Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Euchologion

Bg: Требник; Ru: Требник

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 621
Date17th c., beginning
MaterialPaper
Extent285 ff. 205 x 145 mm (folia) 155 x 101 (written)
WatermarkUnclear
FoliationNew, on some places, with Arabic numerals
Collation 14 quires of 8 folia, except for Quire 1 - 6 folia, Quire 36 - 7 folia.
SignaturesOriginal (from а҃ - лѕ҃); the serial numbers are marked on first recto folio and on last verso folio of each quire in the middle of the bottom margin or in the middle of the outer half of the bottom margin
ConditionThe end of the MS is missing; the folia were cropped when the MS was rebound; the corners of the folia are damaged
Layout1 column, 22 written lines
Binding Old, but not original binding - wooden panels covered with ornamented leather; on the front cover shouldered with floral border - stamped depicting the Crucifix and the Theotokos, St. John the Apostle and St. Mary Magdalene; on the back cover - stamped drawing "The Madonna with the Infant" within a frame of floral motifs
Contents
(2r-12v) Чинопоследование на водосвет
мсца августа. а҃ д҃нь. происхожденїе чстнаго и животворещаго крста. сы рѣч ос҃щенїе водѣ
(12v-13v) Чинопоследование на освещаване на нов дом
чинь бываемыи на блсвенїе новому храму
(13v-15v) Молитви над бабина вода
млтва бабѣ коꙗ прїемлѥть отроче въ час рожденїа. ѿ мт҃ре
(16r-18v) Молитви над родилка на третия ден
мл҃твы женѣ въ третїи д҃нь по рожденыи
(18v-21v) Молитви над родилка на 40-тия ден
мл҃твы женѣ. по м҃. д҃нїи
(22r-40v) Чинопоследование на кръщение
послѣдованїе еже сътворити отроче оглашено и крстити то
(41r-42r) Молитва за умиване на новопокръстен на 8-ия ден след кръщението
млтва по еже омити новопрос҃щен'наго, въ и҃ д҃нь по кр҃щенїи
(42r-43v) Чинопоследование на обручение
послѣдованїе бываемое обрученїю
(43v-53r) Чинопоследование на венчание
чинь вѣньчаню
(53r-57v) Чинопоследование на венчание на второбрачни
чинь вѣнчанїю второбрачным
(57v-67v) Чинопоследование на изповед
чинь исповѣданїа хотеи каати се грѣхобь своих
(67v-73r) Чинопоследование на братотворение
чинь братотворенїа
(73v-114r) Чинопоследование на маслосвет
послѣдованїе с҃тго масла сы рѣч маслос҃щенїа
(114r-118v) Чинопоследование на изход души
послѣдованїе на исход' д҃ши егда изнемагаеть брат
(119r-156v) Чинопоследование на опело и погребение на мирянин
послѣдованїе погрыбанїе мыр'скым чл҃кѡм
(156v-161v) Чинопоследование на опело и погребение на младенец
чинь погрыбанїа младеньческаг
(161v-169r) Чинопоследование на опело и погребение през Светлата седмица
(169r-180r) Чинопоследование над коливо за умрели
чинь бываемы над коливѡм оусоп'шим
(180r-183r) Чинопоследование на причестяване на тежко болен
чинь ег'да случит' се въскорѣ вел'ми бол'ному. дати причестїе
(195r-211r) Молитви различни "на всяка потреба"
молитвы различн'ые на въсаку потрѣбу
(unknown) Молитва на Рождество Христово
мл҃тва на рождъство х҃во с҃ѡмь и д҃хомь влдко г҃и б҃е нашь въседръжителю. рождеи се ѿ дв҃це марїе. въ вѵхѳлѣмѣ іоудеистѣмь
(unknown) Молитва над върбови клонки на Цветница
млтва въ недлю цвѣтоносну над връбїи г҃и въседръжителю, сказавыи ков'чгѡм образь цр҃ков'ныи
(unknown) Молитва на Въскресение Христово
млтва на въскреснїе х҃во влдко г҃и б҃е нашь сподобивыи нас прѣити врѣме чстнаго и бжсетьнаго поста
(unknown) Молитва над месо на Пасха
млтва над месѡм и над сирѡм на с҃тую пасху единородныи с҃не б҃жїи, показавыи оученикѡм славу своего бжства
(unknown) Молитва за благославяне на квасен хляб
мл҃тва на блсвенїе ар'туса радостїю и веслїемь прославимь въскрсьшаго б҃а нашего
(unknown) Молитва за начупване на квасен хляб
мл҃тва на прѣлом'лѥнїе артуса г҃и б҃е нашь, иже въ аплъском съмотренїи твоемь блсви петь хлѣбь и двѣ рибѣ
(unknown) Молитва преди построяване на нов дом
мл҃тва вънѥг'да начеты храмину здати б҃же въседръжителю, сътворивыи нбса разумомь
