Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Apocryphal miscellany

Bg: Апокрифен сборник; Ru: Апокрифический сборник

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 308
Date15th-16th c.
MaterialPaper
Extent174 ff. 150 x 105 mm (folia) 97-105 x 60-70 (written)
WatermarkAnchor in circle with star above
CollationNo data.
Layout1 column, 15 17 written lines
Binding Leather over wooden panels
Contents
(1r-33v) Сказание за буквите от Константин Костенечки
крсте помагаи а не крсте б҃е помгаи. крсть бѡ нѣс б҃ь нь знаменїе б҃зїе на бѣсы.
(33v) Триод. Част от канон
Досино по троичны канѡн
(34v) Рецепта за мастило
Тыпикь за мастило
(36r-37v) Рецепта за черно мастило
Типик како се чини чръно мастило
(38r-45v) Разказ за Соломон и жена му
Слово ѡ прѣмоудра Соломона. и ѡ жене его.Бѣше Силѡн ц҃рь прѣмоуд'ри. с҃нь двдаа ц҃ра и пророка г҃нѣ
(45v-53r) Чудеса на св. Георги. Чудо за змея
Чоудо с҃того великом҃нчка Геѡргїе Въздадим б҃у н҃шемоу величїе и прѣслав'ному великомученїку Геѡръгию хс҃воу. кто слїша ѡ҃т҃ вѣка, илико сьтворы или к'то вїде такова творещи ѡ прѣславъному Геѡр'гїю
(53) Молитва за бабата (при раждане)
Мл҃тва бабе коꙗ прїемлть ѿроче вь час рожденїа
(unknown) Молитва на жената за отрочето, 1
М҃л жене по детету
(unknown) Молитва на жената за отрочето, 2
М҃л. б҃. томужде
(unknown) Молитва на жената в 40-ия ден след раждането на отроче, 1
Мл҃тва м҃, ты д҃нь жене, по ѡтрочету
(unknown) Молитва на жената в 40-ия ден след раждането на отроче, 2
Мл҃тва м҃, ты д҃нь жене, по ѡтрочету
(unknown) Молитва над осквернен съд
Мл҃ над сьсудѡм ѡсквпьнївьшїм'се
(57v-64v) Чинопоследование на обручение
Чинь ѡбручению ѥже ес҃ ар'мась, ѡтроку и девицы
(64v) Трепетник
Сказанїе ѡ трепетнику
(66v) Гадание за нов месец
Сказанїѥ ѡ мс҃ѣч'нѡм по луне да знаетъ се
(67v) Описание на магическа практика за изписване на букви върху хляб
Сиа слова ѿ бѣса напиши на хлѣбь прѣсень бѣсолѥньо҃. ѡ҃т. д҃. д҃.
(68r-v) Коледник
А се коледарьныкь
(70v-79r) Гръмник Зодиак
Громов'никь
(79v-93r) Гръмник Кръговник (по месеци)
Кргов'никь вьсѣму лѣту
(93r) Молитва когато се ходи на риболов
Мл҃т҃ва идуще рибу ловити
(93r-107r) Чинопоследование на изнасяне на св. кръст през Господските празници
Чинь биваеми како подбаетъ исходиты ст҃їими крс҃ты. въ праз'никы гс҃поскые
(107r) Молитва против голяма суша
Млт҃ва бѣздьждию вел'ми
(108r) Молитва против лош дъжд
Млт҃ва ѡ҃т злаго дьжда
(113r-115v) Гадателен месецослов за съдбата на болния
Мс҃цослов'ць. ві҃ мс҃цемь въ немощех
(115v) Описание на магическа практика за лекуване на кръвотечение
Сїа слова ѡ҃т҃ крьви кому течеть, често носѡм пиш
(116r) Молитва против “нежит”
Сїа мл҃тва ѡ҃т҃ нежита
(117r -131v) Житие на св. Алексий Римски
Житие ѡ Алекси божїа члк҃а и ѡ фимиꙗну
(33v) Колофон
азь многогрѣшни дяконь Григорие писа.
Inscriptions (131r) вь лѣто зѯи҃ сиие лето бисть соуша велика не роди се.... бисть неволꙗ и зла. велика ѡ҃т҃ тоурци
Bibliography
Цонев, БеньоОпис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в СофияСофия: Държавна печатница1910
Цонев 1910: 252-254
;
Цонев, БеньоОпис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в СофияСофия: Държавна печатница1910
Цонев 1910:252-254
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог: 91
;
Цонев, БеньоОпис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в СофияСофия: Държавна печатница1910
Цонев 1910:252-254
History Date: 15th-16th c.

Repertorium identifier: RC-AA308NBKM; Author: Adelina Angusheva; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; apocryphal miscellany; miscellany of mixed content