Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Euchologion

Bg: Требник; Ru: Требник

LocationBulgaria, Sofia, Church-Historical and Archival Institute. Shelfmark: 54
Date1642
MaterialPaper
Extent227 ff. 200 x 150 mm (folia) 155 x 95 (written)
WatermarkUnclear
FoliationNew typed pagination by pages
Collation29 extant quires.
SignaturesOriginal; with Old Slavic letters as a numerals (в҃-к҃и) marked on the first recto folio and on the last verso folio of each quire in the bottom margin
ConditionThe MS has been restored. There are 3 ff. missing in the beginning as well as 2 ff. missing in the end of MS
Layout1 column, 20 22 written lines
Binding Old, maybe original; wooden panels covered with brown non ornamented leather
Contents
(1r-9r) Чинопоследование на водосвет
(9r-10r) Чинопоследование на освещаване на нов дом
чинь бываемыи на блсвенїе новому храму
(10r-11v) Молитви над бабина вода
млтва бабѣ коꙗ прїимь отроче въ час рожденїа ѿ мт҃ре
(11v-14r) Молитви над родилка на третия ден
молитвы женѣ въ треты д҃нь по рожденїи
(14r-17r) Молитви над родилка на 40-тия ден
молитвы женѣ по, м҃, д҃ни
(17r-37r) Чинопоследование на кръщение
последованїе еже сътворити ѡтроче оглашено и крстити то
(37r-37v) Молитва за бързо кръщение при страх от смърт
мл҃тва инаа с҃тых кр҃щенїи. имѣе начело въ кратцѣ. аще когдаслучит се млдцу болну соущу быти и спѣшить крстити того, страха ради съмрътнаг
(37v-40r) Чинопоследование на обручение
послѣдованїе бываемое обрученїю
(40v-51r) Чинопоследование на венчание
чинь вѣнчанїю
(51r-56r) Чинопоследование на венчание на второбрачни
чинь вѣнчанїю второбрачнымь
(56r-68v) Чинопоследование на изповед
чинь исповѣданїю. хотеи каати се грѣховь своих
(68v-111v) Чинопоследование на маслосвет
послѣдованїе ст҃го масла. си рѣчь маслос҃щенїа
(111v-148v) Чинопоследование на опело и погребение на мирянин
послѣдованїе погрибанїю, мирскым чл҃кѡм
(148v-154r) Чинопоследование на изход души
послѣдованїе на исхѡд д҃ши. егда изнемагает брать
(154r-159r) Чинопоследование на опело и погребение на младенец
чинь погрибанїю млднчьскому
(159r-165v) Чинопоследование на опело и погребение през Светлата седмица
друго опѣло аще кто пѣставит' се на с҃тое въскрсенїе. или въ которыи д҃нь свѣтлыѥ недли, до недлю ѳѡмину
(165v-175r) Чинопоследование над коливо за умрели
чинь бываемыи над коливѡм оусопших
(175r-178r) Чинопоследование на причестяване на тежко болен
чинь егда ключит' се въскорѣ вел'ми бол'ному, дати причещенїе
(178r-183v) Чинопоследование на братотворение
чинь братотворенїю
(184r-195r) Чинопоследование на Велик водосвет
послѣдованїе на с҃тое б҃гоꙗвлѥнїе
(195r-211r) Молитви различни “на всяка потреба”
молитви различныѥ на въсаку потрѣбу.
(unknown) Молитва преди построяване на нов дом
мл҃тва въ нѥгда начети храмину здати б҃е въседръжителю, сътворивы нбса разумом
(unknown) Молитва над нов кладенец
млтва над новым кладенцем ѕиждителю водамь, и създателю въсѣмь
(unknown) Молитва над осквернен кладенец
млтва, егда аще что въпадет скръно въ кладенць млтва, егда аще что въпадет скръно въ кладенць
(unknown) Молитва над осквернена храна, 1
млтва аще что въпадет скврънѡ въ съсоуд. вина, или масла, или мед. с҃тыи влдко г҃и і҃с х҃е б҃е наш. иж твоим бл҃гоутробным на землю пришьствїем. въсаку нечистоту вражїю упразднивь
(unknown) Молитва отпустителна над човек, дал обет да пости
млтва о иже самы себе заклеше постити на нѣколико лѣта. и пакы хотещим пость оставити. б҃е страшныи, и чл҃колюбивыи, сил'ныи и млсрдыи
(unknown) Молитва отпустителна за всяка клетва
млтва, б҃, раздрѣшити въсаку клетву влдко г҃и б҃е въседръжителю. иже спсенїа ради роду чл҃чьскому съниде на землю
(unknown) Молитва против всякакво оскверняване
млтва ѿ въсакое сквръны г҃и б҃е нашь, единь бл҃гыи цл҃колюб'ць. единь с҃ть и на с҃тых почиваеи
(unknown) Молитва на изход души, 1
млтва на исход д҃ши чл҃кѡм влдко г҃и б҃е въседръжите. ѿче г҃а нашег і҃с х҃а. иже въсѣмь чл҃комь хотеи спсти се
