Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of mixed content

Bg: Апокрифен сборник; Ru: Апокрифический сборник

LocationAustria, Vienna, University Library. Shelfmark: I 26054
Date1566
MaterialPaper
Extent78 ff. 187 x 125 mm (folia)
WatermarkNone
ConditionWithout beginning and end, some folia from the middle of the MS are missing
Layout1 column
Contents
(1r-7v) Правила от Номоканона
…намъ г..ъ и видетъ его да биютъ его .м҃. то агу. аще свещенникъ или дїакъ ꙗстъ мръцинуаще кто поидетъ на рать или на прѣлюбодеꙗние или на блуд и аще таковаго убиют и умрет никто же да не ѡпоет его ни каковие памети да не творуть ему.
(7v-13r) Тълкувание на светата литургия
Оуказь ѡ светие ии бжствнѥ литоургие како подобаеть стѡꙗти и послушати съ страхомъЕгда прїде Ефремъ ис пустинни кь великому Василию въ Кападокию ставшете ѡба рекоше другъ къ другъегда исходитъ попъ изъ ц҃р҃кве тогда агглъ г҃нь ѡтоваритъ пакы грѣхх ему и црквъ затвараетъ. б҃гу же нашему слав въ вѣкы аминь.
(13r-28r) Физиолог
(13r-14r) Физиолог. За лъва
Лъвъ ѥт ц҃ръ въсемъ звѣремъ иматъ бо г҃ дѣла вѣлика ѡ с҃бѣ.
(14r-15r) Физиолог. За слона
Слонь ѥт вѣлеи ѕвѣръ избира въсе гори траву ради. и много притчю ѡ себѣ иматъ.
(15v-16r) Физиолог. За зубъра
Зебръ ѥт въ пустинах и не пиетъ воду разве единущъ въ мтцъ.
(16v-17r) Физиолог. За еднорога
Единорѡгъ ѕвѣръ ѥт великъ ѕѣлѡ иматъ носъ костенъ и пр҃ходитъ прѣзъ уста его.
(17r-18r) Физиолог. За морското конче
Енъдрѡпъ ѥт въ мори воевода рибам ѥт бо йꙗко и коъ ходитъ по дну иматъ конъску гриву.
(18r-18v) Физиолог. За орела
Ѡралъ ѥт въсемъ лѣтещимъ вѣщемъ ц҃ръ живуетъ тъи единъ безъ бечали на свтете.
(18v-19v) Физиолог. За лешояда
Словѡ за соупа и за випа Ѥстъ соупъ и други випъ и ѡба единъ уставъ имаютъ. егда раждаетъ птица ꙗицѣ не можетъ породити дондеже поидѣтъ въ Иѡвову пропастъ и донесетъ каменъ
(19v-20v) Физиолог. За щрауса
Словѡ за щръкокамилѣ Сщръкокамилъ ѥт велїа птица агда раждаетъ ꙗицѣ въ воду его сноситъ и и седитъ въ водѣ очима гледат ꙗица своꙗ.
(20v) Физиолог. За елена
Словѡ за еленаЕленъ иматъ погледъ дивы състараетте за л҃ лѣт егда усетитъ старостъ ищетъ по горах и ѡмерит су змїну дупку.
