Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of mixed content

Bg: Сборник; Ru: Сборник

LocationRussia, St. Petersburg, Academy Library, Jacimirsky. Shelfmark: 13.6.13
Date15th c., first half
MaterialPaper
Extent127+II ff. 204 x 145 mm (folia) 182 x 118 (written)
WatermarkScissors Mošin 1957: 2622 (1390-1400)
Unicorn Mošin 1957: 6084 (1390-1400)
Collation16 quires.
SignaturesOld.
ConditionWithout beginning and end; folia appear to be missing between ff. 34-35, ff. 80-81, and between ff. 109-110.
Layout1 column, 21 22 written lines
Binding Binding from the 17th-18th c.
Contents
(1r-5r) Поучение, неидентифицирано
…бо нїщому. каково добро сътвориши хса въсходїть. тако и аще ѿвръжеши его. хса ѿвръглъ еси ꙗко сам реклъ ес.съ нїми же ѡ҃цу слава дръжава чсь коупно съ с҃тымъ д҃хѡм, н҃нѣ и прїсно и въ вѣкы вѣкѡмъ аминъ.
(4r-7v) Евангелие Никодимово. Разказ как Марта осъди Пилат
Слово како осѫди марѳа пилата. прѣдъ царем кесаремъ.По възнесени, г҃а и б҃а и с҃пса нашег Іѵса хса. въставши Мрїа иде въ Римъ. къ ц҃рю августу кесару. и прїпаде съ плачемъ и рче. тебѣ единого с҃на б҃жїа. ему же слава въ вѣкы амїнъ.
(7v) Поучение за бъбривите
Ѡ ѫзичнимь мнѡгг҃лан'нымъ.Ѡ ѫзиче сѫпостате правдѣ моеи. ѡ ѫзиче дроуже сатанинь сѫвѣтниче дїаволовъ.
(7v-9r) Поучение за разделянето на душата от тялото
Повѣсть ѡ разлѫченїе д҃ши.Егда д҃ша ѿ тѣла разлѫчает сѧ и поемлет ѧ аг҃глы.
(9r-23v) Поучение за богатите и бедните, които са починали
Иже въ с҃тых ѡ҃ца нашего Іѡанна Златооустаго архіеп҃кпа Костантинѣ град. слов ѡ оусопших. богатіихь и ніщиихъ.Принеси днес паче пръвыих д҃не тъщнѣише слов.
(23v-26r) Поучение как да бъдат учени духовните чада
Зде проркы Езекіа. оучит д҃хвныѧ ѡ҃цѧ како учити чѧда глава .л҃в.Вънегда г҃лѫ безаконику, съмртиѫ оумрѣши страшнѫѭ.
(26r-27v) Поучение как да се слави светата Троица
Иже въ с҃тых ѡ҃ца нашег Аѳанасіа архыепіскпа Алеѯандріискаго ѡ православнои вѣрѣ како славит сѧ с҃таа троица, прѣписано из латинскаго блъгарскы.Иже аще хощет с҃псень быти. прѣжде въсѣх длъженъ ес съблюсти православнѫ вѣрѫ.
(28r-30r) Откровение на Богородица за седемте гряха
Чѧтеніе ѡ поученыи ѡ .з҃.мых грѣсѣх с҃тыѫ б҃цѫ и ѡ покааніе д҃шам ѡ҃че блсви.Сърѣши свои ѡброус и колежи на пѫти своему в҃лдце г҃лѧщи пом҃лоуи мѧ г҃и.
(30r-35v) Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов
Слов с҃тго Грігоріа б҃гослова ѡ крстѣ чѧстнѣм и за два разбоиніка ѡ҃че блсви.Адам бѣше въ Едемѣ прѣд дверми раискыми, егда же приближи сѧ емоу смртъ, възболꙗ велико.
(unknown) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за второто дърво
Оуказ ѡ дроугѡмъ дрѣвѣ чьстнѣм, на нем же распѧт сѧ разбоинык праведны.ѿ тогожде дрѣва възѧт аг҃гль гснь въ раи, и въложи его въ землѧ рекомѫѧ Мадиам.
