Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of Prŭvoslav

Bg: Първославов сборник; Ru: Сборник Первославля

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 674
Date1350–1360
MaterialPaper
Extent294 ff. 225 x 155 mm (folia) 150 x 110 (written)
FoliationThere are two late foliations. The first one, in black ink, gives the total number of folios as 292, which is the count that appears in Цонев 1923. Subsequently a new correct foliation in pencil was added. Both are in the upper right corner of each folio.
ConditionThe manuscript is in good condition after restoration. Before the rebinding process some of the folios were misplaced, which went unnoticed by the binder. The correct order of the folios is given here in the characteristics of each text. only a small part of folio 294 is preserved, and only a part of a later inscription can be read.
Layout1 column, 22 written lines
Binding Late binding made during the restoration of the manuscript.
Contents
(1r1-2v22) Съдържание на ръкописа
Иже въ ст҃ых ѡц҃а нашего грїгорїа архїеп҃скпа константинѣ града бг҃ословца, слово на въскресенїе г҃а нашего і҃ѵ х҃аТогожде грїгорїа бг҃ословца, слово
(2r1-6r22) Слово за Пасха
Иже въ ст҃ыхь ѡц҃а нашего григорїа архїепископа константинѣ градѣ бг҃ослова, на пасхѫ и҆ на ѡ҆пожденїе · слово а҃ · блс҃ви ѡч҃еВъскрс҃нїа дн҃ь и начѧло де́снѡ, и҆ просвѣтимь сѧ тръжьствомъ
(unknown) Слово за понеделник след Пасха
Тогожде на ст҃ѫѫ пасхѫ· слово в҃: –На стражи моеи станѫ рече чюдны̏и авакоумъ
(30v11-39r8) Слово за Томина неделя
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константина града бг҃ослова · сло́во на новѫѧ недѣлѧ· ѡч҃еПоновленїе чьтѣте, ветхыѝ зако́нь и добрѣ имѣѫщъ · паче новаа чътѣте ѡбновле́нми
(39r9-51v21) Слово за Петдесетница
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константина града бг҃ослова · сло́во на ст҃ѫѫ пѧтьдесѧтницѫ · слово д҃· блс҃ви ѡ҆ч҃еО праздницѣ краткѡ да любомѫдръствоуемъ
(52r1-63r9) Слово за светите Макавеи
Тогожде ѡ макавеѡхь· слѡвѡ е҃ ѡч҃е бл҃виЧто же макавеи сих бѡ настоѫщее трьжъство
(63r10-76r2) Слово за св. Киприан
Тогожде ѡ мѫченицѣ кипрїанѣ ѿ села възвращаѧ сѧ по единомъ памѧти дн҃ѣМаломъ киприанъ оубѣжа насъ · ѿ тъщеты
(76r3-86v16) Слово против император Юлиан Отстъпник
Тогожде ѡ словесехъ и ѡ съравнители їоулїанѣ · слово з҃: –Что мѫчительство, єже из любви присно мѫчим сѧ
(87r1-98r22) Слово за Рождество Христово
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа констанина града бг҃ослова · сло́во на рождество г҃а нашего і҃ѵ х҃а· ѡч҃е · слово ·и҃· Христосъ раждает сѧ славите · х҃с съ нб҃съ срѧщате
(unknown) Слово надгробно за св. Василий Велики
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа констанина града бг҃ословца · сло́вѡ сътворено на погрѣбанїе ст҃го и великаго василиа· г҃и блс҃ви · слово ·ѳ҃· Бѣшѫ оубо многа словеса, сказанїе словеснаа
(154v1-167r13) Слово за Богоявление
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа констанина града бг҃ословца · сло́вѡ на ст҃оe кръщенїе· ѡч҃е блс҃ви · слово ·і҃·Пакы иу҃с мои, и пакы таинство· таиньство непрѣльстно и҆ неоукрашено
(unknown) Слово за Кръщение Господне
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константина града бг҃ословца · сло́вѡ на ст҃оe кръщенїе· ѡч҃е блс҃ви ·аі҃·Вчера светлыи просвѣщенїа дн҃ь празновавше
(201v4-206r23) Слово за св. Григорий Нисийски
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константина града бг҃ословца · сло́вѡ ѡ григории братѣ василїевѣ· г҃и ·слово в҄іДроуга вѣрна нѣстъ измѣны сѫщиихь ничьсо́
(unknown) Слово за св. Атанасий Александрийски
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константина града бг҃ослова · сло́вѡ ѡ стѣмь аѳанасии ѡ҃Аѳанасїа хвалѧ, добродѣтелъ похвалю
(231r1-249v22) Слово за пристигането на 150 епископи
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константинѣ града бг҃ослова · ѡ҆бѣщанїє ѡ҆ пришестви, сто и пѧтдесѧтъ, и пѧтъ · попъ· г҃и блс҃ви слово д҃іКаковамь наша ѡ дрꙋꙃи и пастыри и спасаѫщеи