(21r) Физиолог. За вълка
Слово за влъкаВлъкъ ѥт похватъливъ ѕверъ въсе ѿ жива скота му е хранитсе.егда не ѡбрѣтает себѣ храноу исходитъ на пространо место и бьзове кь б҃у
(21v) Физиолог. За лисицата
Лисица ѥт похитра вѣщь паче въсѣх вещеи. егда не ѡбрѣта себѣ храну излази на присѡно место и потаитъ д҃шу въ себѣ
(22r-23r) Физиолог. За аспидата
Слово ѡ аспидѣ Аспида ѥт люта вѣщь на свете. ꙗко нищо тако. лѣжитъ мужько на въстоцѣ а женнско на западь. егда хощеть раститите и приходить насрѣд земли
(23r-23v) Физиолог. За жерава
Словѡ за жераваЖеравь ѥт много гласна птица. събираютсе кь вечеру и поставлают стражу себѣ. стражникь възмет камикь вь ногу свою
(23v-24r) Физиолог. За кълвача
Дѣтель ѥт пьстра птица летит ѿ древо до древо съ клюномь кьветъ и ухом слишить
(24r-24v) Физиолог. За папуняка
Попунцъ ѥт пъстра птица изводитъ птенце свое хранитъ их. егда излетъ вълазетъ паки родителїе въ гнездо
(24v-25r) Физиолог. За пауна
Словѡ за паунаПаунъ ѥт елпа птица. паче въсех вѣщих заврътъ се и гледает. пррие и крила своꙗ. имнитъ му се ꙗко аг҃глъ ѥт
(25r-25v) Физиолог. За жабата
Словѡ о жабеЖаба сушевна лежитъ на едно месте. тръпитъ въсе зло мразъ и ледъ въсе тръпитъ. того ради тлъста и дѣбела. тако ѥт добръ калугеръ
(25v) Физиолог. За лястовицата
Слово за ластовицѣластовица ѥт мека птица. прѣходитъ въ !хер҃лмъ храна ради. пакы приходитъ. егда градитъ гнездо надъ ч҃лка или над водою
(26v-27r) Физиолог. За змията
змиꙗ ѥт люта вѣщъ. ѿ въсехъ вѣщи . молитъ б҃а да видтъ члвка у ѡбразъ. а ѡна молитъ б҃а да ю чл҃къ не видтъ.
(unknown) Физиолог. За пчелата
Слово ѡ пчелѣР҃че бо пр҃окъ Езекиа пчела помала ѿ въсехъ вѣщи лѣтещих ѿ въсех блага ѥт плод еи не разуметъ нихто.
(28r-31v) Разказ за Мелентий пустинника, от Патерика
Словѡ с҃таго Мелентиꙗ пустиножителаАзъ Мелентїе изидохъ въ пустину служити б҃у въ пещерѣ и прѣд пещерѡмъ беше периволъ кранъ ѕелѡ.а азъ ѿ млади д҃и ученикы безъ мито научаю и что работамъ половину нищимъ ѥт и нихто мене не узнаетъ.
(31v-34r) Поучение за женската любов от Йоан Златоуст
Словѡ с҃таго Иѡванна Златоустаго ѡ любви женъскыеВъсакъ любитъ жену и гледают велико поручаю вамъ братїе жеска плътъ за ч҃лвка створеа за работу мужу. жена въ любви драга ѥт а въ дѣлѣх горка велика ѥт.
(31v-36r) Разказ как се появиха павликяните
Словѡ како зачеху се павличаниСътвори се. дїавлъ ꙗко единъ. грраматкъ мудръ и кроткъ тихо приидѣ къ с҃тому Васїлїю г҃юще.с҃ти їѡанъ рче проклетъ да ѥт. зла ученика ученникъ. б҃гу же нашему слав въ вѣкы аминь.
(36r-39r) Цикъл разкази за кръстното дърво от презвитер Йеремия. Разказ как Господ сътвори братство с Пров
Беше рц҃ръ Селевкые. въса земла дръжеше и желаше да видтъ Хта да не съгрѣшитъ б҃гу въ едиъ д҃ннъ.Провъ плачеше и глаше. славатебѣ Хте б҃е нашъ. како ходи с мене Прова. раба твоего за ѕ҃ мтцъ. б҃у же нашему слав въ вѣкы аминъ
(39r-41v) Разказ за Евстратий, от Патерика
Беше мужъ въ кесарискые странѣ именемъ Е҃нданїе. имаше единного с҃на именемъ Естратїапримемъ сего ч҃лвка и благвитм се ѿ него. ѡти велико чюд видѣхъ ѿ него. и каза ему въсу истину. и падоше и поклонише се му. и прѣдастъ д҃хъ свои б҃у. б҃гу же нашему слав въ бѣкы.
(41v-42r) Поучение за монашеския живот
Калугеръ събират злато и срѣбро. или ино что . видите ли братїе. б҃ь ли не можетъ хранити и кѵхти морскѵхе и рибы въте и птицѣ н҃бсые ни ѡътъ ни копаютъ.р҃че богослов мниху ѥт гора рѡдъ каменїе чеда и страх б҃жи мантїаму ѥт. въсе б҃гатъство чему намъ раси красни въ мирѣ смрад ради сѣддимъ.
