Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Euchologium Sinaiticum

Bg: Синайски евхологий; Ru: Синайский евхологий

LocationEgypt, Mount Sinai, St. Catherine’s Monastery. Shelfmark: 1/N
Date10th c.
MaterialParchment
Extent28 ff. 140 x 111 mm (folia) 107 x 70 (written)
FoliationModern, with pencil: 1-2, 11, 12, 3-10, [27], 21-26, 13-20, [28]. The description here uses the recent foliation from the facsimile edition of Tarnanidis: 1r-28v.
Collation More than 2, each contains 8 folia. Only comlete quire that survived intact is No. 19 and it precedes the first quire (No. 20) of the MS 37/O..
ConditionThe 28 folia described here represent the newly-found part of the so-colled Euchalogium Sinaiticum, the main part of which is aslo kept at St. Catherine’s Monastery (MS 37/O). Four other folia are believed to aslo belong to this codex. They are kept in Sankt Petersburg. Two of them are at the Russian National Library, Uspenskij, Glag.2; one folio is also at the Russian National Library (Kondakov, Glag. 3), and one folio is in the Sreznevskij's collection (No. 19) in the Library of the Russian Academy (24.4.8). The new part (Sin. 1/N) is found in 1975 by Io. Tarnanidis. Ff. 3, 13 and 20 are severely damaged; ff. 1, 2, 4, 11, 12, 18 and 21 are also damaged, but to a somewhat lesser extent
Layout1 column, 24 26 written lines
Binding A piece of cloth has survived
Contents
(1r) Молитви на трети час
…наш г҃ю поклон Приклони г҃і ѹхо твое. ѹслъіши млотвѫ нашѭ .Приклони г҃і ѹхо твое. ѹслъіши млотвѫ нашѭ . ꙇ всѧ поклоньшѧѩ тебѣ глав своѩ. б҃лагови с҃ти. съхрани.ꙇ всѧ поклоньшѧѩ тебѣ глав своѩ. б҃лагови с҃ти. съхрани.
(1r-1v) Молитва на час шести (първи антифон)
Мол на е҃годнѣ. аньтфонъСт҃ъі вл҃ко. б҃же наш. простеръі прѣчистѣи свои рѫцѣ.Ст҃ъі вл҃ко. б҃же наш. простеръі прѣчистѣи свои рѫцѣ. на честьнѣмь своемь кр҃стѣ. ꙇ рѫкописание грѣхъ нашихъ. пригвождь на немь. ꙇ потрѣби нъінѣ. отъ ѹсти намъ всѣкъ длъгъ. грѣ ънъі. свободи нъі отъ всѣкого осѫждениѣ ниѣ словесъ енеи зълъ. Да ь. Длъжъно тебѣ словословие приносимъ. на всѣко врѣмѧ.Да ь. Длъжъно тебѣ словословие приносимъ. на всѣко врѣмѧ.
(1v) Молитва на час шести (втори антифон)
Мол на е҃годнѣ аньтифонъ б҃.Бж҃е б҃же нашъ. показавъі намъ молити сѧ. пертомь връховьниимь аполмь твоимь.Бж҃е б҃же нашъ. показавъі намъ молити сѧ. пертомь връховьниимь аполмь твоимь. ꙇ вь врѣмѧ шестъіѩ годинъі. призьри на нъі непотрѣбьнъіѧ рабъі твоѩ. ꙇзбави нъі отъ всѣкоѩ сърѧщѧ. ꙇ демона полѹденьнааго. съблюди нъі. прочее дне сего. с҃тъ всѣкого зъла б҃же нашъ.съблюди нъі. прочее дне сего. с҃тъ всѣкого зъла б҃же нашъ.