(unknown) Молитва над нов кладенец
мл҃тва над новым кладен'цемь ѕиждителю водам и съдѣтелю въсѣмь
(unknown) Молитва над осквернен кладенец
мл҃тва ег'да аще что въпадеть сквръно въ кладенець б҃же великыи и див'ныи. иже неизречн'но бл҃гостинѥю. и богатымь промыслѡм строеи чл҃чъскы животь
(unknown) Молитва над осквернена храна, 1
мл҃тва аще въпадеть цто сквръно въ съсудь вина или масла или медь с҃тыи влдко г҃и і҃се х҃е б҃е нашь. иже твоим бл҃гооутроб'нымь на землю пришьствїемь. въсаку нечистоту вражїю оупраз'днивь
(unknown) Молитва отпустителна над човек, дал обет да пости
мл҃тва о еже себе заклеше постити се на нѣколико лѣта б҃же страшныи, и чл҃колюбивыи. сил'ныи и млсрдыи
(unknown) Молитва отпустителна за всяка клетва
мл в҃. раздрѣшена на въсаку клетву влдко г҃и б҃е въседръжителю иже сп҃сенїа ради роду чл҃чъскаго, съниде на землю
(unknown) Молитва против всякакво оскверняване
мл҃тва ѿ въсакые сквръны г҃и б҃е нашь, единь бл҃гыи цл҃колюб'ць. единь с҃ть и на с҃тых почиваеи
(unknown) Молитва над абортирала жена
мл҃тва женѣ егда извр'ъжеть отроче влдко г҃и б҃е нашь, рождеи се ѿ с҃тые б҃це и прсно д҃вы м҃рїе. и въ ꙗслѣх ꙗко же отрочищь въз'легы
(unknown) Молитва над осквернен съд
мл҃тва над оскврънш'им' се съсудѣ г҃и б҃е нашь, рекыи връхов'ному апслу своему петру. въ съсудѣплащанич'нѣмь. нечистому и скврън'ному въсему чисту быти
(unknown) Молитва за водосвет
мл҃тва ос҃тити воду въ крат'цѣ б҃е велико имениты, твореи чюдеса им'же нѣс числа
(unknown) Молитва над осквернена храна, 2
млтва над осквръннш'им' се брашнѣ г҃и і҃се х҃е б҃е нашь. заповѣдавыи връхов'ному апслу твоему петру . видѣнїем и гласѡм
(unknown) Молитви над ново вино
млтва блсвити винно кыпѣло
(unknown) Молитви над ново вино. Молитва над ново вино, 1
г҃и і҃се х҃е прѣложивыи воду въ вино. въ кана галилеисцѣи брацѣ
(unknown) Молитви над ново вино. Молитва над ново вино, 2
и мл҃тва втора томуж'де г҃и бл҃гы чл҃колюбче призри на вино сїе, и на причещающих' се ѿ нѥго
(201v-202v) Тропари и богородични за дните от седмицата
тропаре и б҃городичны пѣз недлю
(203r-215v) Чинопоследование на Велик водосвет
чинь бываемы на с҃тое б҃гоꙗв'ленїе
(216r-263r) Чинопоследование на опело и погребение на свещеник
чинь погрыбанїю с҃щеника
(263v-274v) Чинопоследование на литии на Господските празници
чинь бываемы изношенїе литїи въ праздникы господскые
(212v-213r) Отпусти за дните от седмицата
ѿпусте прѣз недлю
(276r-280v) Правила епитимийни
правилѡ изложено лъгьчаише по іѡан'ну постнику. еже не подобает ни мало что оставити. или простити. нъ въса да постить каеи се съ поклоны сухоꙗденїем по ед'нущь на д҃нь
(280v-282r) Правила за степените на сродство и за законните бракове
ѡ различїи съродства. и о брацѣхь законѡм. заповѣдїи с҃тыхь ѿць
(282r-285v) Молитви разрешителни, четени от архиерей или духовен отец
мл҃тва юже г҃лѥт ар'хїереи или д҃хов'никь прощену, за грѣхы въсе. вол'ные и невол'ные, и въсаку клѣтву, и заклианїе. и въсегда пречещати се прчстыих таинь
(285v) Правило за покаянието
правило о покаанїи
Inscriptions
  • (inside front cover) види се, че е написана таѧ кннига въ времето на царь Іоан Шишманъ. Познава цѧ по нѣкои молиттви, които се ннамират въ неѧ куга се нападали турцитѣ на българската земѧ. Царь Іѡань са споменува на нѣколко места въ речените молитви. Писахъ свѧщенникъ Манчо И. Джуджовъ въ гр. Панагюрище іѧъь г. септемврїхи іѵи.
  • (1r) пашо
  • (267r) види се таѧ книга е писана кугато нападали турцытѣ Българїа. Свѣщенник Манчо Джуджовъ.
  • (271v) попъ Манчо Джуджовъ забележилъ
  • (277r) таѧ сбѣлѣжка написахъ Свѣщ. Манчо Джуджовъ
Bibliography
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923: 129-132
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: No. 517
History Date: 17th c., beginning. Place: Unknown.

Repertorium identifier: RC-DR621NBKM; Author: Dilyana Radoslavova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: euchologion