(42r-43r) Поучение и предписания към монасите
...помыслъ.Рче їѡанъ Богословъ за помислъ ѡ҃цемъ что помислитъ ч҃лвкъ въ срдци своемъ. а не сътворитъ ни възиматъ рукамы ꙗко же видшъ.аще хощеши да си мнихи не даи се на пїтие и на ꙗстие. аще не работаеши а ты ходы съну не даваи се ако много имаши не гиздаите ѡти си д҃шу погубиши.
(43r-44r) Разказ как се написа Евангелието
Егда распеше г҃а нашего Їсѵх Хта приетъ Иѡанъ с҃тую Б҃цу въ домъ свои. разыдоше се свети апоттли по земли.въ великъі четв҃рткъ Лука исписа д҃ икони гледаше ѡбразъ с҃тую Б҃цу. Лука нарче се пръви зугравъ на земли.
(44r-45v) Разказ за Успение на Богородица
Слово апслъ Тома како въздвиже панагиаЕгда быт успенїе с҃тїе Б҃ци тогда аг҃гли и апттли въси на ѡблацѣхъ събраху се.извади с҃тую зуницу и подадѣ зуницу и поклонишете и умлъкоше. Петръ Ѳоме р҃че блтвнъ еси въ вѣки аминъ.
(45v-51v) Сказание за 12-те сънища на цар Каран
Слово ѡ би҃ съновеВидѣ ц҃ръ Каранъ. въ единоу нощъ.би҃. съновѣ въ граде Ерихонъ. и быстъ печаленъ зѣло.въ тои време будутъ патриꙗрси ꙗко владкы ꙗко протопапи а протпапи ꙗко попове а попове ꙗко прочи ч҃лвци а члвц҃ нивъчто будутъ.
(52r-60r) Въпроси и отговори. Разумник
Слово... Въпротъ. въ недлю сътвори б҃ъ н҃бо и землю д҃нь и нощъ. въ пндекъ сътвори слнце м҃цъ и въса нб҃са.что принесоше Хтоу влъсви злато и ливанъ и змирно. ѕлато ꙗко ц҃рю и ливанъ ꙗко б҃у и змирно ꙗко мрътъвцу.
(60r-63v) Въпроси и отговори. Указ за църковните дарове
Сказание протлъку.Ръци ми что ѥт пискоупъ что ли ѥт попъ что ли ѥт калугерь что ли ѥт дїаконь.и г҃лаше г҃и Хте поступаи по платно идѣше прѣнимъ дондже прѣде кь Пилатоу. того ради носетъ свѣщнникъ прѣд попомъ. боже нашемоу слава вь вѣкы аминь.
(63v) Поучение за злите жени от Йоан Златоуст
Слво !хѡна Златоустаго како .е҃. жены вьсь свѣт погоубишеАдама Евва из раꙗ извед и Далида Самъсонна сльзами из оума извед и погоуби его и Вельзавела Илиꙗ прорка по свѣтоу гонеше. Иродиꙗда іѡанувоу главу ѿсече и Теѡфхана крьчмарица ѳ҃. ц҃рие погоуби ц҃ра Фока и братю его сь двѣма д҃вцама вь едино нощь.
(64r-65r) Разказ как жена осъди Ефрем
Слово како ѡсуди жена ЕфремаЕфремъ бѣше вь поустинї и сь а҃ггли гл҃аше и р҃че ѡ велие чюд како патриꙗрси или ц҃рие сѣдетъ въ мире
(65r-69v) Разказ за Езоп
…надаи помнного любещомоу мене мнѣше се жене его хощетъ дати и Ѡсопь излезе и призва коучку и нахрани ю ꙗстиꙗ того.тако ц҃рь не има що казати тогда вьзе го ц҃рь кь себѣ и сьтвори его г҃а домоу своемоу и учитела.
(69v-74v) Поучение върху казаното от пророк Исая от Йоан Златоуст. Разказ за кръвосмешението
Слово іѡан Злато устаго ѡ д҃ше разборех Кто не вїдитъ и не чюдит се ѿ овога свѣта како сьтвори б҃ь за грѣхъ ч҃лскывидете ч҃лвцы прорци и мчци и въси свѣти на ѡвемъ свѣте ѡбрѣтоше сптение м҃ку приеше Хта ради и вънидоше вь црттво н҃бсное. б҃гу же нашему.
