Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of Nikifor 2

Bg: Никифоров сборник 2; Ru: Сборник Никифора 2

LocationBulgaria, Rila Monastery, Rila Monastery Library. Shelfmark: 1/22
Date1602
MaterialPaper
ExtentIII+204+I ff. 203 x 152 mm (folia) 155 x 90 (written), 130 x 85 (written)
WatermarkUnclear
Collation25 quires, 8 folia each.
Layout1 column, 19 written lines, for the first scribe 1 column, 17 written lines, for the second scribe
Binding The codex was rebound by priest Atanas Boboshevec in 1739 as it's marked in the inscription on f. 203 v. The thick wooden panels covered with ornamented leather. There are nasps.
Contents
(1r-10v) Параклис на Богородица
Чъстны параклис прѣст҃ѣи б҃ци.Къ б҃ци прилежо н҃нꙗ притецѣм' грѣшнїи Радуи се шъсѣмь радости. +
(11r-13v) Поучение към иереите от Василий Велики
Иже вь ст҃ых ѡц҃а начего , василїа великаго. пооучеїе , къ іереѡмь.Въемлы себѣ ѡ іерею, и тѣмь их же хощеши оучитии и четврьтоу честь, пакы на пасхоу.
(14r-22v) Устав на литургията и на дяконството
Оуставь. бжст҃вные слоужбы. въ нѥи же и дїакѡньстваХотеи сщ҃еникь, бж҃стьвноѥ съврьшати тайньсттво дльжьнь ѥс. блсви влдко кадило. таж г҃у помл҃и се. сщ҃еникь , мл҃тву, кадилноую.
(23r-77r) Литургия на Йоан Златоуст
Божствьна служба иже въ ст҃их ѡца нашего , Іѡанна Златустаго.Кадило ти приносимь х҃е б҃е наш и оумив' се гл҃ѥт +
(78r-78v) Молитва над житото в памет на светец, или на мъченик или на преподобен
Млтва над коутїю. въ памет ст҃ому, или мчнику, или прпдобномуиже въсе съвръшивыи словомь своимь г҃и. и тебѣ славу възсилаемь. ѡц҃у амїнь.
(79r-129v) Служба по Ерусалимския устав от Иван Рилски с Търновското (първо) проложно житие на св. Иван Рилски
въ Ѳ҃І҃ , дн҃ь. памет прѣподбнаго оц҃а начего . Іѡаннна поустыни жителꙗ рылскаго Въ тъжде дн҃ь . памет прпдбнаго оц҃а нашего . Іѡанна рылскаго .сх . Разума свѣтлостми оукрашаѥ се въ слъзах древлѥ и трудѣх, сѣавь долу. Іѡанне, пожинаѥши н҃нꙗ.Ст҃ыи и прпдбныи ѡ ц҃ь нашь, великыи въ постницѣх прїидѣте бл҃с҃венїи о҃ца моего, наслѣадуите уготованное вамь цр҃с҃твїе ѿ сложенїа миру. ꙗко аминътако выходим въ трапезу блгодареще б҃а, и славеще прпдбнаго Іѡанна.
(130r-138v) Царски часове срещу Рождество Христово
Чинь часовѡм. на рож ҃ хв҃о. в' навечрїе.Ѡтписовашес иногда съ старцемь Іѡсїфѡм. б҃е . оущедри ы и блсви. +
(138v-146v) Царски часове срещу Богоявление
На ст҃ое бг҃оꙗвленїе. въ навечрїе.Възвращаашес иногда Іѡрданскаа рѣка блсвлю г҃а на въсако врѣме. +
(147r-169r) Служба за Велика събота
Въ стоую и великоую соуботуБлж҃енни испитающеи свѣдїа его помилоуи ме б҃е. а въскр҃сенїе х҃во видѣв'ше, не гл҃емъ.+
(170r-182v) Рилско (народно, манастирско) житие на св. Иван Рилски
Мсцъ ѡктѡмшрїи Ѳ҃І҃. житїе и жизнь прпдбнаго ѡц҃а нашего Іѡанна, поустыни жителꙗ рылскаго, и о прѣнесенїи мощем его. ѡч҃е блсви:Быс чл҃кь дх҃в'ь. бл҃гошѣр'нь и хрстолюбивь. и оставлѥннїе грѣхом нашимь шъ дн҃ь соудныи. бл҃годѣтїю аминь.
(183r-203v) Житие на св. Иван Рилски от Георги Скилица
Житїе иже въ с҃тыих прпдѡбнаго ѡ҃ца нашего Іѡ҃анна поустыножителꙗ рылс'каго, иже по въсе д҃ни великаа сътварае чюдеса. съписано ѿ геиѡргїа скѵлїца. слово В҃.Сщ҃енное начети пошѣданїе. желанїе оубо понуждает' ме спсных чести причестникы сътворити. бл҃ гдтїйи аминь.
(203v-204r) Слава на тримата отци Прохор Пшински, Иван Рилски и Иоаким Сарандапорски
Слава. тремь ѡц҃емь. прохѡру пшинскому. и Іѡ҃анну рылкоомоу. и Іѡакїму сарандапорскому. глас. и҃.Три свѣтилници въсїасте прилежно мл҃ите х҃а б҃а сп҃сти се дш҃амь нашимь.
(169v) Колофон
Inscriptions
  • (203v) А҃.Ѱ҃Л҃Ѳ҃ пповезах сїю книгу азь многогрѣшнїи попь Атанас Бобошевецъ да служи оу ст҃га ѡц҃а іѡана за своя дш҃а (1839)
  • (204v) Селѡ Туряковци да се знае къга дѡде Стѡмирь. попь къга дѡдѡхь у манастиръ въ летѡ ҂З҃ тистущѡ. Ц҃ тамамь Паисиа тагая дѡде. (1692)
  • (204v) Сарпиѡн рилец ѿ мене книга оузел Е҃ грош длжень ѿ ммеенне оузел како приде.
  • (on the back pastedown) Дас знае кога приде Еѵѳимие Рилец въ место нарицаего Книшава на место Цр҃и врх҃ъ по планина по работа некꙗ мудриа того ради въспѵ его же къ нему бродеше гл҃а ему гсди.
Bibliography
Спространов, ЕвтимОпис на ръкописите в библиотеката на Рилския манастирСофия: Издание на Светата Рилска обител1902
Спространов 1902: 22-23, N 1/22 (47)
;
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков, Кодов, Христова 1986: 69-71, № 32
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: 153, No. 414
;
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков, Кодов, Христова 1986: 69-71, № 32
;
Райков, Божидар; Кодов, Христо Н.; Христова, БорянаСлавянски ръкописи в Рилския манастирСофия: Наука и изкуство19861. Библейски и богослужебни книги
Райков, Кодов, Христова 1986: 69-71, № 32
History Date: 1602. Place: Rila monastery. Note: Райков, Б., Хр. Кодов, Б. Христова Славянски ръкописи в Рилския манастир

Repertorium identifier: RC-ET1_22RM; Author: Elena Tomova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; liturgical miscellany; miscellany with service and vitas of St. John of Rila