(1v) Молитва на час шести (трети антифон)
Вл҃ко г҃і б҃же нашъ. ꙇмѣѩи н҃бо прѣс ъ. ꙇ землѭ подъножие. с и всѣчьскаа. Вл҃ко г҃і б҃же нашъ. ꙇмѣѩи н҃бо прѣс ъ. ꙇ землѭ подъножие. с и всѣчьскаа. ꙇ ни дръжимъ не к мь отъ рабаꙇ ни дръжимъ не к мь отъ раба…
(2r) Молитва вечерна (пети антифон)
Блг҃венъ еси г҃і б҃же вседръжителю. съвѣдъі ѹмъ чл҃чь.Блг҃венъ еси г҃і б҃же вседръжителю. съвѣдъі ѹмъ чл҃чь. Вѣдъі ꙇхъ же трѣбѹемъ наи боле. ꙇ ихъ же просимъ. ли разѹмѣхомъ. самъ чк҃любче ц҃рю. Все личьскъі благъі. ѹдовьли насъ. множъствомь щедротъ твоихъ. съвѣстиѭ непостъідъноѭ. призъівати ꙇмѧ с҃тое твое. ꙇ не вьведи насъ въ напасть. нъ избави насъ отъ неприѣзни. съмотрением имь все на польз твори.ꙇ не вьведи насъ въ напасть. нъ избави насъ отъ неприѣзни. съмотрением имь все на польз твори.
(2r-2v) Молитва вечерна (шести антифон)
Мол вечерън ъфон е҃. Гі҃ дръжѧи вс стоѭ силоѭ твоеѭ ...отръпѧ на всѣхъ на...сѧ о зълобахъ на...алече творѧ отъ н...ониѣГі҃ дръжѧи вс стоѭ силоѭ твоеѭ ...отръпѧ на всѣхъ на...сѧ о зълобахъ на...алече творѧ отъ н...ониѣ ...ами твоими стиѭ твоеѭ. ꙇ посѣти твоеѭ благолѣтиѭ. ꙇ ли намъ отъ бѣгнѫти. ꙇ проч тъ настоѩщааго дне. отъ бъістръіхъ къізнеи. ꙇ ковъне ѣзнинъ. съхрани животъ нашъ. благодѣтиѭ с҃тааго твоего д҃ха.съхрани животъ нашъ. благодѣтиѭ с҃тааго твоего д҃ха.
(2v) Молитва вечерна (седми антифон)
Мол вечеръни ц.и анът ифон ж҃.Гі҃ б҃же великъі. чюдно строѩ ч҃къі въ животъ неиздреченъноѭ б и.. ꙇ богатъімь..шлениемъ дарова ъ. Гі҃ б҃же великъі. чюдно строѧ ч҃къі въ живот? неиздреченънѹ б и.. і богатъім шлениемъ дарова ъ. ми его благаа чеснамъ обѣтованое цр҃ство. данъіми юже лагъі. сътвори лонити отъ всег мимошедъшѭѭ че его. Дажди намъ ока. коньчати... хваДажди намъ ока. коньчати... хва
(3r) Молитва вечерна (седми антифон)
…еже еси в далъ. еже еси в далъ. отъ видѣниѣ. св благъі ч҃кл жихъ нашихъ помьнимъ в ꙇмѧ твое. поѹ и г.за повѣдеи ми. въ радость д немъ. къ славосло ю твоеѩ благости. м ꙇ млтвъі. твоемѹ приносѧще. о на ꙇ о всѣхъ люд же млотвам милостиѭ. ..застѫпи с҃пи п вечера сего съв аћ҃лами .ънав. крѫ милости ꙇ оста. Прѣс҃т.. ..застѫпи с҃пи п вечера сего съв аћ҃лами .ънав. крѫ милости ꙇ оста. Прѣс҃т..
(3r-3v) Молитва вечерна отпустителна, 1
не и нб҃са. ꙇ ди рода члов бъі твоѩ. не и нб҃са. ꙇ ди рода члов бъі твоѩ. вое. тебѣ бо чк҃любцю сѫ и своѩ поклони ꙇ. не чс҃къіѩ ча ощи. нъ твоеѩ жи мощи. ꙇ твоего чаѭ ѩ же съхрани на всѣко ꙇ въ настоѩщии воче рѧ дѫщѭѭ нощь. отъ ꙇ отъ всего про ѣ ꙇ отъ помъі ъіхъ. ꙇ отъ ъслеи.отъ всего про ѣ ꙇ отъ помъі ъіхъ. ꙇ отъ ъслеи.