(250r1-277v2) Слово за нищелюбието
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константинѣ града бг҃ослова · слово ѡ нищелюбїи, г҃и бл҃сви слово є҃іМѫжї и братїа и съоубоꙃии и нищїи
(277v3-293r3) Слово за градобитието
Иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нашего грїгорїа архїепископа константинѣ града бг҃ослова · слово на оуꙗзвенїе града, ѡч҃е бл҃сви ѕ҃іЧто разарѣете чинъ похвалныи · что оуничижаете ѫзыкъ законоу работаѫщь
(293r4-293v5) Колофон
Ο ΧΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Источникоу оубѡ на мѣстѣ сѫщꙋ и животныѫ воды истачаѫщоу тѣмже и х҃с къ самарѣныни водѫ проси· женѫ даждъ ми водѫ пити· и азъ дамъ тебѣ вѡдь пити ꙗко да въ вѣкы не възъжѫждаѥши· тѣмже оубѡ и сиа книга источникоу есть подобна· еѫже аще кто съ оусрѣдїемъ разгнѫвъ прочьтетъ, напоитъ дш҃ѫ своѫ живоносныѫ и вѣчныѫ воды, и въ вѣкы не възждѫждет сѧ: – Нѫ вы оубо прѣблазни г҃и мои, трїе въселенъстїи ст҃ле· и оучителе григорїе, и василїе, и іѡанъ златооустъ прїимѣте вашего раба ходага мита логоѳетѣ малое приношенїе, вѣщанїа изрѧднаа бг҃ословаго грїгориїа· прѣмѫдрааго оучителѣ и наставника· троици сѫпоклонника сѫпостатѡмъ еѧ раздрꙋшника, їересемъ прогонителѣ: – Исписавыи сиѫ книгѫ прьвославъ нарицаах сѧ, самѣм, повелѣнїемъ всепочътенаго въ велмѫжехъ бл҃гарскаго цр҃ства логоѳетѣ мита· тогда же прѣимѣѫщꙋ, хорѫгви бл҃гарскаго стола, прѣвысокыи и самодръжецъ всѣмъ бл҃гарѡм и гръкѡм цр҃ъ і҃ѡ, алеѯандр꙽· и прї цр҃ци его новопросвѣщеннои и бл҃говѣрнои ѳеѡдорѣ. и при сн҃ѣ их шишман младѡм цр҃и · Молѧ же всѣкого искꙋснаго помощи и напаствнном ѿ сѫпостата· не злословити недостаткꙋ ѡскѫднꙗаго ꙋма поминаѫще ꙗко имѣѫ и съвръшеное, тъчиѫ е въ памѧтъ томꙋ самомꙋ великомꙋ логоѳетꙋ митꙋ вѣчнѫѫ, и бг҃одарованныи б҃е идѡм, зде и въ грѧдѫщомъ вѣцѣ, и нынѣ и присно · въ вѣкы :· вѣкѡмъ :· амин꙽·
Inscriptions Numerous additions, corrections, and deletions made in two later hands in non-jus, one-jer orthography. Several later notes made by different scribe
  • (2r, bottom margin) (latter note) Written in black link
  • (293v) (latter note) Written in black link
  • (293v) (latter note) Written in black link
  • (294r) (latter note) Written in black link
Bibliography
Цонев, БеньоОпис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в СофияСофия: Държавна печатница1910
Цонев 1910
;
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923
;
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923: 198
;
Коцева, ЕленаАлександрийско-попгерасимово писмо в български ръкописи от втората половина на XIV векСтаробългарска литература19711 369-401
Коцева 1971: 382–383
;
Джурова, Аксиния1000 години българска ръкописна книга: Орнамент и миниатюраСофия Септември1981
Джурова 1981: 34
;
Jean Bernardi Grégoire de Nazianze. Discours 1–3Source ChrétiennesParis: Édition du Cerf1978247
Bernardi 1978: 72-82
;
Спасова, МарияЛексикални промени в книжовния български език през периода X – XIV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански)Историко-археологически изследвания : Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 70 год. от рождението на проф. д-р Станчо Ваклинов, В. Търново, 11-14 апр. 1991 г. Велико Търново: Университетско издателство Свв. Кирил и Методий1994237–254
Спасова 1994: 237-254
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 10-11
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 624-664
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 11-12
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 608-621
;
Спасова, МарияКъм въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през XIV в. (Върху материал от превода на Слово за Томина неделя от Григорий Богослов)Патриарх Евтимий Търновски и неговото времеВелико Търново: Университетско издателство Свв. Кирил и Методий Абагар1998105–114
Спасова 1998: 105-114
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 12
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 608-621
;