(unknown) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за третото дърво
Оуказ ѡ третіем дрѣвѣ на нем' же распѧт сѧ разбоиник невѣрнии.Егда бѣше врѣмѧ потопа, тогда изнесе вода потопнаа ѿ дрѣва того животворѧщаго.
(unknown) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ как се събраха трите дървета
ОУказ какѡ събравшим сѧ чѧснѡм дрѣвѡм въ Іерслмъ, разумѣи добрѣ.Въсѣ три дрѣва ѿ единого дрѣва сѫт и г҃лоу г҃ню раздѣли архг҃глъ. то дрѣво на три чѧсти.сѧчна же бѣхѫ ꙗко едино, понеж бо ѿ единого бѣхѫ.
(35v-35r) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за Адамовата глава
Глава же Адамова въ корені дрѣва лежааше на краи Ерслма и не вѣдѣаше хикто то ес глава Адамова. и сътворишѫ могилѫ великѫ над главоѫ тѡг рад нарече сѧ лиѳострать. и тоу быс съборище въсемоу Їерслму.
(35r-37v) Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за двамата разбойници
Слово ѡ два разбойника како зачѧшѧ сѧ и како распѧшѧ с на прѣч҃стѣм дрѣвѣ. ѡбѣ стран г҃ана б҃а нашего І҃ѵ х҃а. бл҃гослови ѡ҃че.Егда быс рожѫство г҃а нашего Ісоу х҃а егда изби Ирѡд младѧнцѧ ищѫ и г҃а.и испаде а Адам же сѧ крсты кръвиѫ г҃а нашего И҃сы хса. ему же слава въ вѣкы аминь.
(37v-41r) Въпросите на св. Йоан Богослов към Авраам
Чѧтенїе ѡ вторѣмъ прїшествї г҃а нашего І҃у х҃а. ѡч.Възыде гсь на горѫ елеѡньскѫѧ. съ оученїкы своими. и рче имъ. се азь ѿхождѫ ѿ вас на н҃бо.
(41r-47r) Тълкувание на Евангелието от Матей
Тлъкованіе еѵглію ѿ Маѳеа.Пришед І҃с въ Зеведѡвь град съ м҃тріѫ и оученикы своими.
(47v-50r) Тълкувание за православната вяра от дванадесетте апостоли
Зде сълг ѡ православнои вѣрѣ хрстіанскои еж изрекошѧ в҃і. прорци въ ветсѣм законѣ по рѣчи. и в҃і. апсль врьховни въ новѣм законѣ егда съниде х҃с с҃ты на них въ пѧтидесѧтницѧ по ѡбѣтованію нѡчю въ ерслмѣ.Идеже и съборное посланіе разчинишѧ и написаше нам въ оувѣрение х сва бжства.
(50r-54r) Поучение срещу крадците и сребролюбците
Слов с҃тго Іѡанна Златоус҃таго ѡ татех и ѡ сребролюбцех и ѡ памѧть злобницѣх.Татіе оуслышите что ѡ вас гсь съ прорку Захаріи глагла.
(54r-56v) Въпроси и отговори на Атанасий Александрийски, извлечение
Б҃лженаго Аѳанасіа архіепіскопа Алезѯаньдръскаго.Въпросъ. мноѕѣмъ праведникѡм въ ветсѣм законѣ.
(56v-61v) Тълкувание на стиха "Исусе Христе Боже наш, помилуй нас"
Зде тлъкованіе стиха г҃лемаго г҃и І҃ѵ хсе б҃е нашь помилуи нась аминь.Коеждо створенааго стиха.
(61v-78v) Поучение за християнската вяра според казаното от 318 църковни отци в Никея
Сълг ѡ вѣрѣ хрстіанскои еже ес вѣруѫ въ единог б҃а. съложена с҃тыми ѡ҃ци. т҃и҃і. иже въ Никеи, на пръвѡм съборѣ сице ес въсѣкому хрстіанину наоучив вѣровати въ б҃а ѡ҃ца и с҃на и с҃тго д҃ха. зде же тлъкованое Грігорием Нискымъ.Знаменіе вѣруѫщому се с҃тго изѡбраженіе.