(3r-3v) Молитва вечерна отпустителна, 2
При ос г҃і б҃же наш. слъіша…
(4r) Молитва утринна, 1
…кл..ти ..призъіва тв ҃тое.кл..ти ..призъіва тв ҃тое. ꙇ нъінѣ ти сѧ и просимъ. тво ротъ. ꙇ твоеѩ благо же всегда подалъ еси животѹ. ꙇ нъінѣ по щь твоѭ. на прѣ прѣдъ лицемь ъіѩ твоеѩ. ꙇ ча ебе богатъіѩ ми жди ꙇмъ със бовиѭ слѹжѧщ...хвалити ꙇ пѣти а пѣти сѧ неиздрече лагости.ꙇ ча ебе богатъіѩ ми жди ꙇмъ със бовиѭ слѹжѧщ...хвалити ꙇ пѣти а пѣти сѧ неиздрече лагости.
(4r-4v) Молитва утринна, 2
Мл о б҃ ѹтрънициѠтъ нощи ѹтрънюетъ д҃хъ мои. Ѡтъ нощи ѹтрънюетъ д҃хъ мои. къ тебѣ б҃же за не свѣтъ повелѣниѣ твоего на земи. правъдѫ и с҃тъінѭ съвръшати. о страсѣ твоемь. Въразѹми нъі. тебѣ славимъ сѫщааго въ истинѫ приклони ѹхо .вое. и ..слѹ..и насъ. ꙇ по ѧн сѫ..ѧѩ сьде. ꙇ молѧщѧ сь нами. Всѧ помѧни. с..оеѩ силоѭ. бл҃ви люд.. с҃пи достоѣниѣ тво ꙇ всемѹ мирѹ т подажди. цр҃квам ꙇ св҃щенъімъ т кънѧземъ. ꙇ вс мъ твоимъ.бл҃ви люд.. с҃пи достоѣниѣ тво ꙇ всемѹ мирѹ т подажди. цр҃квам ꙇ св҃щенъімъ т кънѧземъ. ꙇ вс мъ твоимъ.
(4v) Молитва утринна, 3
Мол в҃ ѹтръници Ѡтъ нощи ѹтрьнюетъ д҃хъ нашъ. къ тебѣ б҃же за не свѣтъ повелѣниѣ твоего на земи. Ѡтъ нощи ѹтрьнюетъ д҃хъ нашъ. къ тебѣ б҃же за не свѣтъ повелѣниѣ твоего на зе ми. наѹчи нъі б҃же прав ѣ твоеи. заповѣдемъ твоимъ. ꙇ оправъданиемъ твоимъ. просвѣти очи ср҃ца нашего. еда когда ѹсънѫ въ съмръти. ꙇждени всѣкъ мракъ. отъ ср҃ць нашихъ. Даждь и намъ слън҃це твоеꙇждени всѣкъ мракъ. отъ ср҃ць нашихъ. Даждь и намъ слън҃це твое…
(5r) Ектения, неидентифицирана
…крестьѣнъскѫ. млотвами с҃тъіѩ.крестьѣнъскѫ. млотвами с҃тъіѩ. прѣчистъіѧ. блг҃венъіѧ. владчицѧ нашеѩ бр҃цѧ. ꙇ приснодѣвъіѩ мариѩ. ꙇ всѣхъ с҃тъіхъ. Молимъ ти сѧ тръс҃тъіи г҃і . Послѹшаи насъ молѧщиихъ сѧ и помилѹи.Послѹшаи насъ молѧщиихъ сѧ и помилѹи.
(5r) Молитва против страх
Мол глем вь литиѭ страх ради.Пакъі тѧ молимъ млдааго вл҃кѫ.Пакъі тѧ молимъ млдааго вл҃кѫ. покааниѣ памѧть. пакъі не ключимъ рабъ. ѡтъпѹщениѣ мольбами знаѭщиихъ тѧ. елико величиемь прѣимаши. толико незълобоѭ памѧть млдиемь. тѣмьже молимъ ти сѧ. ѡбрати нъі б҃же сп҃ниѣ нашего. и отъврати ѣрость твоѭ отъ нась. ѣко да не вь вѣкъ. прогнѣваеши сѧ на нъі. нъ млстиѭ твоеѭ живи нъі. і скоро да варѧтъ. нъі щедротъі твоѩ г҃іі скоро да варѧтъ. нъі щедротъі твоѩ г҃і
(5r-8r) Лития против бездъждие
Молвь литиѭ бездождью.
