҃го и славнаго великом҃чнка ѳеѡдра стратилата блглс҃ви ѡче.Въ д҃ни ѡны, цр҃ствꙋѫщꙋ саꙋлю ц҃рю. ꙗви сѧ воинъ бл҃городенъ, и изрѧденъ.
Inscriptions
  • (193v) Roku 1841, May 23. CZytaw Zwiiatois Zyties Arhystratyho Mychailu CZudotworca kotory pysanno uwo...ukowsny
  • (216v) ѡ еде зла хартиа
  • (216v) доброчитати и въниматї ꙋсръдно иѡпатно
  • (296v) + помилꙋи мѧ
  • (296v) ѡ чл҃че ѡкаанїи что не пꙋидешї въ пѫт гднь
  • (296v) + въ вѣрмѣ ѡн
  • (296v) ѡ д҃шем
Bibliography
Jufu, JSbornicul lui GermanOrtodoxia. Revista Patriarhiei Române19602 253-279
Jufu 1960
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS 8.09, No. 3в, p. 193
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 86-85
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 8.09, No. 8, p. 197-198
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 86-85
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 14.09, No. 3a, p. 204
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 86-90
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 6.09, No. 3a, p. 187
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 90-94
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 24.09, No. 2, p. 222
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 94-96
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 26.09, No. 4a, p. 227-228
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 96-98
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 6.10, No. 3, p. 239-240
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 99-100
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 14.10, No. 2, p. 249
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 100-104
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 26.10, No. 4б, p. 269-270
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 104-108
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 1.11, No. 1г, p. 282
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 108-109
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 8.11, No. 7, p. 287-288
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 110-114
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 13.11, No. 1, p. 298
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 114-116
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 14.11, No. 1, p. 303
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 117-120
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 21.11, No. 9, p. 314
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 120-125
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 4.12, No. 1в, p. 334
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 125-127
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 6.12, No. 4а, p. 340
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 127-130
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 9.12, No. 2, p. 351-352
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 130-136
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 25.12, No. 22, p. 394
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 136-139
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 27.12, No. 4а, p. 402
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 139-144
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 29.12, No. 1б, p. 404
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 144-146
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 1.01, No. 8, p. 417
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 147-149
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 6.01, No. 19, p. 430
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 149-150
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 2.02, No. 1, p. 457-458
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 151-155
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 9.03, No. 1аа, p. 482-483
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 155-161
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHGS: 25.03, No. 11б, p. 503
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 161-166
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 167-170
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 170-172
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 172-179
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 179-183
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 183-185
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 186-189
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 189-191
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 191-194
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 195-197
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 24.06, No. 12а
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 198-201
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 29.06, No. 8
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 201-206
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 20.07, No. 3
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 207-211
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 6.08, No. 2
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 212-217
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 15.08, No. 2
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 218-224
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 29.08, No. 5в
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 224-227
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 23.04, No. 11
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 228-223
;
Иванова, КлиментинаBibliotheca hagiographica Balcano-SlavicaСофия: Академично издателство „Марин Дринов“2008
BHBS: 23.04, No. 11
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 233-235
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 235-237
;
Мирчева, ЕлкаГерманов сборник от 1358/1359 гСофия: Валентин Траянов2006
Мирчева 2006: 238-240
History Date: 1358-1359. Place: Tŭrnovo, Bulgaria. Note: Irina Kuzidova Printed description Jufu, J. Description Mircheva Edition

Repertorium identifier: RC-IK1RSL; Author: Irina Kuzidova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; panegyricon