(75r) Имената на Богородица
Мариа. панданаса. влахерна. ѡтиса. каръдиѡтиса. епискупси. каръди. ѡваста. зоси. гора. гтнѣ. свеща неугасимаа. злата кадил'ница. прѣчтта безмужна. прѣвишна Б҃ца. ꙗбълко благоухана. цъветъ неувенаеми. с҃та с҃тихъ. скрижели завета. раи. ливанъ. къринъ. змирна. хуругьвица ц҃рева. прѣстоль херувимъски. трапеза за света. б҃гоприемца. истини чрьтогъ. семъ двора. домъ б҃жи. жрътьвникь. ручка. рогь. вънемъ помазаниа миром. сьтвещени. жьзлъ. багренница црева. тебе ради съ нами б҃ь.
(75v-76v) Хроника кратка от Адам до края на света
Ськазание ѿ Адама колико ѥт до скончаннїа векаѾ Адама до потопа Ноева. б҃.с҃.м҃.б҃. лѣта и ѿ потопа до разделение езики .ф҃.к҃.ѳ҃. лѣт и ѿ разделение езикъ до Аврама =а҃с҃о҃ѕ҃ лѣт.а ѡтуде до ѡбретенние чъснаго кртта. г҃.а҃. лѣт и въсѣх лѣт ѿ Адама до пришествиа Хтва лѣто =з҃. тисоущьи.
(76v-77v) Кирилски числа и графични указания
(77v) Сведения за броя на месеците, седмиците, дните и часовете в годината
Зннаи ꙗко въ годище сутъ .б҃и҃. ме҃ци а ннедли .н҃б҃. а д҃ни . т҃ѯ҃.е҃. аще ли ѥт висикто . т҃. ѯ҃.ѕ҃. д҃ны. а чтове въ годину .и҃. тисущъ. и ѱ҃з҃. аще ли ѥт висикто .и҃. тисущь.
(77v-78v) Коледник
Аще въ ннедлю будетъ рож Хтво то сечка мтца зима добра. а пролетїе и жетва суха и скотомъ погибль и вино мало юнимь съмрть.аще въ сꙋботꙋ рожьдство Хтво бꙋдетъ . то сечена нетца зима. люта бꙋдетъ. пролетъ же и жтва ветр'на потомь вѣдрина. плода поскудна. и ѡвцамъ пагуба старемъ съмртъ.
(78v) Колофон
Сиа книга сьписа се ꙋ дни ц҃ра Сюлеименово записа се метца генара .и҃. днъ. а съвръши се метца агꙋста .а҃и҃. д҃нь. и съврьшите въ лѣт з҃о҃д҃. и сиа именем книга съ исправомъ. четете а нее клънете. че не писа рꙋка с҃та или аг҃гль нь рука грѣша. и де бꙋтъ грешил по изводомъ ее грешилъ. че имаше нꙋждꙋ ѿ проклетие агарене. а ви бл҃гослове(те). и б҃ь васъ.
Bibliography
Стойкова, АнаФизиологът в южнославянските литературиСофия: БАН1994
Стойкова 1994: 53, 77-78, 90
;
Милтенова, АнисаваРазобличението на дявола-граматик. (Към историята на старобългарската легенда за произхода на павликяните)Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина БеляеваСофия: БАН ; НБКМ1997287–294
Милтенова 1997
;
Николова, СветлинаПатеричните разкази в българската среновековна литератураСофия: БАН1980
Николова 1980: 67-68
;
Милтенова, АнисаваЦикъл разкази за злите жени в сборниците със смесено съдържание през СредновековиетоСтаробългарска литература199428–29 131–136
Милтенова 1994
;
Начов, НиколаРазкази за ЕзопСборник народни умотворения, наука и книжнина18939 90-94
Начов 1893: 90-94
;
Веселовский, Александр Н.Болгарские повести Букурещского сборникаЖурнал Министерства народного просвещения18841 2 76–90
Веселовский 1884
;
Birkfellner, GerhardGlagolitische und kyrilische Handschriften in ÖsterreichWien: Österreichische Akademie der Wissenschaften1975
Birkfellner 1975: f.78v colophon
History Date: 1566. Place: unknown.
Birkfellner, GerhardGlagolitische und kyrilische Handschriften in ÖsterreichWien: Österreichische Akademie der Wissenschaften1975
Birkfellner 1975: f.78v colophon

Repertorium identifier: RC-AS26054W; Author: Ana Stoykova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; miscellany of mixed content; apocryphal miscellany