(5r-6v) Дяконство на лития против бездъждие
Ѡтъ всеѩ д҃шѧ. ꙇ отъ всего помъі Ѡтъ всеѩ д҃шѧ. ꙇ отъ всего помъі Ѡ събираѭщиихъ облацѣхъ. отъ конець землѧ. повелѣниемь твоимь. Дати дьждь на землѭ. молимъ ти сѧ. Ѡ пръізъіваѩи водѫ моръскѫѭ. ꙇ лѣѩ еѭ по лицю всеѩ землѧ. призьри на нъі вл҃ко. ꙇ обрадѹиѭ твоеѭ благостиѭ. молим. Дождь воденъ пѹсти на землѭ. ꙇ сп҃и сп҃е всѭ вселенѫѭ. мо.Ѡ благаѩ и н҃бо облакъі . готоваѩ и земи дьждь. ꙇ въсходѧщѧе сѣно скотѹ. ꙇ трѣвѫ на слѹжъбѫ ч҃комъ. сп҃і ч҃ка съ скотомь молимъ ти. Напаѩи браздъі земънъіѩ. и ѹмъножи таеѩ. молимъ ти.Ѣко очи рабѹ въ рѫкѹ г҃де и своихъ. Тако очи наши къ тебѣ б҃же. ѣко да некъіи призьриши на нъі дьждемь. молимъ. Ѡтъ сходѧщиимъ слъньци. ꙇ свѣтѧщиимь. на зълъіѧ. ꙇ на добръіѩ. такожде и одьжди дьждемь зълъіѩ и добръіѩ. множѧи сѣмена земънаа. милостивъі б҃же. молимъ ти сѧ. Ѡблачаѩи сѧ свѣтомь. ѣко и ризоѭ. Призьри на нъі вл҃ко. моли.Ѡ приходѧи съ въісокъіхъ. ꙇ приеемлѧи ѹбогъіѩ. призьри на съмѣрение. людеи своихъ. чк҃любьче б҃же. молимъ ти сѧ. Не поминаи безаконеи нашихъ вл҃ко. аще ли на безакониѣ наша призьриши. Гі҃ г҃і къто постоитъ. молимъ ти сѧ ѹ. Ѹслъіши нъі г҃і. Ѣко кр҃стомь милость твоѣ. ꙇ съдръжѧи землѭ твоимь бл҃вениемь. моли. Скоро да варѧтъ нъі мл҃сти твоѩ г҃і. ꙇ призьри на землѭ дьждемь. молимъ ти сѧ.Избави г҃і градъ съ. ꙇ всѣкъ градъ. ꙇ всѣкѫ весь. ѡтъ глада. трѫса ꙇ потопа. огнѣ меча. напасти странъі. плѣнениѣ възбрани. Сѫщѧѩ тогда бѣлъі ꙇзбави. молим. Ѡ избавити сѧ намъ. отъ всѣкоѩ.И о всѣхъ трѣб.Ѡ прѣстоѩщии.Помилѹи нъі б҃же. по велицѣи.И еще ѹслъішати г҃ю и б҃ѹ нашемѹ. гласъ млт҃въі нашеѩ. ꙇ и помиловати нъі. ꙇ милостивѹ и ѹвѣтивѹ бъіти. чк҃любьцю б҃ѹ. о грѣсѣхъ нашихъ ꙇ помиловати нъі. ꙇ отъвратити гнѣвъ свои отъ насъ. Ꙇ избавити нъі отъ настоѩщааго. Праведънааго прѣщениѣ его. Ръцѣмъ вси. И пакъі ѹслъіши. г҃і б҃же нашъ. гласъ мл҃отвъі нашеѩ. ꙇ за милость. ꙇ отъдание даѩ. ꙇ грѣхъі отъпѹщаѩ. ꙇ да бѫдетъ ч҃клюбие б҃жие на грѣхъі нашѧ ипомилѹетъ нъі. ꙇ избавитъ нъі. Ѡтъ настоѩщааго праведънааго. прѣщениѣ его. ꙇ одьждити землѭ. тѫчеѭ благоѭ. Ръцѣмъ вси прилежъно. со слъзами молѧще сѧ. Гі҃ ѹслъіши. ꙇ по.Гі҃ ѹслъіши. ꙇ по.