(78v-81r) Поучение против езическите и юдейските обичаи
Ѡ назирани іоудеискых и еллинскых. о истицани. о присънени. о кръвотечени. о приближени смѣшеніа законаго и рождства. и извръженіа порока тѣлеснаг. и погрѣбанїа мртваго или костени гроба. или различных брашень.Аще же нѣціи назираѫще и хранѧт іоудеускыѫ обычаѧ.
(81r-109v) Поучение за Второ пришествие, неидентифицирано
…г҃и. когда тѧ видѣхѡм алчна. или нага. или болна. или въ темници. и не послужихѡм тебѣ. г҃и не вѣси ли нас. ты нас създаль еси.
(110r-115v) Апокалипсис на Йоан Богослов
…веднии Іѡане и възрѣх и видѣхь книгы лежѫщѫ многы. их же оумъ ч҃лчь не может' разоумѣти. ни извѣдти. имѧщѫѧ .з҃. печат. и рчеть кто разгнет книгы сїѫ. и рекѫт ми въсѣхь множьства. аг҃гль моих. да видѧт книгѫ ѫ. аг'ньцоу семоу да разгѫнет ѧ. егда разгъне .а҃. печат
(116r-116v) Откровение Варухово
…Михаил ѿ црства б҃жїа. и оузриши славоу б҃жїѫ даѫщи нам и быс глас съ н҃бси вышнѣго. и рѣх къ аг҃глоу что быс глас съ н҃бсеи и рче ми се съходит Михаил.и чѧда имъ измрѣте, зане убоашѫ с б҃а. нѫ събираѫт сѧ въ ц҃ркви на мл҃твѫ. да не творѧт м҃лтвѫ б҃оу. нѫ клѧтвы дѣѫтъ…
(117r-124v) Житие на св. Петка Римска
…не прѣдам на мѫкѫ за х҃а. и д҃ша моа црствует съ ним въ в҃кы. и въшедши въ градъ единъ где ц҃ртвоваше ц҃рь един именем Антонисъ.а тѣло еѧ чл҃къ нѣкыи именем Атимъ, и б҃гочьстивъ, възем мирѡ многцѣн'ныим помазавъ. и плащаницеѫ чстоѫ обвивъ. и положи ѧ въ гробѣ…
(125r) Поучение, неидентифицирано
(125v-126v) Разказ (неидентифициран) от Патерика
Повѣсть ѿ старческаго.Брат въпроси о҃ца Пимина г҃лѧ сътворих грѣх великь.
(126v) Поучение за имащите власт
О избрани властеи.
Bibliography
Милтенова, АнисаваКъм характеристиката на българската литература през ХV-ХVІІ в. (Сборници със смесено съдържание)София: Българска академия на науките1982
Милтенова 1982a : 102-106, 366-369;
;
Яцимирский, Александр ИвановичК истории ложных молитв в южно-славянской письменностиИзвестия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук191318 3 1–102
Яцимирский 1913: 93-97
;
Mošin, Vladimir A; Traljić, Seid MustafaFiligranes des XIIIe et XIVe sièclesVodeni znakovi XIII. i XIV. vijekaZagreb: Académie yougoslave des sciences et des beaux-arts, Institut d'histoire1957 13th century 14th century1–2
2622 1390-1400
;
Mošin, Vladimir A; Traljić, Seid MustafaFiligranes des XIIIe et XIVe sièclesVodeni znakovi XIII. i XIV. vijekaZagreb: Académie yougoslave des sciences et des beaux-arts, Institut d'histoire1957 13th century 14th century1–2
6084 1390-1400
;
Милтенова, АнисаваТекстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева)Старобългарска литература198211 35–55
Милтенова 1982
History Date: 15th c., first half. Place: Wallachia. Note: It seems that MS has been in the Njamc monastery at the first half of the 16 c., because there is a note on the external side of the cover concerning putting an iconostasis in the monastery, dated 12.08.1521.

Repertorium identifier: RC-AM13613S; Author: Anisava Miltenova; Editor: Andrej Bojadžiev, David J. Birnbaum; Genre: miscellany; miscellany of mixed content