Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Euchologion

Bg: Требник; Ru: Требник

LocationCzech Republic, Prague, National Museum. Shelfmark: IX H 10
Date18th c.
MaterialPaper
ExtentV+55 ff. 155 x 105 mm (folia)
WatermarkNone
ConditionFirst 5 ff. are blank, f.40v blank, ff. 51r-55v blank; all of them are not original
Layout1 column
Contents
(ір-30в) Въпроси и отговори. Кратък катехизис
Касечок написань катихисись, таизи речъ каже на касечкото, поученїе ѡбаждането, дето е долженъ, секи христїѧнинь, да го знае и да го носи Перво питане. за какво са викашъ ты хрстїѧнинъ. ѿвѣтъ. заради то защо асъверувамъ, въ гсда нашего іи҃са хрста и тои хе ти помага еми си туку таи поминешъ живото, а сетне не знамъ каква дарба щемъ да приемнемъ.
(31r-38r) Поучение на Исус Христос към Апостолите
Вишъ и слушаи що дума Хрстосъ на апслите вые без' мене, не можите ни едно добро направи. еми молете са та да ви помогна да сторите това дет ви заповедам и тиѧ заповеди що са прочетаха да ги напиши на оумо си и да ги сторува, ѡ Хрсте Іи҃се гсде нашемъ, емуже слава, во вѣки вѣковь, аминь
(38v-39r) Молитва при тръгване на път
Молитва кога ще ннекои да иди на патъ Б҃же б҃же нашъ, истинныи и живыи путъ, путешествовавыи со слугою своимъ Іѡсифомъ
(41r-46r) Молитви против оскверняване
Молитви ѿ ѡскверненїѧ. внегда случит са кому искусисти сѧ во снѣ по дѣиству дїаволю, и воставъ ѿ ложа, творитъ стїхъ глаголѧ Молитвами с҃тыхъ ѡ҃цъ ннашихъ сподоблю сѧ чистою совестію ѿверсти сквернаа моѧ и нечистаѧ оуста воспивати всес҃тое имѧ твое, ѡ҃ца, и с҃на, и с҃тагѡ д҃ха, нынѣ.
(41r-46r) Молитва към Богородица от Акатиста
М҃лтва ко прстѣи БдцыѠ прстаѧ гсдже д҃во влдчце Бдцѣ н҃бсе и земли ц҃рце, вемь, вемь, м҃ти б҃жїѧ, ꙗко еси и ненадеющим сѧ нашѧ надежда ѡ прстаѧ влдчце прчстаѧ д҃во Б҃цѣ, птїими недостоиную молитву мою, и сохрани ма ѿ наглїѧ смерти и даруи ми прежде конца покаѧнїе.Сїѧ молитва прстеи Бдцы, напечатана въ книге, новаго н҃ба, чуда седмаго, ꙗви сѧ прстаѧ Бдца Ѳоме архспископу каннтуарїискому, и научи его сїю похвалу предь ѡбразом еѧ по всѧ дни г҃лати, и рече, иже, аще, кто г҃леть, сїю похвалу. пред ѡбразом моимь по всѧ дни живота своего, во бремѧ смерти его сама предстану ему и ѿ вечнїѧ муки избавлю его
(46r-48r) Молитва към архангел Михаил
М҃лтва архагг҃лу Михаилу грозному воеводе н҃бныхъ сылъ. Гсди боже великїи ц҃рю безначалнїи. посли гсди архагг҃ла своего Михаила на помощъ рабу своему и ѿ бури наносимїѧ, ѿ лукаваго, избави мѧ великїи Михаиле архагг҃ле гсднь всегда нинѣ и присно и во вѣки, вѣковь, аминь.
(48v) Молитва от Йоан Дамаскин
М҃лтва с҃таго Іоана Дамаскина Гсди даждь млсть ненавидѧщымь мѧ, и враждующымь ми и покрїи ихь бл҃гдатїю твоею бл҃гїи, ѡзари, и просвети ихь, во вѣки вѣковь, аминь.
(49r-50r) Описание на обреди при умиращ
Кога фани некои си да оумира тогась прилича сичкити тамъ колкуту са хора да си приклонѧть коленити, та да са молѧть сичкити сас голѧма жалба та да земать хабер братїѧта, или мирскити хрстїани ако е на град или на село, какь ѡмира ѡнзи брат та треба сичкити да са молѧть б҃гу за него.
(50v) Молитва за всякакъв случай
М҃лтва на всѧкое дѣлоГосподи Іи҃се Хрсте с҃не еединороднагѡ безначалнаго твоего ѡ҃ца, рекль еси пречстими твоими оусты помози ми грѣшному, сїе желанное мною начень ѡ тебѣ самомь, и навершити. во имѧ ѡ҃ца, и с҃на, и с҃таго д҃ха, аминь.
Inscriptions
  • (53v) И сіѧже изъ Моихъ кнігъПанаіѡтъ хнн.
  • Note with instructions on cryptocraphy in Cyrillic and Greek letters on f. 55v
Bibliography
Vašica, Josef; Vajs, JosefSoupis staroslovanských rukopisů Národního musea v PrazePraha: Nakladatelstvi Československe Akademie ved1957
Vašica & Vajs 1957: 314-317
;
Vašica, Josef; Vajs, JosefSoupis staroslovanských rukopisů Národního musea v PrazePraha: Nakladatelstvi Československe Akademie ved1957
Vašica & Vajs 1957: 314-317
;
Аргиров, СтоянЕдин български ръкопис от XVII век в Пражкия музейПериодично списание на Българското книжовно дружество18949 44 169–200
Аргиров 1894
;
Яцимирский, Александр ИвановичК истории ложных молитв в южно-славянской письменностиИзвестия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук191318 3 1–102
Яцимирский 1913: 59-63
;
Vašica, Josef; Vajs, JosefSoupis staroslovanských rukopisů Národního musea v PrazePraha: Nakladatelstvi Československe Akademie ved1957
Vašica & Vajs 1957: 314-317
History Date: 18th c. Place: unknown. Note:
Vašica, Josef; Vajs, JosefSoupis staroslovanských rukopisů Národního musea v PrazePraha: Nakladatelstvi Československe Akademie ved1957
Vašica & Vajs 1957: 314-317

Repertorium identifier: RC-AS9H10MP; Author: Ana Stoykova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: euchologion