(6v-7r) Молитва против бездъждие, 1
Мол вь бездождиеВл҃ко г҃і б҃же нашъ. ꙇже прѣжде ревънованиѣ. послѹшаавъ ꙇлиѩ пр҃ка.Вл҃ко г҃і б҃же нашъ. ꙇже прѣжде ревънованиѣ. послѹшаавъ ꙇлиѩ пр҃ка. ꙇже на врѣмена посъілаѩ земи дьждь. ѹставити повелѣ. ꙇ пакъі мл҃отвоѭ его. тѫчѫ плодънѫ дастъ еи. тъі вл҃ко всѣмъ. своимь мл҃диемь ѹмолимъ. Дождь водьнъі. Дажди достоѣнью ти. прѣзьрѧ прѣгрѣшениѣ наша. тѫчѧ своѩ пѹсти. На трѣбѹѭщаа. ꙇ просѧщаа мѣста. Вьзвесели лице земи. ѹбогъіхъ ради людеи твоихъ. за младьнець же. ꙇ скота ради. ꙇ инѣхъ всѣхъ. Ѣко на тѧ надѣѭ сѧ. Даѭщааго имъ пищѭ. Въ благо врѣмѧ.Ѣко на тѧ надѣѭ сѧ. Даѭщааго имъ пищѭ. Въ благо врѣмѧ.
(7r-8r) Молитва против бездъждие, 2
Гі҃ б҃же вседръжителю вьзв.дѧи облакъі.Гі҃ б҃же вседръжителю вьзв.дѧи облакъі. отъ послѣдьн.ихъ землѧ. млъниѩ въ дьжди . твори. ꙇ пѹщаѩ вѣтръі отъ съкровищь своихъ. и призъіваѩ волѫ моръскѫѭ. ꙇ изливаѩѭ на лице всеѩ землѧ. тѧ молимъ ꙇ просимъ. ꙇ милъкѹемъ сѧ. ꙇ кланѣемъ сѧ. ꙇсповѣдаемъ грѣхъі своѩ. Просѧще отъ тебе богатъіѩ млс҃ти. Ѡтвръзи хлѧби нб҃сънъіѩ. ꙇ повели облакомъ одьждити. ѹщедри всѣ земънаа милостивъ бѫди на старъіѩ. ꙇ юнъіѩ. ꙇ на младеньцѧ. съ сѫщѧѩ съ съцѧ на рабъі. ꙇ на рабъінѧ. на с҃нъі и на дьщери. ꙇ на всѧ скотъі земънъіѩ. Да въсиѣетъ землѣ маслинъі. ꙇ прозѧбнетъ землѣ трѣвѫ скотомъ. ꙇ изнесетъ хлѣбъ на сънѣдь. тѧ молимъ ц҃рю силъ. приими мл҃отвъі всѣхъ людеи твоихъ. ꙇ прошениѣ твоихъ рабъ. ꙇ въздъіхание ѹбогъіхъ людеи твоихъ. ꙇ не гнѣвомь тво кажи насъ. ни ѣростиѭ обличи насъ. ни гладемь . ни жѧждеѭ людеи твоихъ. Всѣхъ бо очи на тѧ ѹпъваете. ꙇ тъі даеши имъ пищѭ въ благо врѣмѧ. на тѧ бо сѧ надѣемъ. ꙇ развѣ тебѣ иного не вѣмъ. Ѡтъ тебе богатъіѩ млс҃ти жидемъ. на тѧ бо сѧ надѣемъ. ꙇ развѣ тебѣ иного не вѣмъ. Ѡтъ тебе богатъіѩ млс҃ти жидемъ.
(8r-9r) Лития при земетръс
Мол вь литиѭ трѫса ради.
