Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Liturgical miscellany

Bg: Богослужебен сборник; Ru: Богослужебный сборник

LocationBulgaria, Rila Monastery, Rila Monastery Library. Shelfmark: 1/27
Date1809
MaterialPaper
Extent129 ff. 330 x 210 mm (folia) 230 x 160 (written)
WatermarkInscription PEDEMONTE
Flying angel with inscription TAFKOBITT over him
Crescent
Little flower with initials CBT
FoliationNew; there is not original pagination
Collation16 quires, 8 folia each.
Layout1 column
Contents
(1r-2v) Ирмоси на песни 8 и 9 от канона на осми глас
Ирмоси на И҃ и Ѳ҃
(3r-47v) Канони, изпълнявани в събота
Каноны пѣваемы в суботу
(47v-49r) Стихири за св. Иван Рилски
Стихиры прпдбному ѡц҃у іѡанну рылскому на литїахъ
(49r-54v) Молебни канони за св. Иван Рилски
Канонъ молебныи прпдбному ѡц҃у нашему іѡанну рылскому
(55r-70v) Служба за св. Иван Рилски за 19 октомври
Мс҃цъ октомврїи въ девѧтнадесѧты день памѧть прпдбнаго и бг҃носнаго оц҃а нашегѡ іѡанна пустыни жителѧ рылскаго
(75r-88r) Търновско (първо) проложно житие на св. Иван Рилски с разказа за пренасянето на мощите в Рилския манастир
Мс҃ца октѡврїа въ ѲІ҃ день памѧть прпдбнагѡ оц҃а нашегѡ іѡанна рылскагѡ и воспоминанїе ѡ пренесенїи ст҃ыхъ его мощеиСеи ст҃и прпдбныи и бг҃оносныи оц҃ъ нашъ іѡаннъ
(88r-97r) Служба за св. Иван Рилски
Мсцъ їулїи въ первыи день возвращенїе чстныхъ мощеи прпдбнагѡ оц҃а нашегѡ іѡанна рылскагѡ
(88r-97r) Рилска повест от Владислав Граматик
Повѣстъ ѡ ѡбновленїи ст҃ыѧ обители прпдбнагѡ оц҃а нашего іѡанна иже въ рылѣ. ѡ возвращенїи и ѡ пренесенїи чс҃тныхъ его мощеи ѿ тернова в тоиже славнныи монастырь рылскїи
(97r-116r) Служба за св. Иван Рилски за 18 август
Мсца августа въ осемьнадесѧтыи день. оуспенїе прпдбнагѡ оц҃а нашегѡ іѡаннна, пустынножителѧ рылскагѡ
(116v - 129v) Житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски
Житїе и жизнь прпдбнагѡ и бг҃оноснагѡ оц҃а нашегѡ іѡанна рылскагѡ, и ѡ пренесеннїи мощеи егѡ въ град тернѡвъ, списаннѡ еѵѳїмїемъ патрїархѡм терновским
(2r) Колофон
Во славу ст҃ыѧ единосущныѧ, животворѧщыѧ и нераздѣлимыѧ тр(о҃)цы, оц҃а, и сн҃а, и ст҃го дх҃а. повелѣнїемъ и бл҃гословѣнїемъ ѡсщ҃еннаго собора, и всего ѡ хр(с҃)тѣ братст҃ва ст҃ыѧ и сщ҃енныѧ, цр(с҃)кїѧ и патрїаршескїѧ обители рылскїѧ. написа сѧ сїѧ книжица правило съ житїемъ и канѡнами седммичнымми нна ѡсми гласовъ прпдбному оц҃у нашему іѡанну пустинножителю рылскому. настоѧнїемъ, трудомъ и иждивѣнїемъ преч(с҃)тнѣишаго господинна оц҃а дїкеа кѵрь ѳеодосїа, тоѧжде ст҃ыѧ обытели рылскїѧ сщ҃енноинока, да служитъ оу соборную ст҃ую црк҃овъ за негову дш҃у и спасенїе. въ лѣто ѿ сотворенїѧ мїра #З҃Т҃З҃ї҃. ѿ рж(с҃)тва же по плоти бг҃а слова #А҃Ѡ҃Ѳ҃ ( іѧ09) маїа Ѳ҃ го днѧ.
(129v) Колофон
Написахъ азъ грѣшный и недостоиный данїилъ їеромонахъ хиландарскїй своею рукою. родѡм есмь ѿ града казанлука. молю оубо васъ о(ц҃)ы и братїѧ, аще что ѡбрѧщете погрѣшено вы духовно исправлѧйте, блг(с҃)овите а не клените, да и васъ проститъ влдка хр(с҃)тосъ согрѣшеннїѧ ваша, во вѣки аминъ.
Bibliography
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков и др. 1986: 116–118
;
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков и др. 1986: 116–118
;
Kalužniacki 1901:405-431
;
Трифонов 1940
;
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков и др. 1986: 116–118
History Date: 1809. Place: Rila monastery.
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков и др. 1986: 116–118

Repertorium identifier: RC-ET1_27RM; Author: Elena Tomova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; liturgical miscellany; miscellany with service and vitas of St. John of Rila