(unknown) Молитва на изход души, 2
млтва над оумършаг. влдко г҃и б҃е въседръжите. ѿче г҃а нашег і҃с х҃а. иже въсѣмь чл҃комь хотеи спсти се
(unknown) Молитви на изход души. Молитва за опрощаване на грехове, 1
млтву сїю прощену за грѣхы въ име о҃ца и с҃на и с҃таго д҃ха. и с҃тые прѣчстые влдчце нашее б҃це и прсно д҃вы марїе. и с҃тых силь нбсныхь
(unknown) Молитви на изход души. Молитва за опрощаване на грехове, 2
а сїе мл҃тву ѿпустну написуеть ѿць д҃ховныи на хартїю, и прочитавь вълагает въ рукы оумьршому, г҃лѥть г҃у пом҃лим се: б҃ь млсрдїи, и мноофомлстивыи иже нас ради въчл҃чивыи се
(unknown) Молитва над абортирала жена
млтва женѣ егда изьвръжет отроче влдко г҃и б҃е нашь, рождеи се ѿ с҃тые б҃це и прсно д҃вы м҃рїе. и въ ꙗслꙗх ꙗко же отрочищь възлегь
(unknown) Молитва над осквернен съд
млтва над осквръншим' се съсудѣ г҃и б҃е нашь, рекы връховному апслу своему петру. въ съсудѣ плащанич'нѣм. нечистому и скврънному въсему чисту быти
(unknown) Молитва за водосвет
млтва ос҃тити воду въ кратцѣ б҃е великоименитыи. твореи чюдеса, им'же нѣс числа
(unknown) Молитва над осквернена храна, 2
млтва над оскврьншим се брашнѣ г҃и і҃се х҃е б҃е нашь, заповѣдавыи връховному апслу твоему петру. видѣнїем и гласом
(unknown) Молитви над ново вино
млтви блсвити вино кипѣло,
(unknown) Молитви над ново вино. Молитва над ново вино, 1
г҃и і҃с х҃е б҃е наш. прѣложивыи воду въ вино. въ кана галилеисцѣм брацѣ
(unknown) Молитви над ново вино. Молитва над ново вино, 2
и мл҃тву втору томуж г҃и бл҃гыи чл҃колюбче. призри на вино сїе
(211r-212v) Тропари дневни и богородични през седмицата
тропаре и богородичны пѣз недлю.
(212v-213r) Отпусти дневни през седмицата
ѿпусте прѣз недлю
(213r-217v) Апостолски четива за Светлата седмица
апслы прѣз вьсу недлю свѣтлу
(218r-221v) Молитви разрешителни, четени от архиерей или духовен отец
млтва юже г҃лѥт архїереи. или д҃ховник прощену, за грѣхы в'се, вол'ныѥ же и неволныѥ. и въсаку клетву и заклинанїе. и вънѥгда причещати се прѣчстых таинь
(222r-226v) Правила епитимийни
праволо изложено лъгчаише. по їѡан'ну постнику еже не подобаеть ни мало что оставити, или простити. нъ въса да поститъ каеи се съ поклоны соухоꙗденїем по еднущь на д҃нь
(226v-227v) Правила за степените на сродство и за законните бракове
о различїи съродства. и о брацѣ законом. заповѣдїи с҃тых ѿць
(221v) Колофон
тѣм' же изволенїем великаг г҃а б҃а и спта нашег ї҃ѵх х҃а. и бл҃годѣти дару с҃таго д҃ха: труди се о сем писанїи, азь грѣшны. много окааннѣиши, и мьн'ши въ їермонасѣх василїа. ѿ монастир ст҃го илїа близь сел тѣтовѣне. ѿчьство ми ѥт загорїе таразїа отт гра(де) оугреша, близ монастыра с҃таа петка. молю вы ѿцїи и братїа, и колѣнѡм касаю се. аще нерукую нъ езыкомъ. аще будет що погрѣшено, чьтуще или прѣписоующе любве ради исправлꙗите и наставит. и мене оусрьд'но грѣшнаг не клъѣте нъ блтвѣте. да, и ви услышите х҃а г҃люща прїидѣте блтвен'ныи и прочее. их'же буди вьсѣм нам получити. ꙗко бо плавающе въ глъбинѣ мор'сцѣи обуреваемы, желають прїити въ пристанище бл҃го ѡтишно. сице и пишущеи, желают постигнути въ кон'ць пишемїе книги. се и азь блг҃дѣтїю хтвою достигох. съ бо ѥт зачело и съвръшител въсакому дѣлу бл҃гому. ему же слава въ вѣкы, аминь: съвръши се сїа с҃та. и бжттва книга, г҃лѥми молитьвнык. ѡ бытїа въ лѣт, #з҃рн҃. а ѿ рождьства х҃ва, #а҃х҃. круг слн҃цу, иї҃, а лун, дї҃. ѳемелїе, з҃, закона фат, ѳа. епахта, з҃. злато число зї҃.
Inscriptions
  • (back cover) да се знае
  • (back cover) никола васиилко + да са знае куге седель василко тетовене та е писаль тоова писмо
  • (front cover) Отъ Черепишкиі Мънастиръ "Успеніе Пресвятія Богородици" при Лютібродъ Врачанска околия
Bibliography
Спространов 1900: 86-88
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: No. 412
History Date: 1642. Place: Monastery of Theotokos, near Teteven.

Repertorium identifier: RC-DR54CIAI; Author: Dilyana Radoslavova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: euchologion