(8r-8v) Молитва против земетръс
Страшенъ и дивенъ. ꙇ великъ. прѣславенъ же. ꙇ истиненъ еси б҃же. творѧи всѣкаа. ꙇ прѣлагаѩ. Призираѩ на землѭ. творѧѭ трѧсти сѧ.Страшенъ и дивенъ. ꙇ великъ. прѣславенъ же. ꙇ истиненъ еси б҃же. творѧи всѣкаа. ꙇ прѣлагаѩ. Призираѩ на землѭ. творѧѭ трѧсти сѧ. прикасаѩ сѧ горахъ ꙇ въскѹрѧтъ сѧ. Движѧи н҃бса отъ основанеи. ꙇ стлъпъми ꙇхъ въсколѣблѧ. Егоже всѣ ищазаѭтъ. ꙇ трѧсѫтъ сѧ. Ѡтъ лица силъі его. ѣко не постои нъ гнѣвъ твои. ꙇже на грѣшънъіѩ. прогнѣваиѣти. бещислънааже и неизмѣрънаа милость благости твоеѩ. тъі самъ помѧни щедротъі твоѭ г҃і. ꙇ мл҃исти твоѩ под мъ. Ѣко отъ вѣка сѫтъ твръди тварь. ꙇ ѹст съ. ѹтвръди въсколѣбавъшѭѭ сѧ всѭ вселенѫѭ. ꙇ не погуби насъ съ безаконьи нашими. ни осѫди насъ въ прѣисподьнѧѩ земи.ꙇ не погуби насъ съ безаконьи нашими. ни осѫди насъ въ прѣисподьнѧѩ земи.
(8v-9r) Дяконство на лития против земетръс
И пакъі. Да ѹслъішитъ г҃ь б҃ъ нашъ. гласъ млт҃въі нашеѩ. и помилѹетъ насъ.И пакъі. Да ѹслъішитъ г҃ь б҃ъ нашъ. гласъ млт҃въі нашеѩ. и помилѹетъ насъ. ꙇ да ꙇзлѣетъ на нъі съвъіше хлѧби неб҃снъіѩ. Напаѣѭщѧѩ землѭ. ꙇ плодъ даѭщѧ. просѧщиимъ ѹ тебе. Ръцѣмъ вси г҃і поми. И пакъі. да избавши г҃і люди своѩ. ѡтъ глада трѫса . потопа . града огнѣ. Ведра брани осопънъіѩ. ꙇ всѣкоѩ напасти. ꙇ о благостроеньи . ꙇ о с҃пасеньи б҃олюбивааго. ꙇ благовѣрънааго вл҃къі нашего. имер ꙇ о благости его. ꙇ всѣхъ вои его. ꙇ да покоритъ г҃ь подъ ногама его. всѧ врагъі ꙇ сѫпоста ицѣмъ вси г҃і ѹслъіш. ицѣмъ вси г҃і ѹслъіш.
(9r-12v) Чинопоследование на Велик водосвет
Мол на благсловние водъ.Въішъниихъ вещеи. тварь ви…
(13r-l9v) Апостолски и евангелски четива за дните от седмицата
(13r-13v) Апостолски и евангелски четива за вторник
(13r-13v) Послания на Апостолите. Еф. 5: 6
никтоже васъ да не прѣльститъ тъщими словесъ
(13v-14v) Евангелие от Марко. Мк. 10: 32-45
Въ онврѣмѧ поѩмъ и҃с обанадесѧте ѹченика
(14v-15v) Апостолски и евангелски четива за сряда
(14v) Послания на Апостолите. 2 Коринт. 6: 16 - 7: 1
ап҃лъ къ кореньт.…Брат. мъі цр҃къі есмъ б҃а жива. ѣко же рече б҃ъ. ѣко вьселѭ сѧ вь нѧ
(15r-15v) Евангелие от Лука. Лк. 6: 1-10
еваћ от лѹк.Въ он врѣм. Хождааше ис҃ъ скозѣ сѣниѣ въ сѫботъ. ꙇ въздръіваахѫ ѹченици его класъі . ꙇ ѣлѣхѫ
(15v-16v) Апостолски и евангелски четива за четвъртък
(15v-16r) Послания на Апостолите. Рим. 12: 1 - 3: 1
ап҃лъ къ римлѣнемъ.…Брат. молѭ въі щедротами б҃жиѣми. прѣдъставите тѣлеса ваша.