Claudio Moreschini Grégoire, de Nazianze. Discours 38-41Sources ChrétiennesParis: Éditions du Cerf1990358
Moreschini1990: 314-354
;
Спасова, МарияКъм лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на омилията за Петдесетница от Григорий БогословСъвременни проблеми на българската езикова историяВелико Търново: Университетско издателство Свв. Кирил и Методий199277–95
Спасова 1992: 77-95
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 12-13
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 912-933
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 13-14
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 1169-1193
;
Justin Mossay Grégoire de Nazianze. Discours 24-26Sources ChrétiennesParis: Édition du Cerf1981284
Mossay 1981: 40-84
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 14
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 1044-1064
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 14-15
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 312-333
;
Claudio Moreschini Grégoire, de Nazianze. Discours 38-41Sources ChrétiennesParis: Éditions du Cerf1990358
Moreschini1990: 104-148
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 15-16
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 493-605
;
Jean Bernardi Grégoire de Nazianze. Discours 42–43Source ChrétiennesParis: Édition du Cerf1992384
Bernardi 1992: 116-306
;
Спасова 2008a: 125-164
;
Спасова, МарияТекстологичната история на славянския превод на „Надгробно слово за Великий Велики“ от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Втора частТърновска книжовна школа20119 457–477
Спасова 2011: 457-477
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 16-17
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 336-360
;
Claudio Moreschini Grégoire, de Nazianze. Discours 38-41Sources ChrétiennesParis: Éditions du Cerf1990358
Moreschini1990: 110-196
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 17
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 360-425
;
Claudio Moreschini Grégoire, de Nazianze. Discours 38-41Sources ChrétiennesParis: Éditions du Cerf1990358
Moreschini1990: 198-310
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 17-18
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 832-841
;
Calvet-Sebasti 1995: 328-347
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 18
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 1081-1128
;
Justin Mossay Grégoire de Nazianze. Discours 20-23Sources ChrétiennesParis: Édition du Cerf1980270
Mossay 1980: 110-192
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 18-19
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 36: 457-492
;
Jean Bernardi Grégoire de Nazianze. Discours 42–43Source ChrétiennesParis: Édition du Cerf1992384
Bernardi 1992: 48-114
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 19
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 857-909
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 20
;
Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus. Series GraecaParis: Garnier Fratres1856-1866
PG 35: 933-964
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 20-21
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014: 21-28, 615-616
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Узунова, ЕленаБележки на българските книжовници от X–XVIII векСофия: Народна библиотека20031 (X–XV век)
Христова, Караджова, Узунова 2003: 60-61, 114-115, 173-174 (No 89, Tables XXVII a, б)
;
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923: 200
;
Коцева, ЕленаАлександрийско-попгерасимово писмо в български ръкописи от втората половина на XIV векСтаробългарска литература19711 369-401
Коцева 1971: 380
;
Коцева, ЕленаПриписка 1350-1360 гг. в сборнике Прывослава. Рукопись времени Йоанна Александра и Йоанна Шишмана, хранящаяся в Софийской Народной библиотеке им. Кирилла и МефодияByzantinobulgarica19803 247-258
Коцева 1980а: 247-258
;
Ангелов, БонюЛетописни съчинения в старобългарската литератураСтаробългарска литература198313–15 42–73 ; 65–85 ; 60–83
