Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of mixed content

Bg: Сборник със смесено съдържание; Ru: Сборник смешанного состава

LocationRomania, Bucharest, Academy Library. Shelfmark: 447
Date16th c., second half
MaterialPaper
Extent23 ff. ff. 195 x 140 mm (folia)
WatermarkNone
Collation
SignaturesOriginal
ConditionWithout beginning and end, some folia from the middle of the MS are missing
Layout1 column, 25 written lines
InkDark brown
OrthographyWith two juses, with two jers (predominate small jer)
Contents
(1r-2v) Апокалипсис на Йоан Богослов
…и с҃на и с҃тго д҃ха. тогда ѡшлѫѧ въ адь. ꙗкоже реч проркь Д҃вдь. да възвратѧт сѧ грѣшници въ адь.
(3r-3v) Поучения нравствени с номерация 293–300
…ми б҃оу сѧ поклони, азь есмь клеврѣть твои и братїѧ твоѧ. прорком съблюдаѫщим словеса прорчьствїю книгамь симь.г҃леть и свдѣтел'ствоуеть сїи. еи грѧдѫ въскорѣ, аминь. еи грѧди г҃и і҃ѵ х҃е. блгдть г҃а нашего і҃ѵ х҃а съ въсѣми с҃тыми, аминь.
(3v-11v) Видение на пророк Исая
Видѣїе Исаїа прорка. еже видѣ ѡ Х҃ѣВъ двое на десѧтое лѣто црствоуѫщу Езекїи ц҃рю іоудееѫ. прїиде Исаїа ц҃нь Амосовь къ Езекїи въ Ерслмь. да прїимете ѡдеждѫ вашѫ и прѣстолы, и вѣнцѧ славы лежѫщѫѧ на н҃бсех. и сїа въсѣ изг҃ла Исаїа ц҃рю Езекїи, и изыде ѿ него. б҃оу же нашему слава, въ нескончаемыѧ вѣкы аминь.
(11r-23v) Евангелие Никодимово
Написанїе ѡ прѣдани, г҃а нашего і҃ы Х҃а еже въспомѣнѫбь, написа евреискым ѧзыком Никодим. иже съ бл҃гоѡбразныим іѡсифом. съ нем погребошѧ тѣло і҃сво. в лѣт же з҃и҃ великаго ц҃рѣ Ѳеѡдсіа, прѣложи сѧ ѿ евреискых на гръческаа въсѣ си. елика съдѣашѫ сѧ при Пилатѣ Пон'тиистѣмь.Въ лѣто е҃и҃, црства Тиверїа кесарѣ црствоуѫщоу въ Римѣ. и ѡбладаѫщоу въсеѫ въселеноѫ. и Иродоу владѧщоу въ Галилеи.
Bibliography
Panaitescu, PetreManuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R.Bucureşti1959
Panaitescu 1959
;
Panaitescu, PetreManuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R.Bucureşti1959
Panaitescu 1959
History Date: 16th c., second half. Place: probably in Moldova.
Panaitescu, PetreManuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R.Bucureşti1959
Panaitescu 1959

Repertorium identifier: RC-AS447BAB; Author: Ana Stoykova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; miscellany of mixed content