(16r-16v) Евангелие от Лука. Лк. 11: 1-13
еваћ ѿ лѹк. глав Въ он врѣм. придѫ къ ис҃ѹ ѹченици его. и рѣлшѧ емѹ г҃і . наѹчи нъі молити сѧ.
(16v-17v) Апостолски и евангелски четива за петък
(16v-17v) Послания на Апостолите. 2 Коринт. 4: 6-16
ап҃лъ къ евр.…Брат. б҃ъ рекъіи ис тъмъі свѣтѹ въсиѣти. ꙇже въсиѣвъ ср҃цихъ вашихъ.
(17v) Евангелие от Матей. Мт. 9: 9-13
еваћ от мат глав. Въ он врѣм. прѣходѧ и҃съ видѣ ч҃ка на мъітьници сѣдѧща. именемь матьтеѣ.
(17v-19r) Апостолски и евангелски четива за събота
(17v-18r) Послания на Апостолите. Еф. 5: 8-20
ап҃лъ къ ефесе.…Брат. ѣко чѧда свѣ ходите. плодъ д҃ховънъі. Во всѣкои благостъіни.
(18v-19r) Евангелие от Лука. Лк. 12: 32-40
еваћ ѿ лѹк глав Рч҃е г҃ь. не бои сѧ малое стадо. ѣко благоизволи о҃ць вашъ. Дати вамъ цр҃ство.
(19r-19v) Апостолски и евангелски четива за неделя
(19r-19v) Послания на Апостолите. 2 Коринт. 9: 6-11
ап҃лъ къ коре.…Брат. сѣѩи ꙇ щѧдѧи. щѧдѧи пожънетъ. ꙇ сѣѩи обл҃венъіхъ. ѡбл҃говень и пожънетъ.
(19v) Евангелие от Лука. Лк. 6: 31-35
еваћ ѿ лѹк глав.Рч҃е г҃ь. своимъ ѹченикомъ. ѣко хощете да творѧтъ вамъ ч҃ци. ꙇ въі творите имъ такожде.
(20r-22v) Апостолски и евангелски четива "на всяка потреба"
(20v-20r) Апостолски и евангелски четива, неидентифициран фрагмент
ѣкоже.ц҃ѣ .…
(20v-20r) Апостолски и евангелски четива за изповед
(20v) Послания на Апостолите. 1 Тим. 1: 15-17
ес іѹсл ъѹши б тима ю Вѣръ ко но мли н а ъ о ъі ом хѣж пок и и҃с в ние ра ѹхотѧ ъвѣро и вь нь. Вь жизнь вѣч ц҃реви же вѣкъ. ꙇ неис ѹмѹ. ес іѹсл ъѹши б тима ю Вѣръ ко но мли н а ъ о ъі ом хѣж пок и и҃с в ние ра ѹхотѧ ъвѣро и вь нь. Вь жизнь вѣч ц҃реви же вѣкъ. ꙇ неис ѹмѹ. единомѹ прѣ ѹ б҃ѹ . честь и слава.единомѹ прѣ ѹ б҃ѹ . честь и слава.…
(21v) Евангелие от Лука. Лк. 18: 10-14
евь лостивъі евь лостивъі Г д ха че ѧ с .Г д ха че ѧ с .
(20r, 21r-21v) Апостолски и евангелски четива за починал
За мрьтвъіѧ
(20r, 21r) Послания на Апостолите. 1 Коринт. 15: 39-45
ап҃лъ иеБ е в ьть ина ѹбо еа же ско
(21v) Евангелие от Йоан. Йо. 6: 40-44
Еваћ за мрът Рече г҃ь. къ при мѹ июдѣемъ моего. Да всѣ вѣрѹѩи вь нь.
(21v-22v) Апостолски и евангелски четива за болен
За болѧща
(21v-22r) Послания на Апостолите. Як. 5: 16
апол иѣков епистолиѩ.Исповѣдаите себѣ грѣхъі.
