Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Popular calendar

Bg: Народен календар; Ru: Народный календарь

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 1348
Date19th c.
MaterialPaper
Extent338 ff. 165 x 105 mm (folia)
WatermarkNone
CollationNo data.
ConditionThe first page is missing. Twenty two folia are missing between ff. 322 and 323.
Layout1 column
Binding New, leather and cardboard On the back side of the upper cover: angels with circles.
Contents
(1r-68v) Гадание за времето по месеци и по години
Въ ц҃риградь велый гдс҃ръна листь: ке҃
(69a-115v) Гадание за съдбата на човека според Зодиака
Мс҃ць марть: нарицаемый овенъ: Което са дѣте поди
(116r-117r) Сведения за злите дни
Сказанїе заради; вї҃тѧхъ мс҃ць како да са чувашь ѿ ѕлы дни що има през годинатааѵгустъ: д҃:ѕ: иї҃
(117r-119v) Имената на ангелите
А сїй имена суть стымь агг҃ломьПервый арцагг҃ль Полутосъи на ц҃рь Костантина
(119v-123v) Рецепти за пчелите и пчелните кошери
Аще ли пчели несогласны и не държат сѧ вкупѣа ты земи да ѿдѧла ѿ кошеришратазахрани кошарете съ неѧ.
(124r-136v) Лунник по 30-те дни на луната
Сказанїе ради двою надесѧти мс҃ць. кои каковь естъМс҃ць мартъ въ а҃ день. Въ тои же денъ въ ѕ҃час дне созданъ бысть адамъ по тьрїи дни и...ѣлсе
(137r-137v) Стихири за Богородица
Стъхиры стые бцы. гласъ:ѕСовѣть предвѣчныйсъ тобою истинна
(137v-142r) Сказание на пророк Исая
Во едно времѣне изидутъ нѣкои насилницызанесуть тѣло его на н҃бса. тому слава аминь
(142v-144a) Разказ за пустинника и смъртта на човека, от Патерика
Сказанїе ѡ нѣкоем постиницѣ и ѡ смерти ч҃лкомъ.Искусны паче всѣхъвь і ҃денъ умретъ.
(144r-172r) Съновник, 1
Толкованїе сновъ ѿ древныхъ и новыъ острологовьа҃ адекїи сїречь голѧмь огньи богата жена
(172v-173r) Съновник, 2
Послѣдованїе ѡ избитїа сновь видѣниихъда вида дѣто жалада ще ти каже
(173r-176r) Таблица показваща сбъдването на съня
Таблица ѡказуванїи събытїе сновъ ѿ новаго мс҃ца днейа҃ сновъ правѣднейшыйда ти са исполны желанїето
(173r-176a) Сведения за щастливите и нещастните дни през различни месеци
Зри сїе ѡ мс҃цахъ который денъ съчастливь и несъчастливъ Ханноарїа сїромах и недолговѣчень
(177v-275v) Гадания под формата на въпроси и отговори
Ѡстрологовъ ѿ древныхъ предсказанное будущееимена проныцательних хо парагмонъна помощь додѣ
(276r-276v) Коледник
Указъ ради ржсвтата х҃рвыхъ.Аще случитсѧ р҃жство хс҃во въ нл҃а҃юще да е и болѣсти много
(277r-295v) Гръмник Зодиак
Сказанїе ради дванадесѧтьтѧхь мс҃ць ка.риба французи,да са въцари да влада там
(296r-311v) Лунник по месеци
Инное предсказанїе ради дванадесѧтыхъ мс҃цахъ коѧ мѣсѧчина коква еМс҃ць марта. Ако е права мс҃цатьб҃гъ да ни зачува
(312r-315r) Гадание за съдбата на болния
Инное произвѣстїе заради избавленїе болѧщых в а҃ днь кога са ч҃лкъ разболито ще да е живо много
(315v-337v) Лекарственик
епиросовъ мехлеме да направишь заранаа҃ та земише ѿ овенъ лойтака да чины
Bibliography
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо Н.Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19714
Стоянов, Кодов 1971:141
;
Miltenova 2012: 186-217
;
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо Н.Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19714
Стоянов, Кодов 1971:141
;
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо Н.Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19714
Стоянов, Кодов 1971:141
History Date: 19th c. Place: Unknown.
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо Н.Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19714
Стоянов, Кодов 1971:141

Repertorium identifier: RC-AA1348NBKM; Author: Adelina Angusheva; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: calendar; popular calendar