Ангелов 1983: 56-59
;
Турилов, Анатолий А.Старые заблуждения и новые „блохи“Вестник церковной истории200913–14 321–361
Турилов 2009
;
Турилов 2013
;
Цонев 1923
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014
;
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923: 198-201
;
Коцева, ЕленаАлександрийско-попгерасимово писмо в български ръкописи от втората половина на XIV векСтаробългарска литература19711 369-401
Коцева 1971
;
Коцева, ЕленаНай-ранният кирилски препис от слова на Григорий БогословБългарско средновековие: Българо-съветски сборник в чест на 70-год. на проф. Иван ДуйчевСофия: Наука и изкуство1980240–252
Коцева 1980
;
Коцева, ЕленаПриписка 1350-1360 гг. в сборнике Прывослава. Рукопись времени Йоанна Александра и Йоанна Шишмана, хранящаяся в Софийской Народной библиотеке им. Кирилла и МефодияByzantinobulgarica19803 247-258
Коцева 1980а
;
Джурова, Аксиния1000 години българска ръкописна книга: Орнамент и миниатюраСофия Септември1981
Джурова 1981
;
Ангелов, Боню; Ангелов, Боню Търновският книжовник Пръвослав Старобългарско книжовно наследствоСофия: Наука и изкуство198356-59
Ангелов 1983b
;
Спасова, МарияКъм лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на омилията за Петдесетница от Григорий БогословСъвременни проблеми на българската езикова историяВелико Търново: Университетско издателство Свв. Кирил и Методий199277–95
Спасова 1992
;
Спасова, МарияЛексикални промени в книжовния български език през периода X – XIV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански)Историко-археологически изследвания : Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 70 год. от рождението на проф. д-р Станчо Ваклинов, В. Търново, 11-14 апр. 1991 г. Велико Търново: Университетско издателство Свв. Кирил и Методий1994237–254
Спасова 1994
;
Спасова, МарияСлово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов (Текстологически и лексикални проблеми)Проглас 19954 2 3–19
Спасова 1995
;
Спасова, МарияКъм въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през XIV в. (Върху материал от превода на Слово за Томина неделя от Григорий Богослов)Патриарх Евтимий Търновски и неговото времеВелико Търново: Университетско издателство Свв. Кирил и Методий Абагар1998105–114
Спасова 1998
;
Спасова, МарияПроизводни съществителни за означаване на лица в старобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово за Рождество Христово) от Григорий БогословТърновска книжовна школа19996 231–253
Спасова 1999
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Узунова, ЕленаБележки на българските книжовници от X–XVIII векСофия: Народна библиотека20031 (X–XV век)
Христова, Караджова, Узунова 2003
;
Бруни, Алессандро МарияΘεολόγος: Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипыМосква Санкт-Петербург: Центр „Палеография, кодикология, дипломатика“2004
Бруни 2004
;
Спасова, МарияКлонки от „родословното дърво“ на някои старобългарски съчиненияСтаробългарска литература200839–40 132–142
Спасова 2008
;
Турилов, Анатолий А.Старые заблуждения и новые „блохи“Вестник церковной истории200913–14 321–361
Турилов 2009
;
Спасова, МарияТекстологичната история на славянския превод на „Надгробно слово за Великий Велики“ от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Втора частТърновска книжовна школа20119 457–477
Спасова 2011
;
Турилов, Анатолий А.К истории библиотеки и скриптория Дечанского монастыря: Заметки о рукописях XIV в.Дечани у светлу археографских истраживањаБеоград: Народна библиотека Србије201214–33
Турилов 2013
;
Спасова, Мария16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)София: Университетско издателство Св. Климент Охридски2014
Спасова 2014
History Date: 1350–1360. Place: Tŭrnovo or nearby. Provenance: The manuscript was formerly at the Monastery of the Theotokos in Pirg, Kratovo on the river Zletovštica

Repertorium identifier: RC-AB674NBKM; Author: Andrej Bojadžiev; Editor: David J. Birnbaum; Genre: miscellany; Gregory of Nazianzos. Homilies