(22r-22v) Евангелие от Матей. Мт. 15: 21-28
еваћ о т мат.Въ он врѣм. вьниде и҃съ. въ страно ѹръскѫ. и сидонъскѫ. ꙇ се же на хананѣиска.
(22v-28v) Апостолски и евангелски четива за Господските празници и избрани светци
(22v-23v) Апостолски и евангелски четива за Рождество Христово
На рождьство х҃во.
(22v) Послания на Апостолите. Гал. 4: 4-7
ап҃лъ къ галатомъ.Брат. егда придетъ коньчина лѣтѹ. посъла б҃ъ с҃на своего единочѧдааго.
(22v-23v) Евангелие от Матей. Мт. 2: 1-12
еваћ ѿ. мат глав г҃.Ꙇс҃ѹ рождьшю сѧ. вь витълѣимѣ июдѣисцѣи. въ дьни ирода ц҃ра. се влъсви отъ въстокъ придѫ. въ иерлмъ г҃лѭще. Къде естъ рождеи сѧ ц҃рь июдѣискъ.
(23v-24v) Апостолски и евангелски четива за Богоявление
На кръщение г//не
(23v-24v) Послания на Апостолите. Тит 2: 11-15, 3: 1-7
апол къ тиматѣю.Чѧдо тиматю. ави сѧ благодѣть б҃жиѣ. сп҃ение всѣмъ ч҃комъ. наказаѭщиѣ нъі.
(24r-24v) Евангелие от Матея. Мт. 3: 13-17
Еваћ ѿ мат глав в҃ꙇ.Въ он врѣм. приде и҃съ отъ галилѣѩ. на иерданъ. къ иоанѹ кръститъ сѧ отъ него.
(24v-26v) Апостолски и евангелски четива за св. 40 мъченици
Стъіх мѫченик к҃.
(24v-25v) Послания на Апостолите. Евр. 12: 1-10
апо҃лъ къ еврѣемъ.Брат. толикь имѫще облежѧщии облакъ. съвѣдѣтель. гръдость. отъ ложьше всѣкѫ.
(25v-26v) Евангелие от Матей. Мт. 20: 1-16
Еваћ ѿ мат глав с҃.Рч҃е г҃ь притьчѭ сиѭ. подобъно естъ цр҃ство нбс҃ное. ч҃кѹ домовитѹ.
(26v-28r) Апостолски и евангелски четива за Благовещение
На благовѣщение с҃тѣи бр҃ци.
(27r-27v) Послания на Апостолите. Евр. 2: 11-18
ап҃лъ къ еврѣе.Брат. с҃тии. с҃щаеми. отъ единого вси. еѩже ради винъі не стъідите сѧ братриѩ нарицати г҃лѧ.
(27v-28r) Евангелие от Лука. Лк. 1: 24-38
еваћ ѿ лѹк глав а҃.Въ он брѣм. зачѧтъ елисаветь. жена захаръіина. ꙇ таѣше сѧ мѣсѧць д҃ г҃лѭщи. ѣко тако сътвори мнѣ г҃ь.
(28v) Апостолски и евангелски четива за Пасха
На пасхѫ
(28v) Деяния на Апостолите 1: 1-15
ап҃лъ отъ дѣѣнеи.Пръвое слово сътворихъ. ѡ всѣхъ о теофиле. ѣже начѧтъ и҃съ. творити же и ѹчити.въі же кръстисте сѧ д҃хомь с҃тъімь. не по мнозѣхъ же дьнехъ сихъ…
Bibliography
Tarnanidis, Ioannis C.The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount SinaiThessaloniki: Hellenic Association for Slavic Studies1988
Tarnanidis 1988: 65-87
;
Минчев 1998
;
Tarnanidis, Ioannis C.The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount SinaiThessaloniki: Hellenic Association for Slavic Studies1988
Tarnanidis 1988: 65-87
History Date: 10th c. Place: Unknown.
Tarnanidis, Ioannis C.The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount SinaiThessaloniki: Hellenic Association for Slavic Studies1988
Tarnanidis 1988: 65-87

Repertorium identifier: RC-DR1NSIN; Author: Dilyana Radoslavova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: euchologion